WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

внесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;
ї/ встановлення порядку внесення додаткових внесків до статутного фонду1;
й/ визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства;
к/ прийняття до Підприємства та отключения з нього.
З питань зазначених в пунктах "а","б","в","е","к" рішення приймається одностайно, з решти питань - простое більшістю голосів.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні працівники-співвласники, які володіють у сукупності більш як 60 відсоткам голосів.
Працівники, які володіють більш як 20 відсотками голос мають право скликати позачергові збори в будь/який час.
Управління поточною діяльністю Підприємства здійснюється виконавчим органом - директором.
Директор призначається зборами працівників-співвласників терміном на п'ять років з правом продовження повноважень на новий період за рішенням зборів.
Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства щ тих, які відносяться до виключної компетенції зборів працівників-співвласників.
Управлінський апарат Підприємства формуєтьсядиректором.
Директор підзвітний зборам працівників-співвласників. Несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення обов'язкові для зборів працівників-співвласників.
Директор мае право:
- видавати накази в межах своєї компетенції і прав;
- укладати договори, зв'язані з господарською діяльністю Підприємства;
- видавати довіреності;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банку;
- розпоряжатися грошовими коштами Підприємства?
- представляти Підприємство без довіреності в усіх державних. приватних, кооперативних та громадських організаціях в т.ч. в судових органах.
Всі документи фінансового, матеріального, розрахункового і кредитного характеру за якими здійснюється приймання та видача грошей, матеріальних та інших цінностей, звіти і баланси підписуються директором і головним бухгалтером.
Кожний з працівників-співвласників має право:
- мати визначену частку в спільному майні Підприємства в залежності від стажу роботи та кваліфікації?
-брати участь в управлінні справами Підприємства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь в управлінні, розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Підприємства;
- одержувати інформацію про діяльність Підприємства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- уступити свое частку або її частину третім особам після повного внесення свого вкладу до статутного фонду. В такому випадку до третіх осіб переходять права та обов'язки працівника-співвласника, який уступив їм свою частку.
Працівник-співвласник, котрий звільнився з Підприємства має право на виплату вартості своєї частки Підприємства, пропорційно його частки в статутному фонді.
Працівники-співвласники, які систематично не виконують трудові обов'язки, допускають псування, втрати, розкрадання та ін.
Рішення про ліквідацію Підприємства може бути прийняте загальними зборами або компетентними органами при умовах, вказаних в діючому на момент ліквідації законодавстві.
Порядок ліквідації визначається органом, що прийняв рішення про ліквідації.
У випадку прийняття рішення про ліквідацію загальні збори Підприємства призначають ліквідаційну комісію, яка представляє їй на затвердження ліквідаційний баланс.
При реорганізації Підприємства його права та обов'язки передаються до правонаступників.
Аналіз фінансових ресурсів
Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансових діяльності підприємства, за минулий період (місяць, квартал, рік). Воно, складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
- фаянсові звіти підприємства за різні періоди;
- фінансові звіти різних підприємств.
Передумовою зі ставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.
Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
1) автономності підприємства;
2) безперервності діяльності;
3) періодичності;
4) історичної (фактичної) собівартості;
5) нарахування та відповідності доходів і витрат;
6) повного висвітлення;
7) послідовності;
8) обачності;
9) превалювання змісту над формою;
10) єдиного грошового вимірника.
Фінансова звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє.
Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.
Алгоритм розрахунку чистого прибутку поданий у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Алгоритм розрахунку чистого прибутку підрпиємства
1 Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)
2 Вирахування з доходу:
- податок на додану вартість;
- акцизний збір; інші вирахування з доходу
3 Чистий дохід віл реалізації продукції (товарів та послуг) (п.1 -п.2)
4 Собівартість реалізованої продукції (товарів та послуг)
5 Валовий прибуток (збиток) (п.З - п.4)
6 Інші операційні доходи
7 Адміністративні витрати
8 Витрати на збут
9 Інші операційні витрати
10 Фінансовий результат від операційної діяльності п.5 = (п.6, її.7, п.8. п.9)
11 Дохід від участі в капіталі
12 Інші фінансові доходи
13 Інші доходи
14 Фінансові витрати
15 Витрати від участі в капіталі
16 Інші витрати
17 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
п.1(Н -(П.11.П.13.П.ІЗ. П.14, п.15, п.16)
18 Податок на прибуток від звичайної діяльності
19 Фінансові результати від звичайної діяльності П.17-п. 18
20 Надзвичайні доходи (витрати)
21 Податки з надзвичайного прибутку
22 Чистий прибуток (Збиток) п.19І/-(п.20, п.21)
Показники прибутку відображають абсолютний ефект діяльності підприємства.
Тому нижче, ми будемо їх розглядати.
Метод складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
У балансі відображаються активи та пасиви підприємства.
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати пасиву (сумі зобов'язань та власного капіталу) (див.

 
 

Цікаве

Загрузка...