WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

рис. 2.5).
=
Рис. 2.5. Зображення підсумків активів балансу та пасивів
В нашому випадку (див. табл.. 2.3). ума активу та пасиву становить
307,9 тис.грн. = 307,9 тис.грн.
Балансова таблиця складається з трьох розділів активу і п'яти розділів пасиву за відповідними статтями.
= -
Рис.2.6. Визначення поточних зобов'язань
Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду відносно поточних зобов'язань на початок зросли на 14,40 тис.грн. (див. табл. 2.3.).
Таблиця 2.3.
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рік, число, місяць)
Підприємство Колективне підприємство "Зеленбуд" за ЄДРПОУ
Тетиторія ___________________________________за КОАТУУ
Форма власності колективна за КФВ
Орган державного управління ___________________за СПОУД
Галузь Озеленення території міста за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності _____________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума
БАЛАНС
на 01. 01. 2005 р.
Форма № 1-м
Код за ДКУД 1801001
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І.Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первинна вартість 011
накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби: залишкова вартість 030 172,3 1633
первісна вартість 031 393,6 401,4
знос 032 221,3 238,1
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 172,3 163,3
II. Оборотні активи
За.
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі ПО
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 53,8 125,6
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 18,1 100,2
первісна вартість 161 35,4 100,2
резерв сумнівних боргів 162 17,3 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 2,5 2,5
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2,0 3,4
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0,1 13,1
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 58,4 144,6
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 230,7 307,9
Продовження табл..2.3.
Продовження додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 187,9 187,9
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 12,5 75,2
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 200,4 263,1
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Страхові резерви 415
Частка перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 21,5 31,7
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 3,7 5,2
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 3,4
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 5,1 4,5
Усього за розділом IV 620 30,3 44,8
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 230,7 307,9
Керівник
Головний бухгалтер
44,70-30,3=14,4 (тис.грн.)
125,6-53,8=71,8 (тисг.грн.)
Сума товарів зросла на 71,8 тис.грн. за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Основні засоби на кінець звітного періоду зменшились в результатів збільшення суми їх зносу та первісної вартості.
163,3-172,3 = 9 (тис.грн.)
Валовий прибуток:
Пв=ВР-ПДВ-АЗ-Св (2.3.)
ВР - виручка від реалізації продукції підприємства.
ПДВ - податок на додану вартість
АЗ - акцизний збір
Св - виробнича собівартість реалізованої продукції.
Прибуток від операційної діяльності:
По=Пв+Доін-АВ-Вз-Воп.ін (2.4)
Доп.ін - інші операційні доходи,
АВ - адміністративні витрати,
Вз - витрати на збут,
Воп.ін - інші операційні витрати.
На основі таблиць (див. табл. 2.3. табл.. 2.4.) розраховуємо Валовий прибуток та прибуток від операційної діяльності КП "Зеленбуд"
За звітний період:
Пв = 419-234=185 (тис.грн.)
По= 185-60,2-62,1=62,7 (тис.грн.)
За попередній період
Пв=266,3 - 154.1= 112.2 (тис.грн.)
По = 112,3 -35,3 - 63,0 = 13,9 (тис.грн.)
Отже, валовий прибуток в звітному період є більшим на:
185-112,2 = 72,8 (тис.грн.)
а прибуток від операційної діяльності
на: 62,7-13,9 = 48,8 (тис.грн.)
Визначаємо рентабельність власного (акціонерного) капіталу за формулою (2,5).
Р= (2.5)
Де Пч - чистий прибуток підприємства;
ВК - сума власного капіталу.
Рентабельність власного капіталу за 2004 р. колективного підприємства "Зеленбуд":
Р=
Отже, власний капітал за даними його розрахунками рентабельний і становить його рентабельність 24%.
Визначаємо рентабельність сукупних активів за формулою (2.6)
3.2. Концепція розвитку фінансових ресурсів в ринковій економіці
В умовах становлення державної незалежності України, реформування її економіки, побудови власної фінансової системи питання створення науково обґрунтованих методичних і методологічних принципів побудови балансу фінансових ресурсів та витрат держави має

 
 

Цікаве

Загрузка...