WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Правові та організаційні основи державних фінансів - Реферат

Правові та організаційні основи державних фінансів - Реферат


РЕФЕРАТ
з дисципліни "Державні фінанси"
на тему:
Правові та організаційні основи
державних фінансів
Усі дії держави в фінансовій сфері мають ґрунтуватися на правових актах, які повинні виконувати такі основні функції:
1) визначати коло юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється дія правових норм;
2) визначати права та обов'язки юридичних та фізичних осіб, щодо мобілізації та використання фондів фінансових ресурсів;
3) визначати відповідні дії по виконанню правових норм.
Фінансове право - це система фінансових правових норм та законів, що регламентують відносини щодо мобілізації, розподілу і використання коштів, зосереджених у суб'єктів господарювання з метою забезпечення виконання функцій держави, які визначаються Конституцією України.
Фінансовим правом регулюються:
> організаційно-майнові відносини, що виникають із владно-організаційної діяльності держави у процесі утворення і використання нею фондів коштів;
> відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави (регулювання бюджетного процесу, системи державних доходів тощо);
> відносини, що виникають у процесі контролю щодо забезпеченості законності та дотримання фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі і використанні коштів.
На основі Конституції приймається низка законів, які регулюють фінансові відносини:
Бюджетний Кодекс.
Закон "Про систему оподаткування".
Закон "Про місцеве самоврядування".
Закон "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та інші.
Організаційну роботу по використанню чинного законодавства у сфері фінансів здійснюють фінансові органи, які очолює Міністерство фінансів.
Міністерство фінансів несе відповідальність за розробку і реалізацію фінансової політики держави.
Оперативне управління фінансами здійснюється через фінансовий апарат, склад і структура якого визначається відповідно до державного устрою країни.
Для оперативного керівництва створюється фінансова колегія.
Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетнівідносини в Україні, є:
1) Конституція України;
2) цей Кодекс;
3) закон про Державний бюджет України;
4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини,передбачені статтею 1 цього Кодексу;
5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законівУкраїни, передбачених пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті;
6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчоївлади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, іншихзаконів України та нормативно-правових актів Кабінету МіністрівУкраїни, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієїстатті;
7) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевихдержавних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів,передбачених пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.
При здійсненні бюджетного процесу в Україні положеннянормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якійвони не суперечать положенням Конституції України, цього Кодексута закону про Державний бюджет України.
Якщо міжнародним договором України, поданим наратифікацію, встановлено інші положення, ніж у відповідних нормахбюджетного законодавства України, такі положення приймаютьсяокремими законами про внесення змін до відповідних законів ірозглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацієюміжнародного договору України, яким такі положення передбачені.
Розгляд законопроектів, які впливають на доходну чивидаткову частину бюджетів, здійснюється за особливою процедурою,що визначається статтею 27 Бюджетного Кодексу. Бюджетна система України грунтується на таких принципах:
1) принцип єдності бюджетної системи України - єдністьбюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою,єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин,єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетівта ведення бухгалтерського обліку і звітності;
2) принцип збалансованості - повноваження на здійсненнявитрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету навідповідний бюджетний період;
3) принцип самостійності - Державний бюджет України тамісцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджетуне несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів владиАвтономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевогосамоврядування коштами відповідних бюджетів не несутьвідповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також забюджетні зобов'язання держави.
Самостійність бюджетівзабезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів,правом відповідних органів державної влади, органів владиАвтономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування навизначення напрямів використання коштів відповідно дозаконодавства України, правом Верховної Ради Автономної РеспублікиКрим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одногорозглядати та затверджувати відповідні бюджети;
4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включеннювсі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюютьсявідповідно до нормативно-правових актів органів державної влади,органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевогосамоврядування;
5) принцип обгрунтованості - бюджет формується нареалістичних макропоказниках економічного і соціального розвиткудержави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, щоздійснюються відповідно до затверджених методик та правил;
6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетівусі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягненнязапланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетнихкоштів та досягнення максимального результату при використаннівизначеного бюджетом обсягу коштів;
7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків міждержавним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевимибюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближеннінадання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;
8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетнікошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетнимипризначеннями;
9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетнасистема України будується на засадах справедливого інеупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами ітериторіальними громадами;
10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджетУкраїни та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звітупро їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України,Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;
11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу -кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої діїабо бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.
В основі виділення органів управління фінансовою системою ле­жить її внутрішня структура. Загальне керівництво фінансовою ді­яльністю в будь-якій країні здійснюють органи державної влади і управління.
До організаційного складу фінансової системи України входять:
а) органи управління:
Міністерство фінансів;
Державна податкова адміністрація;
Контрольно-ревізійна служба;
Казначейство;
Рахункова палата;
Аудиторська палата;
Комітет з нагляду за

 
 

Цікаве

Загрузка...