WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова політика в Україні та її особливості - Реферат

Фінансова політика в Україні та її особливості - Реферат

Проведення невиваженої державної фінансової політики стосовно вітчизниних експортерів стало одним із факторів різкого зниження темпів зростання експорту товарів та послуг у 2005 році (до 7,5 % проти 42,6 % у 2004-му). I лише у 2006 році цю тенденцію було подолано й забезпечено їх підвищення з 7,5 % до 13,2 %). Водночас у 2005 році угримувалися досить високі темпи зростання імпорту продукції (20,4 %). Ця тенденція збереглася й у 2006 році.

Мал. Стан державного та гарантованого боргу в 1997 – 2006 роках у вiдсотках до ВВП.

Однією з визначальних причин помітного зниження приросту ВВП У 2005 році стало затухання темпів зростаннн реальних інвестнцій у основний капітал. Темпи зростання інвестицій у основний капітал (у порівнянних цінах) значно випереджали темпи збільшення ВВП, що й спричинило прискорення його приросту. Наслідком різких змін у проведенні державної фінансової політики стало катастрофічне зниження темпів приросту інвестицій у основний капітал у 2005 році, що негативно позначилося на темпах приросту продукцiї промисловості, обсягах продyкuії сільського господарства.

Починаючи з 2006 року, завдяки цілеспрнмованій політиці у половинi року, досягнуть перелому в нарощуваннi темпiв приросту iнвестицiй у основний капiтал: вони зросли з 1,9% (2005 року), що свiдчить про значне пожвавлення інвеетиційної діяльності. Інвестиції в основний капiтал у першому півріччі 2007-го, порівняно з відповідним періодом попереднього року, збільшилися на 32,2 %.

Треба звернути увагу також на те, що в Українi залишається низьким рiвень соцiальної вiдповiдальностi бiзнесу. До найгостріших проблем слід віднести занижений рівень вартості робочої сили, а отже й оплати праці, що зумовило її невисоку продуктивність. Як наслідок - результати економічного зростання не спрямовуються на пiдвищення рiвня життя та поступальний розвиток економіки. Крім того, підвищення рівня житт громадян унаслідок економiчного зростання стримує досить розвинутий тiньовий сектор економiки, зокрема свiдома, цiлеспрямована орієнтація частини підприємницьких структур на застосування схем незаконної мінімізації оподаткування, практика виведення капіталів за кордон та ін. При цьому заходи державного регулювання зазначених проблем виявилися недостатніми.

Таким чином, проведення бюджетної полiтики 2005 року призвело до серйозних негативних наслiдкiв. Намагання розв'язати гострi соцiальнi проблеми без урахування об'єктивних основ їх забезпечення спричинило ускладнення як у соціальній, так і в економічній сферах. Спостерігалося порушення пропорцій між темпами зростання соціальних зобов'язань та розвитком економіки. Результатом стало посилення фіскального тиску на економіку, зменшення інвестиційної активності суб'єктів підприємницької діяльностi, зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів як на світових, так i на внутрiшнiх ринках, погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Зросли збитки суб'єктів господарювання, збільшилися обсяги тіньової економіки. Спроби розв'язати ці проблеми шляхом зміцнення ролі державного сектору не дали бажаного результату.

У 2005 році темпи підвищення заробітної плати майже у 8 разів перевищили темпи економічного зростання, що викликало значне збільшення платоспроможного попиту. Оскільки державна фінансова політика не була спрямована на стимулювання інвестиційної діяльності національних товаровиробників, попит великою мірою спрямовувався на придбання імпортної продукції - передусім товарів тривалого користування, зокрема побугової техніки. Це також стало важливим чинником стримування темпів розвитку економіки.

Таблица 3. Основнi прогнознi показники економiчного та соцiального розвитку України

Показники

2008 рiк

2009 рiк

2010 рiк

Валовий внутрiшнiй продукт номiнальний, млрд.грн

708

820,4

939,9

ВВП реальний, темпи зростання, %

107,6

107

106,5

Iндекс спроживчих цiн, % у середньому до попереднього року гредень до грудня попереднього року

106,5

106,8

106,2

105,7

105,4

105,5

Iндекс цiн виробникiв, % у середньому до попереднього року гредень до грудня попереднього року

112,1

109,2

109

108,1

108,2

107,8

Обсяг продукцiї промисловлстi, у % до попереднього року

109

108,3

107,7

Валова продукцiя сг, у % до попереднього року

105

106,40271,6

106,6

Фонд оплати працi, млрд грн

228,4

271,6

323,3

Баланс товарiв та послуг(платiжний баланс), млн $ США

2288

4021

5558

Експорт товарiв та послуг:

у млн $

у % до попередньго року

61 086

112,7

68 994

112,9

78 062 113,1

Iмпорт товарiв i послуг:

у млн $

у % до попередньго року

-58 798 108,9

-64 973

110,5

-72 505

111,6

Стратегiчною метою бюджетної полiтики в Українi згiдно з прогнозом показникiв зведеного бюджету України за основними видами доходiв, видаткiв i фiнансування на 2008-2010 роки, схваленим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 вересня 2006 року №1359, є побудова конкурентоспроможної, соцiально орiєнтованоi ринкової економiки та iнтергацiя в європейське спiвтовариство.

Таким чином, забезпечення iстотного пiдвищення добробуту громадян України можливе лише за збiльшенням темпiв економiчного зростання. Досягнення стабiльного приросту реального ВВП у 6,5 – 7% на рiк дасть змогу розв'язати складнi соцiальнi проблеми, якi накопичилися за останнi роки в нашiй країнi, а також створити сприятливе макроекономiчне середовище для розвитку вiтчизняного бiзнесу й пiдвищення його конкурентоспроможностi. На собливу увагу заслуговують питання посилення соцiальної спрямовааностi розвитку економiки реальний її прирiст повинен iти на розв'язання соцiальних пробем, що має досягнення за рахунок пiдвищення iнвестицiйної активностi та конкурентоспроможностi вiтчизняних пiдприємств.


 
 

Цікаве

Загрузка...