WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

М: Прогрес,1993.
13. Савдакасов К. Комерційні банки. Управлінський аналіз діяльності. "Вісь -89" 1998р.
14. Фінансово-кредитний словник у 3-х томах. M: Фінанси і статистика, 1984-88р.
ДОДАТКИ
Табл. 1. Класифікація банків за різними ознаками.
За формами
власності
За організаційно правовою формою діяльності
За територією діяльності
За приналежністю до країн
За розміром статутного капіталу
" Державні
" Приватні
" Кооперативні
" Змішані
" Пайові
" Акціонерні товариства
" Регіональні
" Міжрегіональні
" Загальнонаціональні
" Міжнародні
" Національні
" Іноземні
" Спільні
" Малі
" Середні
" Крупні
Табл. 2. Класифікація банківських послуг.
Банківські послуги
традиційні нетрадиційні
" Розрахунково-касові
" Кредитні
" Валютні
" Депозитні операції банків
" Тощо " Гарантійні
" Посередницькі (брокерські)
" Трастові (довірчі)
" Консультаційні
" Тощо
Табл.3. Клас надійності позичальника.
Клас Загальна сума балів
Клас А: надійний позичальник Більше 250
Клас Б: позичальник з мінімальним ризиком Від 200 до 250
Клас У: позичальник із середнім ризиком Від 100 до 200
Клас Г: позичальник з високим ризиком Від 50 до 100
Клас Д: позичальник з повним ризиком Менше 50
?
Табл. 4. Показники виконання нормативів Національного банку України
Назва нормативу Норматив Фактичний показник
1.
Платоспроможність
Не менше 8%
19,22%
2. Максимальний розмір ризику на одного позичальника Не більше 25% +
3. Ліквідність:
3.1 миттєва Не менше 20% 36, 65 %
3.2 загальна Не менше 100% 112, 08 %
3.3 Співвідношення високоліквідних активів до робочих Не менше 20% 28, 56 %
Табл.5. Балансовий звіт АКБ "УКРС0ЦБАНК на 1 січня 2001 року
Рядок Найменування статті 2000 рік
(тис. грн.) 1999 рік
(тис. грн.)
АКТИВИ
1 Кошти та залишки в НБУ
175 285 145 760
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України 37 463 47 539
3 Кошти в інших банках 379 755 161 620
4 Цінні папери на продаж 11 646 2 997
5 Кредити та заборгованість клієнтів 834 493 649 793
6 Інвестиційні цінні папери 10 540 1 513
7 Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ 383 620
8 Основні засоби та нематеріальні активи 216 124 200 294
9 Чисті нереалізовані доходи від похідних фінансових
інструментів
0 0
10 Нараховані доходи до отримання 5 630 8 972
11 Інші активи 34 613 21 016
12 Усього активів 1 705 932 1 240 124
ЗОБОВ ЯЗАННЯ
13 Кошти банків 102 188 29 843
14 Кошти клієнтів 1 259 746 862 287
15 Інші депозити 1 922 1 844
16 боргові цінні папери емітовані банком 1 668 0
17 Чисті нереалізовані витрати від похідних фінансових
інструментів 0 0
18 Нараховані витрати до сплати 3537 2 051
19 Інші зобов'язання 3 542 15 284
20 Усього зобов'язань 1 372 603 911 309
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
21 Статутний капітал 48 601 48 601
22 Капіталізовані дивіденди 0 0
23 Акції, викуплені в акціонерів -408 -86
24 Емісійні різниці 329 329
25 Резерви 14 733 61 592
26 Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 29 237 31 408
27 Нерозподілений прибуток 240 37 186 971
28 Усього власного капіталу 333 329 32 8815
29 Усього пасивів 1 750 932 1 240 124
Рис.1. Структура активів АКБ "Укрсоцбанк"
ў Структура активів АКБ "Укрсоцбанк" за станом на 01.01.2000
ў Структура активі в АКБ "Укрсоцбанк" за станом на 07.01.2001р.
(національна валюта та гривневий еквіваленті іноземної валюти), млн. грн.
Рис. 2. Структура пасивів АКБ "Укрсоцбанк"
" Структура пасивів АКБ "Укрсоцбанк" за станом на 01.01.2000
" Структура пасивів АКБ "Укрсоцбанк" за станом на 01.01.2001.
(національна валюта та гривневий еквівалент іноземної валюти), млн. грн.
Табл. 6 Звіт про прибутки та збитки АКБ "Укрсоцбанк" за 2000 рік
Рядок Найменування статті
Звітний рік
(тис. грн.)
1.1. Процентний дохід 256 207
1.2. Процентні витрати -104 350
1. Чистий процентний дохід 151 857
2.1. Комісійний дохід 111 009
2.2. Комісійні витрати -6 727
2. Чистий комісійний дохід 104 282
3. Дивідендний дохід 0
4. Чистий торговельний дохід 14 558
5. Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 218
6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій 1
7. Інший операційний дохід 3 667
8. Операційний дохід 274 583
9. Загально адміністративні витрати -80 201
10. Витрати на персонал -91 291
11. Прибуток від операцій 103 091
12. Витрати на безнадійні та сумнівні борги -98 032
13. Прибуток до оподаткування 5 059
14. Податок на прибуток -1 012
15. Прибуток після оподаткування 4 047
16. Непередбачені доходи/витрати 793
17. Чистий прибуток/збиток Банку 4 840
Рис.3. Обсяг кредитних вкладень.
Тип вексельної операції За 2000рік, тис. грн. Питома вага операції у 2000 році
1
Врахування 252629,6 40,80%
2 Акцептний кредит 6503 1,10%
3 Аваль 11912 1,90%
4 Доміциляція 296248,1 47,80%
5 Інкасування 2779,6 0,40%
6 Купівля - продаж 17747,6 2,90%
7 Інші комісійні операції 31474,6 5,10%
ВСЬОГО 619294,5 100,00%
Рис.4. Показники та питома вага вексельних операцій.
Табл.7. Залежність погашення заборгованості від фінансового стану.
Погашення заборгованості
Добре
Слабке
Недостатнє
Фінансовий стан
А " Стандартний " Під контролем " Субстандартний
Б " Під контролем " Субстандартний " Сумнівний
В " Субстандартний " Сумнівний " Безнадійний
Г " Сумнівний " Безнадійний " Безнадійний
Д " Безнадійний " Безнадійний " Безнадійний
Табл. 8 Принципи встановлення процентної ставки
Групи кредитів Рівень резерву (ступінь ризику)
" Стандартні кредити 2%
" Кредити під контролем 5%
" Субстандартні 20%
" Сумнівні 50%
" Безнадійні 100%
Табл. 9 Формування загального та спеціального резервів в комерційному банку.
Тип резерву Потрібний розмір резерву Порядок формування Джерело формування
Щоквартальні відрахування Прибуток
" Загальний кредит під кредитні збитки
" Спеціальний резерв під кредитні збитки " 2% від суми стандартних кредитів
" 5% - від суми підконтрольних кредитів;
" 20% від суми субстандартних;
" 50% від суми сумнівних кредитів;
" 100% - від суми безнадійних. " щоквартальні витрати та відрахування; балансова сума кредитного портфеля;
" решта за рахунок прибутку Валові витрати в межах 40%

 
 

Цікаве

Загрузка...