WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

України від 16.07.99 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухоблік) [1].
Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерського обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підприємства,який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві та є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.
Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та можливості ведення господарської діяльності забезпечує:
? повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;
? готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів, ніж можливих доходів і активів - не допускаючи створення прихованих резервів;
? відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного змісту;
? тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахунках синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
? раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи, з умов господарської діяльності та величини підприємства.
Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись лише у випадку:
? зміни статутних вимог;
? зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
? забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
o коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
o повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Закон України від 16.07.99 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31 березня 1999р. № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31 березня 1999р. № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" від 28 травня 1999р. № 137.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000р. № 92.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18 жовтня 1999р. № 242.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20 жовтня 1999р. № 246.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 8 жовтня 1999р. № 237.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26 квітня 2000р. № 91.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" від 29 листопада 1999р. № 290.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 31 грудня 1999р. № 318.
12. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. - Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494с.
13. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бух обліку: Підруч. - К.: КНЕУ, 2002. - 334с.
14. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 236с.
15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002. - 784с.
16. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищих навч. закл./За ред.Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 688с.
17. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ Л.Панкевич, М. Зварич. - Львів: Аверс, 2002. - 316с.
18. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб./ За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001 - 608с.
Додаток №1
Таблиця 1. Основні складові та положення облікової політики
Основні складові облікової політики Положення облікової політики
1 2
1. Основні засоби. До елементів облікової політики відносяться: 1) термін корисного використання основних засобів; 2) методи нарахування амортизації; 3) ліквідаційна вартість основних засобів; 4) порядок обліку витрат по утриманню основних засобів та їх ремонту
Первісна оцінка При зарахуванні на баланс об'єкт оцінюється за собівартістю, що складається з витрат на його виробництво або придбання. Витрати, що включаються до собівартості об'єктів, визначені П(С)БО 7
Об'єкт основних засобів Об'єкт основних засобів визначений П(С)БО 7
Методи амортизації Обирається метод амортизації об'єктів з методів, визначених П(С)БО 7
Перегляд методу амортизації і терміну корисної експлуатації Можуть переглядатись відповідно до вимог, визначених П(С)БО 7
Переоцінка об'єктів основних засобів Здійснюється на підставі положень, які визначені П(С)БО 7
Відсотки за кредит, отриманий в банку для виготовлення основних засобів Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7
Витрати на ремонт, модернізацію та інше Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7
2. Нематеріальні активи.
До елементів облікової політики відносяться: 1) строки корисного використання нематеріальних активів; 2) способи нарахування амортизації активів
Первісна оцінка При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється за собівартістю придбання або створення. Витрати, що включаються до собівартості нематеріального активу, визначені П(С)БО 8
Групи нематеріальних активів Визначаються групи, за якими ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів, перелік яких наведений в П(С)БО 8
Методи амортизації Обирається метод амортизації, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод, розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів встановлений П(С)БО 7
Перегляд методу амортизації терміну корисного використання Можуть переглядатися в кінці звітного року (П(С)БО 8)
Переоцінка нематеріальних активів Здійснюються на підставі положень, які визначені (П(С)БО 8)
3. Довгострокові

 
 

Цікаве

Загрузка...