WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

ДПІ м.Ужгорода 24 березня 2005 р.
1.3 Організаційно-правова форма підприємства
1.4 Форма власності підприємства - колективна.
1.5 Форма фінансування - госпрозрахунок.
1.9 Основний вид господарської діяльності - вирощування, пакування та реалізація зернових, технічних та інших культур та їх насіння, ягід, грибів, плодоовочевих культур, сільськогосподарської сировини та продукції, оптова торгівля продуктами харчування і харчовими добавками, виробництво та реалізація м'ясних, хлібобулочних, кондитерських та інших харчових продуктів.
1.10 Неосновні види діяльності, передбачені Статутом підприємства - організація та здійснення громадського харчування з реалізацією продуктів харчування тахарчових добавок, діяльність, пов'язана з організацією внутрішнього та зарубіжного туризму.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.1 Господарські операції підприємства відображати в бухгалтерському обліку, базуючись на вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні".
2.2 Організувати ведення бухгалтерського обліку на чолі з головним бухгалтером.
2.3 Головному бухгалтеру забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, упорядкування і надання у встановлені терміни фінансової звітності на основі бухгалтерського обліку з допомогою застосування засобів обчислювальної техніки.
2.4 Забезпечити протягом року незмінність відображення фінансово-господарськрої діяльності підприємства на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
2.5 Забезпечити відображення господарських операцій підприємства відповідно до робочого плану рахунків.
2.6 Встановити межу суттєвості для оприбуткування активів на баланс підприємства в сумі 500 грн. (П'ятсот). Цінності, придбані по ціні, нижче цієї межі, списувати на витрати підприємства без оприбуткування їх в склад активів.
2.7 Організувати ведення аналітичного обліку за допомогою затверджених аналітичних рахунків із використанням системи регістрів аналітичного обліку.
2.8 На вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, якi облiковуються на рахунку 11, нараховувати знос, який вiдображати на рахунку 133. На малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi облiковуються на рахунку 22 i списуються при вiдпуску в експлуатацiю, органiзувати кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiйних предметiв i вiдповiдальними особами.
2.9 Створити на пiдприємствi резерв сумнiвних боргiв iз застосуванням методу розрахунку резерву.
2.10 Вuзначити порядок використання чистого прибутку (вiдповідно до Засновницьких документiв).
2.11 При вiдображеннi в облiку довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi враховуються за методом участi в капiталi, збiльшувати iх на суму частки iнвестора в прибутках компанii i зменшувати iх на суму отриманих дивiдендiв.
2.12 Зобов"язання відображати тiльки тодi, коли його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснуe ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
2.13 Встановити облiкову полiтику з використанням наступних принципiв облiку: превалювання сутi над формою; автономностi; перiодичностi; безперервностi; завбачливостi; eдиного грошового вимiрника; iсторичноi (фактичноi) собiвартостi, i т.д.
2.14 Встановити, що пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй э первиннi документи, що фiксують факти здiйснення господарських операцiй.
3. ОРГАНІЗАЦIЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛIКУ
3.1 Встановити порядок нагромадження даних про валовi витрати i валовi доходи для цiлей оподаткування на основi первинних облiкових документiв, що фiксують здiйснення господарських операцiй.
3.2. Призначити вiдповiдальним за виписку податкових накладних по ПДВ i ведення Книг облiкку i продажу товарiв (робiт, послуг) Готра М.С.
3.2 Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнавати в такому порядку, коли податок на прибуток пiдприeмств, визначений згiдно облiкової полiтики пiдприємства менший, або вiдповiдно бiльший вiд суми податку, визначеного вiдповiдно до податкового законодавства.
3.3 Розрахунок приросту (зменшення) балансовоi вартостi покупних товарiв (крiм активiв, якi пiдлягають амортизацii, цiнних паперiв i деривативiв), матерыалiв, сировини, комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi i залишках готовоi продукцii (п. 5,9 Закону "Про оподаткування прибутку пiдприeмств") здiйснювати щоквартально.
3.4 Перерахунок балансовоi вартостi iноземноi валюти i заборгованостi в iноземнiй валютi, що знаходяться на облiку на кiнець перiоду, здiйснювати щоквартально.
4. ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ
4.1 У відповідностi до п.3 ст.8 Закону Украiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV покласти вiдповiдальнiсть на КЕРІВНИКА підприємства.
4.2 У вiдповідностi до п.7 ст.8 Закону Украiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV покласти вiдповiдальнiсть на ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА підприємства.
4.3 Для проведення iнвентаризацiйноi роботи на пiдприeмствi створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю в складi:
1.Директора підприємства
2.Головного бухгалтера
3. Економіста
Iнветиризацiю здiйснювати в такi термiни:
по запасах - щоквартально;
по необоротних активах - щоквартально;
по дебiторськiй заборгованостi - щомісячно;
по грошових коштах i податках - щомісячно.
4.4 Надати право пiдпису документiв iз повною вiдповiдальнiстю:
бухгалтерських документів - директора підприємства, головного бухгалтера - платіжних банківських докуметів, чекових книжок, рахунків, накладних та податкових накладних - головному бухгалтеру; касових документів - бухгалтеру-касиру.
4.5. Затвердити вiдповiдальнiсть за якiсть i своeчаснiсть упорядкування й надання звiтностi;
фiнансовоi: головного бухгалтера;
статистичноi: головного бухгалтера;
податковоi: головного бухгалтера;
iншоi6 головного бухгалтера.
4.6.Призначити вiдповiдальних:
за видачу дозволу на реалізацiю продукцii, майна i цiнностей пiдприeмства - керівника підприємства;
за видачу доручень на одержання ТМЦ - головного бухгалтера;
за облiк i збереження бланкiв сувороi звiтностi - головного бухгалтера;
за здiйснення виробничого контролю - керівника підприємства.
4.7.Призначити матерiально вiдповідальних осiб:
за грошові цiнностi, бланки сувороi звiтностi - головного бухгалтера;
за товарнi цiнностi - завідуючого складом;
за виробничi запаси - завідуючого складом.
5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор _______________________
З наказом ознайомленi;
Посада, ПIБ________________________
Посада, ПIБ________________
Посада, ПIБ___

 
 

Цікаве

Загрузка...