WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

фінансові інвестиції
Первісна оцінка Довгострокові фінансові інвестиції зараховуються на баланс за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості, визначені П(С)БО 12
Відображення довгостро-кових фінансових інвестицій, які дають право власності, у балансі Обирається метод обліку в залежності від ступеня впливу підприємства-інвестора на підприємства, що інвестуються, з методів, перелічених у П(С)БО 12
Відображення вартості довгострокових фінансо-вих інвестицій у боргові цінні папери в балансі Здійснюється відповідно до вимог, які встановлені П(С)БО 12
Методи амортизації знижки (премії) Обирається метод амортизації з методів,перелічених у П(С)БО 12
4. Запаси. До елементів облікової політики відносяться: 1) порядок розподілу заготівельно-складських витрат; 2) порядок оцінки товарів в торгових організаціях: 3) методи оцінки цінностей при їх вибутті; 4) способи амортизації МШП
Первісна оцінка Придбані (отримані) або виготовлені запаси обліковуються за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості запасів (крім запасів, виготовлених власними силами), встановлені П(С)БО 9. Витрати, що не включаються до собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, у якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 9. Витрати, що включаються до собівартості запасів, виготовлених власними силами, встановлені П(С)БО 16. Перелік витрат, що не включаються до Собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, в якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 16
Переоцінка запасів на дату балансу У балансі запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (П(С)БО 9)
Метод оцінки вибуття запасів Обирається метод, згідно з яким оцінюється вибуття запасів при відпуску їх у виробництво, на продаж (П(С)БО 9)
5. Поточна дебіторська заборгованість. До елементів облікової політики відноситься: порядок її оцінки с)ля відображення в бухгалтерській звітності
Первісна оцінка Встановлюється метод оцінки за первісною вартістю (П(С)БО 10)
відображення в балансі Здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка
дебіторської заборго- дорівнює сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи.
ваності за продукцію. послуги за вирахуванням резерву сумнівних боргів
товари, роботи,послуги (П(С)БО 10)
Резерв сумнівних боргів Обирається метод створення резерву:
1) виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;
2) на підставі класифікації дебіторської заборгованості
(П(С)БО 10)
6. Поточні фінансові інвестиції
Первісна оцінка Первісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за
собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості.
визначені П(С)БО 12
Відображення поточних Здійснюється відповідно до вимог, встановлених П(С)БО 12
фінансових інвестицій в
балансі
7. Забезпечення. До елементів облікової політики відноситься склад резервів наступних
платежів і порядок їх утворення та використання
Забезпечення Визначаються створювані резерви майбутніх витрат і
платежів, наприклад, на гарантійне обслуговування, на
оплату майбутніх відпусток працівників тощо (П(С)БО 2)
8. Доходи і витрати звітного періоду. Використовуються наступні елементи облікової
політики: 1) об 'єкт обліку витрат при виробництві продукції; 2) склад витрат, що формують
собівартість виробництва продукції; 3) оцінка витрат, що враховуються по об'єкту обліку:
4) метод обліку витрат на виробництво; 5) класифікуються витрати на постійні та змінні:
6) витрати групуються за елементами витрат та статтями калькуляції;
1) встановлюється система оплати праці працівників, зайнятих виробництвом продукції; 8)
визначається порядок обліку та розподілу загально виробничих витрат; 9) визначається
метод оцінки виконаних робіт при розрахунках з замовником за повністю готовий об 'єкт або
поетапно - виконані роботи; 10) визначаються норми відшкодування витрат працівникам.
розмір яких лімітується при визначені бази оподаткування; 11) встановлюються методи
розподілу витрат виробництва продукції на її реалізовану (здану) частину і частину, що
знаходиться в незавершеному виробництві; 12) встановлюється метод оцінки незавершеного
виробництва при розрахунках з покупцем (замовником) за повністю готовий об 'єкт обліку;
13) визначається склад витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на витрати
виробництва: 14) метод оцінки зобов 'язанъ - в гривнях або в умовних грошових одиницях; 15)
метод визначення виручки та фінансового результату від виконаних робіт; 16) метод
визначення виручки від реалізації продукції для цілей оподаткування
Дохід Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників
підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена. Умови визнання доходів від реалізації активів,
внаслідок цільового фінансування, що виникають у результаті
використання активів підприємства (у вигляді відсотків, роялті.
дивідендів), визначаються П(С)БО 15. Для підприємств, що
надають послуги, дохід визначається шляхом:
- визначення виконаної роботи;
- визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих підпри-
єством на певну дату, у загальному планованому обсязі;
- визначення питомої ваги витрат, понесених на певну дату
у загальній очікуваній сумі таких витрат;
- рівномірного нарахування;
- відображення в розмірі витрат, що підлягають відшкодуванню
Оцінка доходу Дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих
активів або тих. що підлягають одержанню
Витрати Витрати визначаються в обліку як результат зменшення
активів або збільшення зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власниками) за умови, що вони можуть бути достовірно
оцінені. Політика щодо визначення собівартості реалізованої
продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших
операційних витрат, фінансових витрат тощо формується
відповідно до П(С)БО 16
Додаток №2
Н А К А З № 5
"10" березня 2005 року м.Ужгород
Про облікову політику підпри-
ємства на 2005 рік.
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність і Україні який вступив в дію з 01.01.2000 року, наказую затвердити наступні положення для підприємства:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дата державної реєстрації і номер Свідоцтва, ідентифікаційний код 32389771.
1.2 Дата реєстрації і номер Свідоцтва платника ПДВ - 323897707012, свідоцтво № 10119722, видане

 
 

Цікаве

Загрузка...