WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжнародний фінансовий менеджмент - Реферат

Міжнародний фінансовий менеджмент - Реферат

Термінологічний словник ключових понять

Валютна позиція — співвідношення вимог і зобов'язань суб'єкта господарювання в певній валюті.

Валютний арбітраж — продаж певної валюти на одному ринку іноземної валюти з одночасною купівлею цієї ж валюти на іншому ринку іноземної валюти, який ґрунтується на використанні багатосторонніх взаємозв'язаних обмінних курсів.

Валютний курс — кількість грошових одиниць даної валюти, яка може бути куплена за одну грошову одиницю іншої валюти.

Валютний опціон — один з видів контрактів, власник якого має право, але не зобов'язання купити (колл-опціон) чи продати (пул-опціон) певний валютний актив у майбутньому за ціною, зафіксованою в даний момент.

Валютний ризик — імовірність збитків учасників міжнародного бізнесу внаслідок несприятливої зміни обмінних курсів.

Валютний своп — одночасні купівля і продаж певної суми іноземної валюти за курсом різних дат, наприклад купівля за курсом "спот" і продаж за форвардним курсом через певний час.

Валютні контракти — різновид угод купівлі-продажу, предметом яких є валюта або певні права щодо здійснення валютних обмінів.

Глобальний ефект Фішера — взаємозв'язок між реальними відсотковими ставками та очікуваними відносними темпами інфляції, умова економічної рівноваги реальних відсоткових ставок різних країн.

Депозитарні розписки — похідні цінні папери, які випускаються в обіг на міжнародних фондових ринках уповноваженими банками-депозитаріями під гарантію вилучених банком-зберігачем відповідної кількості акцій компанії-емітента на суму емісії депозитарних розписок.

Закон єдиної ціни — продаж ідентичних продуктів у різних країнах за однакову ціну, якщо вона виражена в одній і тій самій валюті.

Ефект Фішера — взаємозв'язок номінальної відсоткової ставки, з одного боку, та реальної відсоткової ставки і очікуваних темпів інфляції в одній країні — з іншого.

Євроакції — акції міжнародних корпорацій, що перебувають у лістингу і в обігу на зарубіжних щодо материнської країни біржах і фондових ринках.

Євробонди — зобов'язання, деноміновані у валютах країн, що відрізняються від валюти тієї країни, в якій вони продаються.

Євровалюта — валюта, вкладена в банк за межами країни-емітента.

Єврокредит — кредит, наданий в євровалюті.

Єврооблігація — облігація, продана в іншій державі, але не в державі, у валюті якої вона деномінована.

Міжнародне фінансове середовище — сукупність факторів, що впливають на рух грошових коштів у всіх валютах світу, та обмінні курси між ними.

Міжнародний банк — банк, що здійснює ділові операції у двох або більше країнах.

Міжнародний валютний ринок (ринок іноземних валют) — частина міжнародного фінансового ринку, учасники якого здійснюють конвертацію однієї валюти в іншу відповідно до обмінного курсу.

Міжнародний ефект Фішера (відкрита умова Фішера) — взаємозв'язок між очікуваними змінами обмінного курсу та відмінностями відсоткових ставок обмінюваних валют.

Незміщений форвардний курс — майбутній обмінний курс, що збігається з очікуваним майбутнім обмінним курсом "спот".

Неттинг — спеціальна фінансова процедура сальдування вхідних і вихідних потоків валюти даної компанії, до якої вдаються міжнародні корпорації з метою зменшення витрат на хеджування операційних ризиків.

Паритет відсоткових ставок (закрита умова Фішера) — взаємозв'язок форвардного курсу двох валют, з одного боку, та курсами "спот" і відсотковими ставками цих валют у двох країнах — з іншого.

Паритет купівельної спроможності валют — умова рівноваги, за якої, з одного боку, зміни обмінних курсів відображають відсоткові зміни обмінюваних валют, а з іншого — зміна вартостей, зумовлена різними темпами інфляції цих валют.

