WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні - Реферат

Фінансова наука: історія, становлення, предмет, метод. Розвиток в Україні - Реферат

Характерною особливістю розвитку фінансової науки на початку ХХ століття є те, що в працях вчених-фінансистів цієї доби більше розглядаються проблеми фінансів зарубіжних країн і майже не приділяється увага фінансовим проблемам Російської імперії.

Зокрема, свого часу МЛ. Яснопольський працював професором університету святого Володимира і вперше дослідив географічний розподіл державних доходів та видатків у Росії. Він опублікував декілька робіт із цієї тематики. Нині ідеї, започатковані М.П. Яснопольським, розвиваються сучасними вченими - у світовій фінансовій літературі вони дістали назву фіскальното федералізму, а в Україні актуальні при розв'язанні проблеми міжбюджетних відносин.

Теоретично-змістовна спрямованість наукових досліджень представників української фінансової думки свого часу сягала рівня тодішньої світової фінансової науки, а в деяких випадках і випереджала її.

Сучасна світова наукова фінансова думка

Багата історична спадщина фінансової науки, безумовно, створює хороше підгрунтя для сучасної фінансової думки, яка має вирішувати нині набагато складніші питання суспільного життя. На сьогодні фінансова наука досліджує процеси і явища у суспільстві, використовуючи значно вищі теоретичні підвалини та враховуючи певні гуманістичні засади життя людини. Центральне місце в наукових дослідженнях сучасних фінансистів посідають ідеї спрямування та використання фінансів для досягнення суспільного блага, яке повинно забезпечуватися за допомогою демократичних інститутів держави та політичної волі правлячих еліт. Обов'язковою умовою для цього є розвиток приватного підприємництва та ефективних державних структур, що мають у своєму розпорядженні достатній фінансовий потенціал. Для сучасної фінансової науки характерно те, що вона не має ідеологічних уподобань. Йдеться про ідеалізм, матеріалізм, метафізику тощо. Основу нинішніх наукових досліджень становить глибокий аналіз сучасності, який повинен визначити недоліки системи і збудувати ії з урахуванням інтересів більшості у суспільстві, тобто з огляду на вимоги теорії суспільного добробуту. Вперше основні положення теорії суспільного добробуту були розроблені італійським економістом В. Парето. Відповідно до його тверджень зміни або дії у сфері фінансів мають сенс лише тоді, коли матеріальне становище певних соціальних груп покращується без погіршення його для інших. Згідно з ідеями Парето видатки бюджету можуть зростати за певними напрямками тільки за умови, що це не зашкодить іншим напрямкам. Фінанси у системі Парето відіграють роль регулятора суспільного добробуту, механізму, за допомогою якого можна створити умови для поліпшення добробуту всіх. Парето стверджує, що коли існує великий розрив між багатими і бідними, то доцільно фінансовими методами здійснити перерозподіл на користь бідних верств населення. Мається на увазі, що при одних і тих же ресурсах можна збільшити добробут одних верств населення, не погіршуючи добробут інших. З оптимуму Парето випливає декілька дуже важливих висновків, що мають для фінансової науки першорядне значення. Так, усілякі зміни або реформи в фінансовій сфері недоцільні, якщо вони не покращують життя населення, простіше кажучи, вони соціально безперспективні i не принесуть користі суспільству. Інший висновок із концептуальних положень Парето стосується морально-етичних аспектів фінансової науки. ця проблема розглядається вперше, ії суть полягає в тому, що всі фінансові явища і процеси повинні мати хороше моральне підгрунтя, в іншому разі вони матимуть руйнівний характер. Суть сказаного полягає в тому, що всякі дії держави, підприємця, людини повинні враховувати інтереси людини. Словом, одна особа не може шкодити іншій або жити за її рахунок. Моральний бік фінансової діяльності будь-якого суб'єкта в сучасній фінансовій практиці набуває глибшого змісту, а в науці - всебічного дослідження. Дуже важливим для сучасної фінансової науки є дослідження про функціонування фінансів в умовах демократичного середовища. Відомо, що в демократичному суспільстві прийняття управлінських рішень в галузі фінансів має свої проблеми. Їхня суть полягає 13 тому, що кожна юридична чи фізична особа може впливати на ті чи інші процеси в галузі фінансів на всіх стадіях їх реалізації. На практиці трапляються непоодинокі випадки, коли в деяких демократичних державах питання податків або видатків можуть вирішуватися або вирішуються на всенародних референдумах.

