WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - Курсова робота

Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі реального підприємства) - Курсова робота

ВОК = ВК – НЕА, (1.1)

де, ВОК – власні оборотні кошти;

ВК – власний капітал,

НЕА – необоротні активи.

2)наявність власних та довгострокових запозичених джерел фінансування запасів (ВДД) :

(1.2)

де ДЗ – довгострокові зобов'язання.

3) загальна величина основних джерел формування запасів (ЗДЗ)

ЗДЗ = ВДД + ПЗ, (1.3)

де ПЗ – поточні зобов'язання.

В результаті можна визначити три показника забезпеченості запасів джерелами їх фінансування:

1) надлишок (+), нестача (-) власних оборотних засобів:

ВОК = ВОК – З, (1.4)

де, ∆ ВОК - приріст (надлишок) власних оборотних коштів,

З – запаси.

2) надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових джерел фінансування запасів (∆ ВДД)

ВДД = ВДД – З (1.5)

3 надлишок (+), нестача (-) загальної величини джерел покриття запасів (∆ ЗДЗ)

ЗДЗ = ЗДЗ – З (1.6)

Наведені показники забезпеченості запасів відповідними джерелами фінансування трансформуються у три факторну модель (М):

М = (∆ ВОК; ∆ ВДД; ∆ ЗДЗ) (1.7)

Дана модель характеризує тип фінансової стійкості підприємства. Так, на практиці зустрічається чотири типи фінансової стійкості (Додаток 3, табл. 3).

Перший тип фінансової стійкості можна представити у вигляді наступної формули:

М1 = (1;1;1), тобто (∆ ВОК ≥0; ∆ ВДД≥0; ∆ ЗДЗ≥0)(1.8)

Абсолютна фінансова стійкість (М1) на сьогодні в Україні зустрічається досить рідко.

Другий тип (нормальна фінансова стійкість) можна виразити формулою:

М2 = (0;1;1), тобто (∆ ВОК<0; ∆ ВДД≥0; ∆ ЗДЗ≥0) (1.9)

Нормальна фінансова стійкість гарантує виконання фінансових зобов'язань підприємства.

Третій тип (нестійкий фінансовий стан) встановлюється за формулою:

М3 = (0;0;1), тобто (∆ ВОК<0; ∆ ВДД<0; ∆ ЗДЗ≥0) (1.10)

Четвертий тип фінансової стійкості (кризовий фінансовий стан) можна представити в наступному вигляді:

М3 = (0;0;0), тобто (∆ ВОК<0; ∆ ВДД<0; ∆ ЗДЗ<0) (1.11)

За даної ситуації підприємство є повністю неплатоспроможним та знаходиться на межі банкрутства, так як ключовий елемент оборотних активів " Запаси " не забезпечений джерелами фінансування. [3.63-68]

2.ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ

" СІЛЬГОСПРОДУКТ "

2.1.Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів

Розглянемо абсолютні показники фінансової стійкості.

Вартість запасів (3) порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування: власні обігові кошти (ВОК), власні обігові кошти і довгострокові кредити та позики (ВОК + КД); власні обігові кошти, довгостроковими та короткострокові кредити і позики (ВОК + КД + Кк). Згідно з цим сума власних обігових коштів визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої насамперед спрямовується власний капітал, тобто

(2.1)

ВОК= 4690-4000= 690

Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення ВОК - мінімальна умова фінансової стійкості.

Загальноприйнятою формулою визначення власних обігових коштів (інші назви цього показника - робочий капітал; капітал, що функціонує) є різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, або різниця між сумою власного капіталу і довгострокових зобов'язань та необоротними активами. Отже, власні обігові кошти є частиною обігових коштів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов'язань. При цьому останні прирівнюються до власних коштів, хоча вони не є такими.

Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних обігових коштів розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами.

Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.

1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (3) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована:

2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

4. Кризовий фінансовий стан — для забезпечення запасів яких не вистачає для джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

Наше підприємство належить до 3-ї моделі тому що:

Запаси (З) становлять 3100

Власні обігові кошти (ВОК) становлять 690

Довгострокові кредити (Кд) становлять 1350

Короткострокові кредити (Кк) становлять 1960, а якщо виходячи з формули ( ми отримуємо 3100<690+1350+1960), ми бачимо що запаси підприємста можна покрити лише за допомогою залучення довгострокових кредитів, а також короткострокових кредитів, підприємство знаходится у нестійкому фінансовому становищі.

Також можна визначити за іншою формолою:

М3 = (0;0;1), тобто (∆ ВОК<0; ∆ ВДД<0; ∆ ЗДЗ≥0)

∆ ВОК= -2410

∆ ВДД= -1060

∆ ЗДЗ= 290

(Формули зазначені у під роділлі 1.3.Оцінка фінансової стійкості за абсолютними показниками).

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства за даними балансу складають агрегований баланс, позиції активу і пасиву якого за ступенем агрегації відповідають меті аналізу (Додаток 4, табл. 4).

У таблиці (Додаток 5, табл.5) наведено приклад аналізу фінансової стійкості підприємства за даними агрегованого балансу.

Таким чином, за звітний період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства: воно перейшло з нестійкого фінансового стану до нормального насамперед завдяки збільшенню власного капіталу та одночасному зменшенню запасів.

Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).

2.2. Основні показники фінансової стійкості підприємства

Так як, фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і залучених засобів і оцінюється за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і пасиву бухгалтерського балансу. Можна показати основні показники фінансової стійкості.

Для відображення частки оборотних коштів у власному капіталі використовується коефіцієнт маневреності (Км)

Км = ВОКВК, (2.2)

Км = 6904690= 0,2- це свідчить про те що у підприємства дуже мало фінансових можливостей для маневру.

Але на кінець звітного періоду показник зріс до 0,3- це показує що у підприємства з'явилися власні обігові кошти з якими вони можуть робити невеликі фінансові маневри.

Для відображення частки запозичених коштів(ЗК) в валюті балансу (ВБ) коефіцієнт фінансової напруги (Кф напр. ).

Кф напр. = ЗКВБ (2.3) ( повне взаємне відношення має як ДЗВОК), отже

Кф напр. = 1350690= 1,9- це свідчить про те що підприємство має велику залежність від зовнішніх фінансових джерел.

На кінець звітного періоду показник зменшився до 0,6 вже залежність від зовнішніх фінансових джерел зменшилась.

Також існують такі показники як: Коефіцієнт покриття запасів витрат, Коефіцієнт поточних зобов'язань, Коефіцієнт довгострокових залучень позичкових коштів, Індекс постійного активу, Коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів, але всі їхні інтерпретаційні показники є індивідуальним для підприємства, тому зробити висновок по розрахунку не можливо, потрібен більш детальніший аналіз підприємства, але ці показники є суто індивідуальними.

2.3. Оцінювання ринкової стійкості підприємства

Ринкова стійкість визначається показниками, що характеризують рентабельність підприємства, ефективність менеджменту, ділову активність, інвестиційну діяльність, дивідендну політику тощо.

Розглянемо сукупність показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства щодо самостійності, незалежності у використанні власних коштів.

Відповідно до стандартів фінансової звітності саме ці показники відображають напрямок фінансової діяльності підприємства. За визначенням, це діяльність, яка зумовлює зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

За критерієм вартості залучення капіталу, а також ураховуючи позитивний вплив фінансового важеля, підприємству було б вигідно формувати свої активи насамперед за рахунок позикових коштів. Проте якщо величина позикових коштів значно перевищує власні, підприємству загрожує банкрутство, оскільки позичальники можуть водночас виставити вимоги щодо повернення боргів.


 
 

Цікаве

Загрузка...