WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України - Реферат

Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України - Реферат

Рис. 4. Динаміка доходів бюджету міста Острога з врахуванням податку на прибуток підприємств з Державного бюджету України за 2005-2007 роки, тис.грн.

Оцінка передачі податку на прибуток бюджету міста Острога (рис. 4.) відображає те, що хоча в абсолютному значенні податок на прибуток зростав (від 103,8 тис.грн. у 2005 році до 391,5 тис.грн. у 2007 році), як і збільшувались його частки у доходах бюджету (від 1,16 % до 2,1 % відповідно (середня частка по досліджуваних роках 1,53 %) та у міжбюджетних трансфертах (від 2,85 % до 6,31 % відповідно (середня частка – 4,02 %), проте для даного бюджету, як і для бюджетів усіх депресивних регіонів нашої країни дана передача істотно не вплине на формування доходної бази через занепад виробництва.

Іншим джерелом могло б стати відрахування з державного бюджету коштів залежно від обсягу податку на додану вартість, що мобілізується на відповідній території. Розробка та запровадження механізму таких відрахувань сприяли б підвищенню рівня зацікавленості органів місцевою самоврядування у розширенні виробництва та реалізації продукції, що оподатковується, у мобілізації податку на додану вартість [1, c. 26].

Податок на додану вартість найкраще відповідає вимогам бюджетного регулювання: по-перше, надходження від нього є найбільшими (понад третину загальної суми) та відносно рівномірними у територіальному розрізі, що дозволить збалансувати бюджети значної частини регіонів, які сьогодні отримують дотацію з центру, так, щоб вони обійшлися взагалі від останньої; по-друге, цей податок є менш "чутливим" до різких змін економічної кон'юнктури, ніж податки на доходи, що найкраще відповідає вимогам формування дохідної частини місцевих бюджетів; по-третє, надходження від цього податку прямо пов'язані з рівнем розвитку економіки, результатами економічної діяльності в регіонах [4, с.23].

Звичайно перерахування у стовідсотковому значенні ПДВ з Державного бюджету України до місцевих неможливо, оскільки це основне джерело доходів даного бюджету і становило в середньому 35,23 % всіх доходів за 2005-2007 роки, проте зарахування частки даного податку є можливим.

В. Рябошлик пропонує включення до доходів місцевих бюджетів 20 % податку на додану вартість односторонньої дії (який не потребує відшкодування). Основою податкової бази ПДВ односторонньої дії є витрати населення, витрати малого бізнесу та інших первинних платників ПДВ. Отже, податок значною мірою стає пропорційним споживанню регіону. Подальше збільшення частки зібраного ПДВ, що залишається на місцях, скажімо, до 30 % призведе до появи надлишкових коштів у місцевих бюджетах і до необхідності зворотних трансфертів до Державного бюджету [6].

Рис. 5. Динаміка доходів місцевих бюджетів України з міжбюджетними трансфертами та двадцятивідсоткової частки ПДВ за 2005-2007 рр., млн. грн.

В абсолютному виражені ПДВ двадцятивідсоткове на державному рівні зростало від 6760,76 млн.грн. у 2005 році до 11876,56 млн.грн. у 2007 році (рис. 5.). Частка ПДВ (двадцятивідсоткового) становила в середньому 23,19 % від доходів місцевих бюджетів та 28,28 % від міжбюджетних трансфертів за 2005-2007 роки, що відображає те, що ця частка може стати істотною статтею надходжень до місцевих бюджетів України.

Рис. 6. Динаміка доходів бюджету міста Острога з врахуванням двадцятивідсоткової частки ПДВ за 2005-2007 роки, тис.грн.

Що ж до бюджету міста Острога, як відображено на рисунку 6, двадцятивідсоткове абсолютне значення ПДВ також зростало по роках (від 169,8 тис.грн. у 2005 році до 519,28 тис.грн. у 2007 році), проте частка даного показника в доходах бюджету міста Острога становила всього 2,15 % в середньому за досліджувані роки та 5,61 % міжбюджетних трансфертів даного бюджету, що свідчить про незначний вплив зарахування двадцятивідсоткової частки ПДВ до бюджету міста Острога, як і до інших бюджетів депресивних регіонів.

Отже, дві концепції щодо передачі таких загальнодержавних податків, як ПДВ та податок на прибуток з підприємств, є неістотними для розширення дохідної бази місцевих бюджетів депресивних регіонів, хоча дані впровадження можуть істотно вплинути на загальнодержавному рівні, тому важливо затвердити критерії визначення депресивних регіонів країни і запровадити принцип додатковості, щодо надання коштів та впроваджувати програми розвитку цих територій.

