WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства - Курсова робота

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобовязань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобовязань.

Для визначення ліквідності балансу варто зіставити результати по кожній групі активів і пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним коли виконуються умови:

А1>П1;

А2>П2;

А3>П3;

А4<П4.

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний зміст і свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів, тобто дотримується мінімальна умова фінансової стійкості [46].

Невиконання якоїсь із перших трьох нерівностей свідчить проте, що ліквідність балансу в тій чи іншій мірі відхиляється від абсолютної. При цьому нестача коштів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі, хоча компенсація може бути лише по вартісній величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні. Саме така ситуація спостерігається на досліджуваному підприємстві " Коломийський Райавтодор":

А1(83тис.грн)< П1(208тис.грн);

А2(845 тис.грн)> П2(50тис.грн);

А3(296тис.грн)> П3(0грн);

А4(445тис.грн)< П4(1411тис.грн).

Зіставлення найбільш ліквідних коштів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дозволяє виявити поточну ліквідність і платоспроможність. Якщо ступінь ліквідності балансу настільки велика, що після погашення найбільш термінових зобов'язань залишаються зайві кошти, то можна прискорити терміни розрахунків із банками, постачальниками і іншими контрагентаим.

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Ліквідність підприємства, як відомо, можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Коефіцієнти ліквідності можуть бути різними за назвою, але сутність їх в основному однакова як на українських підприємствах, так і в зарубіжних фірмах та компаніях.[28,с.267]

Основні показники ліквідності:

1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

Кзл = (А1+А2+А3) (1.3)

(П1+П2)

Кзл = (83+845+296):(208+50)=4,74

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Встановлений норматив цього показника рівний 2,0. Розрахований для "Райавтодор" – 4,74, тобто поточні активи перевищують поточні зобов'язання.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності — цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину — виробничі запаси. Він обчислюється так:

Кш.л = (А1+А2) (1.4)

(П1+П2)

КШ.Л = (83+845):(208+50)=3,59

Матеріальні запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а, головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю. За умов ринкової економіки типовою є ситуація, коли за ліквідації підприємства одержують 40% і менше від облікової вартості запасів. "Розумним" коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1:1. однак вона може бути надзвичайно високою через невиправдане зростання дебіторської заборгованості. Такою є ситуація на "Коломийський райавтодор", коефіцієнт швидкої ліквідності становить 3,59.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Кабс.лік = А1 (1.5)

(П1+П2)

Кабс.лік = 83:(208+50)=0,32

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є співвідношення 0,2 : 1. Цей показник на підприємстві "Коломийський райавтодор" є вищим за норму і складає 0,32, отже можна говорити про ліквідність даного підприємства.

Головним критерієм для визначення фінансового стану підприємства є платоспроможність підприємства. Платоспроможність означає наявність у підприємства коштів і еквівалентів, достатніх для розрахунків з кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення.

Ознаками платоспроможності є:

* наявність грошей у касі, на поточних рахунках;

* брак простроченої кредиторської заборгованості.

Слід зазначити, що в підприємства на поточному рахунку має бути залишок коштів, який дорівнює різниці між кредиторською заборгованістю всіх видів, строки оплати якої настають протягом певного найближчого періоду (наприклад, тижня або декади) і поточною дебіторською заборгованістю на користь підприємства, платежі за якою очікуються в той самий період.

Для оцінки платоспроможності на підприємстві складаємо платіжний баланс (календар) на будь-яку дату (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Платіжний баланс (календарний), тис. грн.

Актив

Пасив

наявні кошти для заборгованості

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

негайні та інші платежі

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1 . Кошти (гроші) та їх еквіваленти

10

83

1.Заборгованість за позикою

2.Розрахунки з дебіторами

737

235

2.Заборгованість кредиторів

409

258

3. Векселі видані

Усього

747

318

Усього

409

258

Сальдо

338

60

Баланс

747

318

Баланс

747

318

Якщо сальдо в активі платіжного балансу, то це означає неплатоспроможність підприємства. Відомо, що оцінка рівня платоспроможності дається за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних коштів, тобто з урахуванням часу, необхідного для перетворення їх на готівку. На підприємстві "Коломийський райавтодор" за даними таблиці 1.2. сальдо платіжного балансу знаходиться в пасиві, отже підприємство можна вважати платоспроможним.

Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої та комерційної діяльності. Водночас надійний фінансовий стан залежить також і від раціональної організації використання фінансових ресурсів. Тому за умов ринкової економіки здійснюється не тільки оцінка активів і пасивів балансу, а й поглиблений щоденний аналіз стану й використання господарських засобів.

Функціонування підприємства незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання виробничо-господарської діяльності підприємства і створює фінансову основу для його розширення, задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Прибуток – це найважливіший узагальнюючий показник в системі оцінкових показників ефективності виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства.

Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства такі:

  • оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

  • визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

  • виявлення та оцінка можливих резервів зростання прибутку й рентабельності;

  • аналіз порога прибутку.

Прибуток відображає загальний фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Найважливіший складник загальної величини прибутку – це прибуток від реалізації продукції, величина якої формується під впливом таких показників: обсяг реалізації; структура продукції; відпускні ціни на сировину, матеріали, паливо, тарифи на енергію та перевезення; рівень витрат матеріальних і трудових ресурсів тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...