WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки та збори згідно Бюджетного Кодексу України входять в склад власних доходів місцевих бюджетів, і повинні відігравати важливу роль в формуванні доходів місцевих бюджетів. Але, система місцевого оподаткування далека від аналогічних систем розвинутих країн світу, тому потребує реформування. Основна причина такого становища криється в тому, що в складі місцевих податків відсутні бюджетоутворюючі податки, які б забезпечували вагомі надходження, більшість введених податків не мають широкої бази оподаткування, це дріб'язкові податки та збори.

2.3. Напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів

На сучасному етапі розвитку України велика увага приділяється питанням місцевого самоврядування, його фінансовій базі, які є гарантом розвитку регіонів. Сьогодні склалася ситуація, коли більша частина місцевих бюджетів формується не за рахунок місцевих податків і зборів, а шляхом централізованого розподілу надходжень від податків, віднесених до загальнодержавних. Такий стан справ дає викривлене уявлення про розвиток місцевого самоврядування, не сприяє підвищенню зацікавленості та відповідальності органів місцевої влади за розвиток економіки регіонів.

Недостатньо вивчений та розкритий фіскальний і стимулюючий потенціал місцевого оподаткування в Україні. Для його максимальної реалізації необхідно докласти зусиль щодо детального вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду запровадження місцевих податків і зборів, підвищення їх частки в доходах місцевих бюджетів та посилення структурного впливу на прискорення розвитку економіки регіонів [ 63 ].

Важливою умовою успішного виконання податковими органами своїх повноважень є формування відповідного матеріального і фінансового їх забезпечення. У багатьох країнах основу фінансової забезпеченості становлять місцеві податки. До них, зокрема, належать податки, які в Україні віднесені до загальнодержавних, податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, місцеві акцизи. Унаслідок тривалої еволюції у багатьох країнах сформувалася розгалужена система місцевих податків і зборів. Це пояснюється як історичними передумовами, так і прагненням органів місцевого самоврядування підвищити ступінь фінансової незалежності за рахунок пошуку нових джерел місцевих доходів в умовах, коли значний обсяг податків надходить до центрального бюджету.

Важливою умовою успішного виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень є формування відповідного матеріального і фінансового їх забезпечення.

Зміцнення дохідної частини місцевого бюджету як економічної бази, розвитку соціально-орієнтованої економіки, потребує удосконалення місцевого управління на всіх напрямках економічної діяльності міста, й перш за все об'єднаною Державною податковою інспекцією, яка є органічною частиною державного організму, її реформування - одна з важливих складових адміністративної реформи, здійсненої в Україні щодо реформування податкової служби.

Сьогодні податкова служба розвивається і модернізується ситуативно. Переважно ДПС змінюється структурно, її робота організовується за функціональним принципом, автоматизуються процеси адміністрування податків і зборів тощо [46 ].

Проблема полягає в тому, що все вище перелічене лише до певної міри може поліпшити діяльність ДПС. Однак спростити процеси справляння податків, створити умови для добровільності їхньої сплати, вирішити низку інших питань, викладених у концепції модернізації податкової служби України можна за рахунок удосконалення чинної системи оподаткування як частини зменшення кількості податків, так і завдяки спрощенню документообігу.

Після проголошення незалежності Україна почала формувати власну систему місцевого оподаткування. Нормативна регламентація порядку справляння місцевих податків і зборів в Україні здійснена разом із прийняттям у 1993 році Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", Закону України "Про систему оподаткування" та іншихактів законодавств. Це дало відповідні зрушення і вже через рік після видання Декрету питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів зросла до 1 %, проти 0,2 % у 1994 році. Однак, незважаючи на всі намагання органів місцевого самоврядування запровадити місцеві податки і збори, їх частка у доходах місцевих бюджетів України протягом останніх років так і не перевищила 3 %.

На динаміку і структуру надходжень місцевих податків і зборів впливає багато факторів: регіональна структура економіки; розміщення продуктивних сил; фінансовий стан підприємств; розвиток побутової інфраструктури населених пунктів; наявність курортних зон. Крім того, обсяги надходжень, місцевих податків і зборів залежать від зусиль місцевої влади, спрямованих на створення необхідних умов для підприємницької діяльності, а також діяльності місцевих податкових органів щодо мобілізації доходів.