Крім цього важливим є той факт, що перенесення загальнодержавних податків на місцевий рівень буде вимагати скорочення міжбюджетних трансфертів. Тут проблемою виступає також перелік відмінених трансфертів, оскільки трансферти на загальнодержавні цілі можуть бути відмінені лише у зв'язку з переданням даних повноважень на міста. Так, зріст заробітної плати працівників бюджетних установ може бути компенсований лише з коштів державного бюджету. Така політика свідчить про соціальний характер бюджетної політики. Вважаємо, що кращим методом може бути передання цих коштів на інвестування держави у виробництво.

Світова практика має приклади застосування різного роду моделей розподілу повноважень між центральними і субнаціональними рівнями влади. Дослідження щодо цього питання свідчать про те, що ефективність бюджетної системи ґрунтується на децентралізованому наданні більшості суспільних благ. Збільшення обсягів місцевих бюджетів в Україні та підвищення їх ролі в економічному і соціальному розвитку країни можливі на рахунок делегування з центрального на місцевий рівень повноважень щодо надання суспільних благ у галузях охорони здоров'я, освіти, духовного та фізичного розвитку, соціального захисту тощо. Це ще раз відображає важливість закріплення необхідних для їх виконання бюджетних ресурсів.

Важливою проблемою також постає стратегічний розвиток країни і регіонів зокрема, оскільки прийняття непослідовних нормативних актів, що суперечать між собою лише загострює ситуацію, особливо щодо інвестиційних процесів в Україні. Тому вважаємо, що необхідним є обрання стратегічних планів на різних рівнях влади, функціонування та звітування по даному розвитку. Це вплине на узгоджені основних питань розвитку всієї країни та спрямованість коштів на стратегічні галузі чи напрямки розвитку.

Важливою складовою власних доходів місцевих бюджетів повинні становити місцеві податки та збори. Принципово вагоме значення має закріплення за місцевими бюджетами таких податків, які гарантуватимуть органам місцевого самоврядування стабільні надходження доходів та їх рівномірний горизонтальний розподіл [7, c. 69].

Потрібно вилучити з переліку неперспективних і невиправданих у фіскальному значенні місцевих зборів, а доповнити їх вагомими джерелами доходів: податком на нерухоме майно, єдиний збором на видачу дозволів на будівництво нерухомих об'єктів виробничого і невиробничого призначення, на будівництво житлових будинків та інших нерухомих об'єктів індивідуального будівництва, екологічним збір.

До місцевих можуть бути віднесені деякі загальнодержавні податки з тих, що традиційно надходять у місцеві бюджети, це: податок зі доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, платежі за ресурси місцевого значення, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що також сприятиме збільшенню фінансових ресурсів територіальних громад місцевого самоврядування [5, c. 111].

Ще одним джерелом надходжень можуть стати доходи від зеленого туризму, оскільки в Україні багато як природних ресурсів, так і історико-культурних пам'яток, що вплине і на розширення дохідної бази бюджету міста Острога зокрема. Це дозволить залучити непрацюючий сектор населення, розширити їх добробут, а також можливим є запровадження платних дозволів на перебування в даних територіях, як діє в інших країнах світу для збереження даних ресурсів.

Розвиток бізнесу в регіоні безпосередньо впливає як на податкові відрахування до бюджету, так і на забезпечення робочими місцями населення. Таким чином, важливим чинником для міської влади має стати співпраця та підтримка бізнесу. Так, коштами підприємців-меценатів можливо здійснювати різні додаткові заходи, зокрема щодо благоустрою міста.

Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів України має стати також податок на нерухоме майно, оскільки цей податок враховує платоспроможність платника, зручний для застосування (на місцевому рівні простіше контролювати за об'єктами оподаткування), стабільний у надходженнях. Щодо малозабезпечених сімей, то існує відпрацьована система пільг, що вирішить дане питання.

Отже, варто закріпити за місцевими бюджетами частку загальнодержавних податків, проте основного перегляду потребують місцеві податки та збори, в які варто включити податок на нерухоме майно, збір за видачу дозволів на зелений туризм та на будівництво нерухомих об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

Список використаних джерел

  1. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні. // Фінанси України. – 2007. - № 10. – С. 5-32.

  2. Вахненко Т.П. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — № 9. — С. 7.

  3. Вишневська Н.В. Особливості фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НаУ "Острозька академія", 2006. – Вип.8. – Ч.1 – 468 с.

  4. Кодацький В.П. Проблемы формирования местных бюджетов //Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - №2.

  5. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006.- 677 с.

  6. Рябошлик В. Щодо реформування між бюджетних відносин. П'яту частину ПДВ варто залишити на місцях. // Економіст. – 2007. - № 3. – С. 13-15.

  7. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів України. // Фінанси України.– 2007. - № 8. – С. 63-69.


 
 

Цікаве

Загрузка...