WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Щоб дати оцінку податкоспроможності району неабиякого значення набуває теоретичне обґрунтування реалізація поняття податкового потенціалу. У широкому сенсі податковий потенціал – це сукупний обсяг оподатковуваних ресурсів території. У вужчому, практичному значенні, податковий потенціал являє собою максимально можливу суму надходженьподатків і зборів, обчислених в умовах чинного законодавства. На величину податкового потенціалу території впливає безліч чинників як об'єктивних, так і суб'єктивних. До перших належать чинне податкове законодавство, рівень розвитку економіки, її галузева структура, рівень та динаміка чинних цін, обсяг і структура експорту й імпорту. До суб'єктивних можна віднести особливості податкової політики, кількість наданих пільг і т. ін.

Серйозний вплив на достовірність оцінки податкового потенціалу має значний обсяг тіньового обороту, що, за даними різних джерел, сягає 10 – 40% легального обороту. Проблема легалізації тіньових коштів потребує окремого обговорення. А поки що тіньовий сектор може розглядатися лише як для оподаткування в міру удосконалення законодавства і посилення контролю за його дотриманням. Існує кілька показників оцінки податкового потенціалу, зокрема застосовуються показники доходів, фактично зібраних на певній території, середніх доходів на душу населення, можуть також використовуватися оцінки — за допомогою показника рівня сукупних оподатковуваних ресурсів і показника валового продукту.

Дотепер у практиці роботи податкових органів поняття „податковий потенціал території" не використовується.

Проте назріла реальна потреба створення механізму встановлення обґрунтованих завдань щодо мобілізації місцевих податків і зборів до бюджетної системи, а також механізму оцінки роботи податкових органів в цьому напрямку.

Якщо оцінювати податковий потенціал м. Чернівці лише за показником фактично поступивши податків, то така оцінка не зовсім об'єктивна, бо існує розрив між фактично зібраними та обчисленими відповідно до чинного податкового законодавства податками. Цей розрив зумовлений багатьма факторами: фінансовим станом платників податків (платоспроможністю), рівнем їхньої податкової грамотності і податкової дисципліни, результативністю роботи податкових органів щодо контролю за дотриманням податкового законодавства тощо.

Спираючись на аналіз структури податкового потенціалу, чинників, що впливають на його формування, а також на вимоги й можливості чинного податкового законодавства, можна назвати головні шляхи збільшення податкової бази міста:

  • оздоровлення економіки підприємств — платників податків, стабілізація їхнього фінансового стану, особливо це стосується тих підприємств, які сьогодні працюють збитково;

  • підвищення результативності використовуваних механізмів стимулювального впливу на підвищення ефективності господарювання, що сприяє розширенню податкової бази. Оптимальне співвідношення стимулювальної й фіскальної функцій податків у межах повноважень органів місцевої влади ;

  • створення умов для розвитку й зміцнення малого бізнесу;

  • ефективне використання можливостей чинного податкового законодавства з метою максимального розширення податкової бази на основі систематичного й усебічного аналізу удосконалення механізму дії загальнодержавних і місцевих податків;

  • виховання високої культури платників податків, формування позитивного ставлення суспільства до сплати податків як до конституційного обов'язку кожного громадянина;

— поліпшення системи адміністрування податків, у тому числі за рахунок удосконалення роботи фіскальних органів.

Слід зауважити, що кожен із названих напрямів розширення податкової бази міста містить у собі цілий комплекс проблем, розв'язуючи які можна домогтися збільшення бюджетних ресурсів.

Податковий потенціал певної території характеризується його економічною структурою і його забезпеченістю оподатковуваними ресурсами, зумовленою наявністю податкових баз.

Вибір того чи іншого аспекту щодо розгляду податкового потенціалу певної території залежить від завдань, які необхідно вирішувати. Так, оцінка податкової активності місцевої влади і насамперед оцінка збирання податків необхідна його кількісна оцінка. Кількісна оцінка податкового потенціалу передбачає вирішення двох ключових завдань: визначення власне податкового потенціалу (тобто тієї частини сукупних фінансових ресурсів, що можуть розглядатися як потенційні податкові ресурси) і визначення гранично припустимого податкового навантаження (норми оподаткування) для окремої території з урахуванням збалансованості інтересів усіх учасників міжбюджетних відносин і об'єктивно зумовленого й реального перерозподілу коштів між бюджетами з метою збалансування рівня бюджетної забезпеченості регіонів та муніципальних утворень [49,с.122-125].

Таким чином, слід зазначити, що пошук нових форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування залишається досить актуальним завданням для науковців і практиків. Враховуючи принцип розподілу доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи України, держава закріпила за центральним бюджетом загальнодержавні податки і збори, а за місцевими бюджетами – місцеві податки і збори, що складають решту надходжень. Результатами такого розподілу є насамперед запрограмована нестача власних доходів у переважній більшості місцевих бюджетів для покриття необхідних видатків. Збалансування бюджетів у такому випадку здійснюється за допомогою бюджетного регулювання.

2.2.Аналіз впливу місцевих податків і зборів на фіскальний потенціал міста

Визначальну роль у становленні самостійності місцевих бюджетів усіх

рівнів відіграють їхні доходи. Вони, крім того, виступають одним із основних інструментів бюджетного регулювання на рівні місцевих органів влади. Тому проблеми реформування джерел доходів місцевих бюджетів, планування та прогнозування обсягів їхніх надходжень - першочергове завдання державних і місцевих органів влади України.

На практиці розмежування повноважень між різними ланками бюджетної системи зумовлює особливості формування дохідної частини місцевих і державного бюджетів.

Розмежування доходів, закріплених за бюджетом м. Чернівці здійснюється відповідно міською радою з врахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану міста. Перегляд відсоткових відрахувань щодо затвердженого бюджету, не може поширюватися на час, що вже минув.

Як показала практика роботи органів місцевого самоврядування та податкових органів, для розширення дохідної бази важливим є вирішення проблем соціально-культурного розвитку територій, вони йдуть шляхом впровадження відповідними рішеннями міської ради місцевих податків і зборів, за переліком і граничними ставками, визначеними загальнодержавним законодавством. Ці органи затверджують по кожному податку чи збору положення та визначають порядок сплати і внесення їх до місцевих бюджетів. Цими положеннями також визначаються граничні ставки оподаткування й відповідна система пільг по податках і зборах.

В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно до вимог рішення органу місцевого самоврядування про впровадження платежу і тільки після набрання чинності цього рішення.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно чинного законодавства.

Надміру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями.

Таблиця 2.5.

Структура податкових надходжень до бюджету м. Чернівці

за 2006-2008 рр. (%)

Показники

2006

2007

2008

Відхилення 2008-2006

1

2

3

4

5

Податок з доходів фізичних осіб

36,8

51,7

55,9

19,1

Єдиний податок

5,6

5,7

5,3

-0,3


 
 

Цікаве

Загрузка...