Фінансові програми політичних партій або об'єднань суттєво впливають на результати виборів і розстановку політичних сил у державі. З огляду на це фінанси стають проміжним, але дуже впливовим інструментом між економікою та політикою, вони впливають на співвідношення центру, регіонів і мiсцевого самоврядування.

Дж. Бюкенен досліджував передусім поведінку як окремих громадян, так і політичних груп і партій при прийнятті рішень щодо кількісних і якісних параметрів державних доходів та видатків. Так, наприклад, які податки за можливості вільного вибору можуть сплачувати платники. За цикл робіт із розробки теорії суспільного вибору та методів прийняття фінансових рішень Бюкенену в 1986 р. була присуджена Нобелівська премія.

До числа яскравих робіт із питань фінансів належить монографія М. Фрідмена "Податкові обмеження і зростання держави", яка вийшла в 1978 році. У ній дуже стисло та обгрунтовано викладено суть податків і їхній зв'язок з економічним розвитком держави. По суті, це теоретичне обгрунтування еволюції податків в сучасних умовах.

Характерною рисою сучасної фінансової науки в світі є насамперед плюралізм поглядів при єдиних методологічних підходах до аналізу явищ суспільного життя. Плюралізм є гарантією знаходження найраціональніших рішень. Не можна не звернути увагу на постійний прагматизм досліджень із позицій суспільних інтересів. Фінансова наука в працях зарубіжних вчених позбавлена ідеологічних нашарувань, примітивних класових та старомодних уявлень про експлуатацію народних мас, роль держави тощо.

Зарубіжній фінансовій науці притаманна висока етика наукової полеміки, суперечливість і багатоваріантність наукового пізнання сьогодення, плюралістичне змагання ідей та пізнавальних підходів.

Використана література

 1. Фінанси підприємств.- К.: ЦУЛ, 2002.- 268с.

 2. Міжнародні фінанси.- К.: Либідь, 2003.- 784с.

 3. Фінанси сільськогосподарських підприємств.- К.: ІАЕ, 2000.- 604с.

 4. Дробишева Олена Олегівна Фінанси.- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 74с.

 5. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях.- К.: ЦУЛ, 2003.- 294с.

 6. Навчальний посібник з курсу " Фінанси підприємств".- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 82с.

 7. Слав'юк Ростислав Анатолійович Фінанси підприємств.- К.: ЦУЛ, 2002.- 460с.

 8. Опарін Валерій Михайлович Фінанси (загальна теорія).- К.: КНЕУ, 2005.-

 9. Філімоненков Олександр Сергійович Фінанси підприємств.- К.: МАУП, 2003.- 288с.

 10. Кириленко Ольга Павлівна Місцеві фінанси.- Тернопіль: Астон, 2004.- 192с.

 11. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Фінанси"..- Запоріжжя: ЗДУ, 2001.- 43с.

 12. Кравченко Василь Іванович Місцеві фінанси України.- К.: Знання, 1999.- 487с.

 13. Романенко Олена Романівна Фінанси.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 312с.

 14. Зятковський Ігор Володимирович Фінанси підприємств.- Тернопіль: Економічна думка, 2002.- 400с.

 15. Слав'юк Ростислав Анатолійович Фінанси підприємств.- Луцьк: Ред.-вид.від."Вежа" ВДУ ім.Л.Українки, 2001.- 456с.


 
 

Цікаве

Загрузка...