WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

Методика формалізованого розрахунку цих показників може бути представлена в такому вигляді:

  1. Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції:

∆P = P1 – P0 = ∑ ∆ Pi , (1.6)

де ∆Р – зміна прибутку від реалізації продукції за аналізований період;

Р1 - прибуток звітного року;

Р0 - прибуток базисного року;

і – фактори, що впливають на розмір прибутку.

2. Вплив на прибуток відпускних цінна реалізовану продукцію ( ∆Р1):

∆P1 = N1p – N1,0p = ∑p1q1 - ∑p0q1, (1.7)

де N1p= ∑p1q1 – реалізація у звітному році в цінах звітного року;

N1,0p = ∑p0q1 - реалізація у звітному році в цінах базисного року;

р – ціна продукції;

q – кількість продукції.

3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції (∆P2):

∆P2 = Р0k1,2 – P0 = P0(k1,2-1), (1.8)

де k1 – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції у відпускних цінах, визначається за формулою:

k1 = N1,0/ N0 , (1.9)

k2 – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції за повною собівартістю:

k2 = S1,0/ S0 , (1.10)

де S1,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний рік у цінах і тарифах базисного року;

S0 – собівартість реалізованої продукції базисного року.

4. Вплив на прибуток змін у структурі та асортименті реалізованої продукції (∆P3):

∆P3 = Р1,0 – P0 *k1,2 , (1.11)

де Р1,0 - прибуток, одержаний від фактично реалізованої продукції у цінах і за собівартістю базисного року.

5. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції (∆P4):

∆P4 = S1 – S1.0 , (1.12)

де S1 – фактична собівартість реалізованої продукції.

У другому розділі будуть розраховані показники рентабельності та факторного аналізу прибутку для "Коломийський райавтодор".

Капіталізація чистого прибутку дозволяє розширити діяльність підприємства за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати підприємства на залучення додаткових джерел. Розміри капіталізації чистого прибутку дають змогу оцінити темпи зростання власного капіталу підприємства, розкрити факторну структуру цього зростання та оцінити запас фінансової стійкості таких важливих показників, як рентабельність випущеної, реалізованої продукції та окремих її видів, оборотність усіх активів.

В основі аналізу лежать факторні моделі рентабельності, які розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки показників фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. Вони служать інструментом оцінки ситуації, що склалася. У цілому для всіх показників існує єдиний факторний простір, заданий набором взаємопов'язаних блоків показників.

Проведення факторного аналізу фінансових результатів дозволяє передбачити можливість банкрутства. На підставі його результатів необхідно розробити заходи, спрямовані на підвищення доходності та зміцнення фінансового стану підприємства.

Розділ 2

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБЄКТ УПРАВЛІННЯ

2.1. Резерви збільшення прибутку

Прибуток підприємства як результативний показник його діяльності, залежить від співвідношення між розміром доходів торговельного підприємства і витратами на здійснення торговельно-фінансової діяльності.

Залежність прибутку від величини доходів і витрат може бути подана так:

П = Д – ПВ = ( ВД  Дінш. ) - ( Во  Зінш. ) =

= ( Цреал. – Цзак. ) * К – ВО  Пінш.,

де:

Д – доход від усів видів діяльності;

ПВ – поточні витрати для здійснення усіх напрямків діяльності;

ВД - валовий дохід від реалізації товарів;

Дінш.- доход від інших видів діяльності;

ВО – витрати обігу;

Зінш. – витрати, пов"язані зі здійсненням інших видів діяльності;

Цреал.,

Цзак. – відповідно, ціна реалізації і закупівлі товарів;

К – кількість товарів, що реалізується;

Пінш. - прибуток від іншої діяльності ).

Таким чином, розмір одержаного прибутку залежить від ціни реалізації і закупівлі товарів, кількості проданих товарів, різниці між доходами, витратами обігу і витратами від іншої (позареалізаційної) діяльності. Управління даними факторами та їх прогнозування дозволяє забезпечити отримання необхідного прибутку.

Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень ціни закупівлі товарів. Підприємство при здійснені комерційних угод мусить намагатися закупити товар за якомога нижчою ціною. Це може бути досягнуто шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів, використання цінових знижок при узгодженні ціни товару, закупки товарів в період їх сезонного розпродажу.

Зростання розмірів одержання прибутку пов"язане також із збільшенням рівня цін продажу товарів.

Управління цінами реалізації залежить від обгрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку, використання торговельної кон"юнктури в окремі періоди року.

Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства (товарообороту), кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торговельних послуг, здійснення ефективних рекламних заходів.

Фактори, які ми розглянули, прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на прибуток підприємств.

При тій же величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку, що залежить від величини витрат обігу. Розмір витрат обігу формується під впливом таких факторів, як: обсяг товарообороту, його склад та асортиментна структура, джерела надходження товарів, ступень використання ресурсів, структура капіталу – ці фактори впливають на прибуток від реалізації товарів.

Джерелом зростання прибутку підприємства можуть бути також доходи від позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції.

Зростання доходів від позареалізаційних операцій підприємства може бути забезпечено за рахунок вкладення вільних грошових коштів у різноманітні цінні папери; продажу їх на фінансовому ринку; відкриття в банку депозитних рахунків; здачі в оренду основних фондів; урахування суми витрат від інфляції і втраченої (недоотриманої) вигоди.

Прибуток від позарелізаційних операцій буде більший, якщо не допускати непродуктивних витрат і збитків.

Функціонування підприємства в умовах ринку визначається його спроможністю приносити достатній доход та прибуток.

2.2. Утворення, розподіл і використання чистого прибутку

Планування прибутку виробляється роздільно по усіх видах діяльності підприємства. У процесі планування прибутку враховуються усі фактори, що можуть впливати на фінансові результати.

В умовах стабільних цін і можливості прогнозування умов господарювання плани по прибутку, як правило, розробляються на рік. Підприємства можуть також складати плани по прибутку на квартал.

Об'єктом планування є елементи балансового прибутку. При цьому особливе значення має планування прибутку від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

Планування прибутку підприємства в Україні базується на новій схемі (рис. 1.2) його формування за окремими елементами, визначеними новим законодавством про оподаткування прибутку [2, 139].

За наведеної схеми бачимо, що основними показниками, які впливають на формування валового та чистого прибутку від операційної діяльності, є сума валового доходу від реалізації продукції, валові витрати виробництва і збуту цієї продукції, амортизаційні відрахування та податкові платежі.

На практиці застосовуються різні методи планування прибутку. Найбільш розповсюдженим є метод прямого рахунка.

При прямому рахунку планований прибуток на продукцію, що підлягає реалізації в майбутньому періоді, визначається як різниця між планованим виторгом від реалізації продукції в діючих цінах (без податку на додаткову вартість, акцизів, торгових і збутових знижок) і повною собівартістю продукції, реалізованої в майбутньому періоді. Цей метод розрахунку найбільш ефективний при випуску невеликого асортименту продукції.

2.3 Підвищення ефективності розподілу прибутку

Проблема ефективності розподілу прибутку підприємств — одна з найбільш дискутованих у сфері фінансового менеджменту в останні роки.


 
 

Цікаве

Загрузка...