WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

що дозволяє оцінити масштаби фінансової діяльності. Фінансові коефіцієнти це відносні фінансові показники, які виконують оцінюючу функцію, тобто дають можливість оцінювати фінансову діяльності. Саме вони можуть виступати у ролі фінансових індикаторів, якщо при їх визначенні виконуються вимоги повноти, достовірності та своєчасності.
Отже, по-перше, фінансовий механізм - це складна система, яка дозволяє управляти фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє розв'язувати практично всі проблеми, але слід враховувати, що ролі, фінансів у відносинах розподілу вторинна і основне регулювання здійснюється у сфері виробництва. Таким чином, фінансовий механізм с способом організації фінансів.
ВИСНОВКИ
З наведеного вище матеріалу можна зробити такі висновки: Фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення і та задоволення інших суспільних потреб. Однією з найважливіших умов розкриття змісту й призначення фінансових ресурсів є виявлення їхнього взаємозв'язку І з вартісною структурою валового внутрішнього продукту.
Фінансові ресурси є об'єктивно необхідною умовою процесу відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури відтворення досягається на стадії розподілу, де формуються пропорції між фондами відшкодування, споживання й нагромадження, здійснюється розподіл доходів між підрозділами суспільного виробництва, галузями господарства, соціальними групами, безпосередніми виробниками матеріальних благ. Питома вага фінансових ресурсів у ВВП за роки незалежності зменшилася з 93.8% до 72.1%. Незважаючи на загальну позитивну значимість цієї тенденції дозниження, такі різкі коливання мають негативні наслідки для розвитку макроекономічних процесів і призводять до механічного руйнування фінансових пропорцій, які утворилися господарюючими суб'єктами попереднього часу та є фактором щодо поглиблення фінансової кризи, зокрема кризи неплатежів.
Найвищу питому вагу в структурі джерел фінансових ресурсів держави в 2004 р. займали прямі й непрямі податки - їх частка склала 24.5% загального обсягу фінансових ресурсів. Друге місце в структурі джерел фінансових ресурсів держави займав прибуток - 22,4%. В структурі використання фінансових ресурсів, найвищу питому вагу мають витрати на соціальні потреби (на соціальну сферу за рахунок бюджету й господарських структур та на соціальні гарантії населенню).
Починаючи з 1999 року їх частка неухильно зростає. Якщо y1999 p. вона становила 33,8%, то у 2004 р. - вже 45,8%).
Баланс фінансових ресурсів і витрат в державі - це комплексний документ-прогноз, в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах економіки.
Був проведений аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства "Зеленбуд". За даними розрахунками підприємства є рентабельним та в результаті своєї діяльності отримує прибуток.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про підприємства в Україні", від 27.03.1991 р.
2. Закон України "Про підприємництво", від 07.02.1992 р.
3. Закон України "Про інвестиційну діяльність", від 18.09.1991 р.
4. Закон України "Про систему оподаткування", від 12.02.1997 р.
5. Закон України "Про господарські товариства", від 19.09.1991 р.
6. Закон України "Про державну підтримку малого підприємства", від 19.10.2000р.
7. Алексеев І.В., Колісник М.К., Панкевич Л.В., Тревого Л.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Теорія фінансів" - Львів: Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2001. - 87 с.
8. Балабанов А., Балабанов И. Финансы. -С-Пб, 2000. -192 с.
9. Бескид Й.М. Державний бюджет України. // Методичні рекомендації. - Тернопіль, 1996.
10. Бухгалтерський облік в Україні. Навчально-методичний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За редакцією Р.Л. Хом'яка. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (ІВЦ "Інтелект +" ІПО), "Інтелект-Захід", 2001.-728с.
11. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практи. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.-277с.
12. Василик О.Д. Теорія фінансів. -К: Ніос, 2000. -416с.
13. Економічний аналіз господарської діяльності. / Іващенко В.І., Болюх М.А., _ К.: ЗАТ "Ніглава", 2001 р. - 204 с./.
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. -К.: МАУП, 2000. - 152 с.
15. Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 1998. -с.165 с.
16. Крупка М.І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть. - Львів: Діалог, 1997.-268с.
17. Кульчицький М.І. Проблеми та шляхи удосконалення бюджетної системи України. // Регіональна економіка, №1, 2000.
18. Крайник О.П., Клепікова З.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. -Львів. Національний університет "Львівська політехніка", ІВЦ "Інтелект + ШК". К.: Дакор, 2000. - 260 с.
19. Опарін В.М. Фінанси. -К, 1999. -164 с.
20. Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів України. // Економіка України, №3, 2000.
21. Слов'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2-е, допов. і переробл. - Луцьк: Ред. - вид. відд. "Вежа". Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. - 456 с.
22. Статистичний щорічник України за 1999 рік. -К., 2000 р.
23. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 2-тэ вид., перероб. і доп. - Київ: КНЕУ, 2000, =578 с.
24. Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К. Филенко. -Минск: Вышейшая школа, 1997.
25. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003-554 с.
26. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - 3-тє вид. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
27. Фінансова діяльність підприємства. Підручник/Бвндурка О.М., Коробов М.Я.Орлов П.І., та інші - 2-ге вид., переод. І доп. - К.: Либідь, 2002 - 384 с.
28. Финансы / Под ред. A.M. Ковалевой. -М.: Финансы и статистика, 1996.
29. Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. -М.: Финансы, Юнити, 2000.-527 с.
30. Финансы и кредит. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Казака. - Екатеринбург, 1994.
31. Финансы. Учебник для вузов /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы и статистика, 1995.
32. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. Знання - Прес, 2002. - 535 с.
33. Лапішко П. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Львів: Світ, 1995.
34. Вашків П.Г., Пастер П.І. та інш. Статистика підприємництва. Київ, 1999.
Додаток А
Взаємозв'язок фінансових ресурсів із вартісною структурою внутрішнього валового продукту

 
 

Цікаве

Загрузка...