Реінвойсинговий центр — окрема філія міжнародної корпорації, яка централізовано керує всіма валютними ризиками, що виникають у міжнародній торгівлі.

Рівність купівельної спроможності — рівність цін "споживчих кошиків" у різних країнах з урахуванням обмінних валютних курсів цих країн.

Світова валютна система — взаємозв'язана сукупність національних і регіональних валютних систем та їх зв'язки із зовнішніми валютними ринками.

Страхування валютних ризиків — дії учасників міжнародного бізнесу, спрямовані на усунення можливих збитків від несприятливих змін обмінних курсів.

Трансферні витратні ціни — різновид трансферних цін, що визначаються шляхом урахування лише затрат зарубіжного відділення на створення продукції (послуги).

Трансферні договірні ціни — різновид трансферних цін, які встановлюються в процесі переговорів представників відділення виробника і відділення споживача міжнародної корпорації.

Трансферні кінцеві ціни — різновид трансферних цін, що визначаються шляхом сумування витрат відділення виробника продукції та частини кінцевого прибутку, що розподіляється між учасниками виробничого процесу пропорційно встановленого показника (витрат, заробітної плати і т. ін.).

Трансферні ринкові ціни — різновид трансферних цін, в основі яких — ціни міжнародних ринків на ту чи іншу продукцію.

Трансферні ціни — умовні розрахункові ціни, які встановлюються міжнародними корпораціями на продукцію внутрішнього споживання, що поставляється одним відділенням іншому, однак грошові платежі за цими поставками не здійснюються.

Факторинг — метод фінансування діяльності компанії шляхом продажу її боргів.

Форвардний контракт— термінова угода двох сторін на обмін певної кількості валюти в майбутньому у встановлений час і зазаздалегідь визначеною ціною.

Форфетинг— метод фінансування придбаних товарів виробничого призначення країнами Центральної і Східної Європи, який ґрунтується на координації форфетером (створеним банками кількох країн підрозділом) діяльності експортерів, імпортерів і фінансових інститутів без права регресу до експортера.

Фронтингова позика — переказ коштів від материнської компанії до закордонного підрозділу через третю сторону (міжнародний банк) з метою обійти урядові обмеження і досягнути переваг в оподаткуванні.

Функціональна валюта — валюта, в якій здійснюється більшість операцій дочірньою компанією.

Ф'ючерсний контракт — стандартизований за цінами, кількістю валюти і терміном виконання форвардний контракт на купівлю іноземної валюти, який може бути багаторазово перепроданий на ф'ючерсному ринку для здійснення дії протилежного характеру до завершення терміну виконання або гарантією виконання збоку біржі по закінченні цього терміну.

Централізований депозитарій — спеціальний орган міжнародних корпорацій, через який здійснюються операції з готівкою за досконали ми технологіями і з відносно невеликими витратами.

Використана література

1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — С. 915—952.

2. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. — Т. 1. — М.: МНИИПУ, 1997. — С. 521—534.

3. Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — С. 306—391.

4. Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 200 с.

5. Сорос Дж. Открытое общество: Реформируя глобальный капитализм: Пер. с англ. — М.: Некоммерческий фонд "Поддержки Культуры, Образования и Новых Информационных технологий", 2001. — С. 101—140, 343—387.

6. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 195—214.

7. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — С. 131—146.

8. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. — К.: КНЕУ, 2002. — 88 с.

9. ХорошковськийВ.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: Еволюція, теорія, практика: Монографія. — К.: Інф.-вид. центр "Інтелект", 2002. — 428 с.

10. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы: Пер. с англ. — М.: Инф. дом "Филинъ", 1996. — 296 с.

11. Энг М. В., Лис Ф. А., Мауор Л. Дж. Мировые финансы: Пер. с англ. — М.: Издат.-консалтин. компания "ДеКА", 1998. — 768 с.

* Джерело: Дзеркало тижня. — 25.01.2003. — С. 10; 5.04.2003. — С. 10.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...