WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

45. Мельник В.М. Генеза теорій податків // Фінанси Українип. – 2004. - № 8. – С. 42-53.

46. Мельник В.М. Адміністрування податків в історичній ретроспективі // Фінанси України. – 2005. - № 10. – С. 42-50.

47. Мечинський О. Теоретичні основи організації і функціонування бюджетів місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2000. № 3. – С. 238-244.

48. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. – Вып. 2. Бюджет. – Формы взимания. – Местные финансы. – Государственный кредит. – 4-е изд., дополненное. – М., 1914.

49. Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні // Фінанси України. – 2004. - № 2. – С. 122-125.

50. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування // Фінанси України. – 1997. - № 7. – С. 15-19.

51. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. — К.: Вид-во в СП „Українська книга", 1999. — 252 с.

52. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: Монографія. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД", 2005. – 642 с.

53. Пильников А.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2003. - № 11. – С. 110-119.

54. Піхоцький В.Ф. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2002. - № 11. – С. 20-24.

55. Піхоцький В.Ф. Реформування податкової системи України – вимога сьогодення // Фінанси України. – 2003. - № 9. – С. 80-84.

56. Піхоцький В.Ф. Місцеві податки і збори у проекті Податкового кодексу // Вісник податкової служби України. – 2003. - № 3. – С. 29-33.

57. Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2003.-№5. – С. 5-10.

58. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси. – К.: Кондор, 2004. – 281 с.

59. Податки. Навчальний посібник // Під редакцією Д.Г. Черника. – М.: Фінанси і статистика. – 1995. – 400 с.

60. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

61. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. 192 с.

62. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов: Антология экономической классики. – М.: Экономика, 1991. – Т. 1. – 382 с.

63. Соколовська А. До стратегії реформування податкової системи України // Дзеркало тижня. – 2006. – 8 квітня. - № 13. – С 8.

64. Сторожук І. Місцеве управління: поняття та проблеми // Вісн. укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, Ч. 2. – С. 33-38.

65. Суторміна В.І., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава-податки-бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.

66. Сутырин С.Ф., Погорлецький А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под ред. Сутырина С.Ф. – СПб.: В.А. Михайлова, Полиус, 1998.

67. Суховірська О.Б. Фінансові ресурси місцевих орагів влади // Фінанси україни. – 2001. - № 5. – С. 61-67.

68. Тарангул Л.Л. Основні напрями удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економфст. – 2002. - № 3. – С. 18-21.

69. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 255 с.

70. Хоменець Р. „Анатомія" місцевого самоврядування // Віче.- 2002.- № 3.- С. 50-53.

71. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги: вопросы методологии и теории. – К., 1987.

72. Худоба А.Г. Роль і значення місцевих податків і зборів у доходах бюджетів Волині // Фінанси України. – 2003. - № 4. – С. 33-34.

73. Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. - № 4. – С. 54-57.

74. Юрій С.І. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2000.

75. Юрій С.І., Кириленко О.П. Імперативи місцевого оподаткування // Економіст – 2000. - № 7. – С. 24-29.

76. Янжул И.И. Основы начала финансовой науки. Учение о государственных доходах. – СПб., 1890.

ДОДАТКИ

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота виконана на тему: „Місцеві податки та збори як джерело доходів місцевих бюджетів" (на матеріалах фінансового управління Чернівецької міської ради)

Основна мета роботи полягає у теоретичному обгрунтуванні сутності місцевих податків і зборів та їх ролі у зміцненні фінансової бази органів місцевого самоврядування, проведенні комплексного дослідження практичних аспектів місцевого оподаткування та обгрунтуванні шляхів реформування системи місцевого оподаткування.

Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішити такі теоретичні та практичні завдання:

  • узагальнити теоретичні підходи до сутності місцевих податків і зборів та визначити їх роль у зміцненні фінансового потенціалу місцевих органів влади;

  • виявити механізм справляння місцевих податків і зборів в бюджет;

  • проаналізувати вплив місцевих податків і зборів на податковий потенціал досліджуваної території;

  • окреслити сучасні проблеми та шляхи удосконалення системи справляння місцевих податків і зборів.

Об'єкт магістерського дослідження місцеві податки і збори, які є важливим джерелом формування доходів місцевих бюджетів в частині власних доходів.

Предметом магістерського дослідженняє механізм місцевого оподаткування та особливості його функціонування з урахування територіальних особливостей.

Інформаційною базоюдослідження є законодавчі і нормативні акти України та практичні матеріали фінансового управління Чернівецької міської ради. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську роботу студентки V курсу

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

спеціальність 8050104 "Фінанси"

Бойко Любов Михайлівни

на тему "Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевого бюджету" (на матеріалах фінансового управління Чернівецької міської ради)

Актуальність даної теми магістерської роботи полягає в тому, що в останні роки місцеві бюджети відчувають нестачу фінансових ресурсів для виконання своїх функцій, повноважень та обов'язків. Саме тому, виникає потреба більш глибокого дослідження питання нарощування місцевих податків і зборів, удосконалення системи їх справляння потребують вивчення та опрацювання. Одним із найважливіших напрямів дослідження повинні бути шляхи розв'язання фінансових проблем місцевих органів влади через надання цим органам стабільно закріплених дохідних джерел, розширення сфери місцевого оподаткування та реформування всієї системи фінансового забезпечення.

Автор особливу увагу приділила дослідженню та аналізу динаміки надходжень місцевих податків і зборів до бюджету м. Чернівці, та оцінила забезпеченість їх поступлень в бюджет міста. Також розглядаються резерви нарощування бюджетних ресурсів місцевих бюджетів через призму зростання податкових надходжень.

Доцільність, наукове і практичне значення цієї роботи визначається актуальністю питань, що висвітленні в роботі.

Інформаційну базу для написання роботи склали законодавчі матеріали Верховної Ради та Уряду України, інструктивний матеріал Міністерства фінансів України, аналітичні та статистичні дані Чернівецького міського фінансового управління, спеціальні монографічні й періодичні джерела.

Магістерська робота відповідає вимогам вищої школи, а її виконавець заслуговує на позитивну оцінку та присвоєння йому кваліфікації магістр.

Рецензент

к.е.н., доцент Н.А. Бак


 
 

Цікаве

Загрузка...