WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінювання ефективності інвестицій - Реферат

Оцінювання ефективності інвестицій - Реферат

дохідності та ін.
Реальна відсоткова ставка віддзеркалює нормальний розвиток стабільної економіки держави. Вона характеризує нормальний приріст добробуту суспільства.
Відсоткова ставка, яка враховує очікуваний рівень інфляції, призначена для відшкодування інвестору можливих витрат від знецінення вкладених капіталів внаслідок зростання цін на товари і послуги у вигляді інфляційної премії.
Вільна від ризику (державна) ставка - ставка дивідендів, або відсотків, які обіцяють сплатити власникам державних цінних паперів. Ця ставка зазвичай на кілька пунктів вища від очікуваного рівня інфляції.
Базовою відсотковою ставкою вважається найнижча ставка комерційних банків, яку вони призначають для своїх найнадійніших клієнтів. Ця ставка, як правило, на кілька пунктів вища за вільну від ризику ставку.
Бар'єрна ставка розраховується інвестором як мінімальна норма доходу, яку він прагне одержати від усіх своїх нових інвестицій. Прибутки, що мають бути отримані за нормою доходу, нижчою від бар'єрної ставки, не мають сенсу для інвестора через те, що вони тільки покривають витрати і видатки.
Внутрішня норма дохідності - норма прибутку від нових інвестицій, за якої річні інвестиції і майбутні позитивні грошові потоки дорівнюють один одному. Це норма, що задовольняє інвестора. В окремих випадках для отримання інвестиційної активності і вилучення вільних грошових коштів з обігу вона може бути значно підвищена. За стабільної економіки ця ставка дещо вища за ставку по державних цінних паперах.
Таким чином, намагаючись залучити якомога більше запозичених коштів під забезпечення власних капіталів, інвестор аналізує всі переваги і недоліки залучених і запозичених коштів з метою оптимізації структури джерел фінансування проектів.
Фінансова здійснюваність проекту - це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети - достатньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.
Оцінка фінансової здійснюваності проекту повинна виконуватися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали вичерпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати внаслідок інвестиційних ризиків.
Головний інструментарій, що застосовується при оцінці проектів, такий:
o фінансові показники здійснюваності проекту;
o показники економічної ефективності;
o аналіз чутливості;
o аналіз беззбитковості;
o оцінка ймовірності;
o економічна оцінка проекту.
Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то джерелами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємства (компанії"), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звітний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів).
Найбільш характерними показниками фінансової здійснюваності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових запозичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття;
коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань; коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконуватися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збільшенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових зобов'язань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресурсів; відмовою банку надавати нові позики.
Показники економічної ефективності вимірюються щодо відповідних вкладень капіталу:
" відношенням чистих потоків рекальних грошей до сплати корпоративногь податку;
" те саме, але після сплати податку;
" відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що сплачуються по заборгованості);
" відношенням валового внутрішнього прибутку до річного обсягу продаж.
Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого доходу) - це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що використовується для порівняння альтернативних проектів:
1Д=ЧДЦ : ДВІ,
де ІД - індекс дохідності;
ЧДД- чистий дисконтований дохід;
ДВІ -дисконтована вартість інвестицій. Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.
Капіталоозброєність (КО) - співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник характеризує інтенсивність виробництва і тісно пов'язаний з іншим показником - механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.
Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:
КО=ОІ:КП;
МО=АФ:КП,
де КО - Капіталоозброєність;
01 - початковий обсяг інвестицій;
КП - кількість працюючих;
МО - механоозброєність;
АФ - активні фонди.
Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за формулою:
КО=ОР:ОК,
де ОР - обсяг реалізації продукції;
OK- середній розмір оборотного капіталу за певний період обігу (рік, квартал).
Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіталу за певний період.
Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійснюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сценарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозволяє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справляють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і відповідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює беззбиткове.
Беззбитковість досягається за такого рівняння:
або
де ЦО - ціна одиниці продукції;
ПВ - поточні змінні витрати у складі собівартості одиниці продукції;
OB - обсяг виробництва в натуральниходиницях;
HBpf - річна величина постійних витрат. Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом підсумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх п сумарним обсягом продаж:
де / - вид товару в групі п.
Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити домінуючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зору доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого аналізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і цивілізоване конкурентне середовище.
На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення домінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які мати-домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першо-то значення аналіз імовірності здійснення проекту. Крім того, інвестиційний проект повинен бути обґрунтований з точки зору національної економіки. Таку оцінку у світовій практиці прийнято називати економічною.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП ИТЕМ, 1995.
2. Хавренек П., Берем В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: АОЗТ Интерэксперт "Инфра-М", 1995.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. - К.:Либра, 1996.
4. Пересада А. А. Инвестиционный процесс в Украине. - К.:Либра, 1998.
5. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. - М.: Финансы и статистика, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...