База оподаткування місцевими податками і зборами досить нерівномірно розподілена по території України. Так, понад 50% усіх надходжень від податку з реклами в Україні припадає на бюджет столиці - м. Київ[ 56,с.29].

Потребують розв'язання такі проблеми, як зміцнення дохідної бази місцевого самоврядування й основ самостійності місцевих бюджетів усіх рівнів, підвищення зацікавленості місцевих органів влади у нарощуванні власної дохідної бази, якісне прогнозування доходів місцевих бюджетів та подальше вдосконалення методології застосування сучасних економетричних методів для розроблення адекватних моделей зміни складової дохідної частини місцевих бюджетів.

Отже, проблема дохідних джерел місцевих бюджетів України, які надходили б до них на стабільній основі, залишається відкритою, її потрібно розв'язати шляхом збільшення частки власних доходів місцевих органів влади. Вони мають основну частину дохідної бази місцевих бюджетів усіх рівнів.

Основну частку доходів місцевих бюджетів, поки що становлять регулюючі доходи, вони сягають 75-85 % . В Україні, на нашу думку, слід відмовитись від регулюючих доходів. Збалансування бюджетів доцільно здійснювати на основі закріплених доходів і трансфертів (дотацій, субвенцій). Самостійність місцевих бюджетів в Україні поки що багато в чому є декларованою лише в законодавстві, їхня дохідна частина в основному залежить не від зусиль місцевої влади в розвитку власної бази оподаткування , а від перерозподілу фінансових ресурсів через держбюджет.

З прийняттям нового Закону „Про податок на додану вартість" в 1997 році ПДВ стовідсотково зараховувався до державного бюджету . Також повністю спрямовувався до державного бюджету акцизний збір, але у 1999 році, згідно Закону України „Про державний бюджет України на 1999 рік" до бюджету міста стовідсотково надходили податок з прибутку підприємств, прибутковий податок з доходів громадян та п'ятдесят відсотків акцизного збору. А вже протягом 2000-2005 років до державного бюджету в повному обсязі надходять ПДВ, акцизний збір, податок з прибутку підприємств.

Як бачимо, норми відрахувань від загальнодержавних податків і зборів постійно змінюються, що негативно впливає на прогнозування доходів місцевих бюджетів та взагалі на фінансовий стан міста.

Численність недоліків функціонування місцевих податків і зборів негативно впливають на повноту і своєчасність їх справляння, зменшують доходи місцевих бюджетів. Таким чином, практика вітчизняного місцевого оподаткування має низку суттєвих недоліків, серед яких відзначимо :

  • відсутність ефективного правового поля, що відповідав би сучаснимумовам господарювання;

  • наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування якихперевищують надходження від них;

  • відсутність правових механізмів у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних податків і зборів;

  • незацікавленість місцевої влади у додатковому залученні коштів відсправляння місцевих податків і зборів;

  • другорядність місцевих податків і зборів у порівнянні іззагальнодержавними;

  • відсутність екологічного оподаткування, податку на нерухомість яксуто місцевого податку;

  • нерозвиненість самооподаткування як альтернативної форминадходжень до місцевих бюджетів.

Ми вважаємо, що усунення цих недоліків в процесі вдосконалення вітчизняної системи оподаткування сприятиме зміцненню фінансової бази місцевого самоврядування і збільшенню їх фінансових ресурсів.

Підвищення ефективності використання місцевих податків і зборів є важливим інструментом удосконалення всієї фінансової системи України. Першочерговим у вирішенні цього питання має стати прийняття Закону „Про місцеві податки і збори", в якому необхідно врахувати останні зміни, що сталися у відносинах власності, соціальній структурі, доходах населення, а також урахування всіх особливостей у Податковому кодексі. На базовому рівні (територіальної громади) могли б справляти такі податки та збори, як плата за використання природних ресурсів, збирання та утилізацію сміття та відходів, ветеринарне обслуговування, використання природних будівельних матеріалів місцевого значення.

Зважаючи на вимоги часу, досвід європейських країн та близького зарубіжжя, необхідно не тільки збільшити кількість місцевих податків і зборів та розширити повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх запровадження, але й віднести до місцевих збір за забруднення довкілля та спрямувати 100 % його надходжень у бюджети територіальних громад [11 ].


 
 

Цікаве

Загрузка...