WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Збільшення чи зменшення показників від інвестиційної діяльності є дуже спірним питанням. А саме збільшуючи наприклад придбання необоротних активів сума ЧГП зменшується в даному періоді, але в майбутньому дані активи будуть сприяти розвику інфраструктури підприємства, обсягу виробництва, змінення ціни, збільшення резервів, основних засобів.

Наприклад придбання фінансових інвестицій збільшується і тим самим змінює головуючий показник, але в майбутніх періодах вкладені кошти будуть приносити доходи для підприємства.

Взагалі підприємство має додатній напрямок головуючого показника, а саме +16 тис грн.

Хоча в даному прикладі критичного становища не існує можна розробити низку заходів, переглянути інвестиційну політикуу підприємства. З-поміж багатьох заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності можна запропонувати такі:

 • зміна складу керівників підприємства та стилю управління;(при критичній ситуації, в даному прикладі не є актуальним)

 • інвентаризація активів підприємства;(так, як критичної ситуації не існує інвентаризація не є потрібним інструментом, так як вона і так здійснюється щорічно, а якщо необхідно то і частіше)

 • оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;(в даному прикладі дебіторська заборгованість збільшується на 27 тис. грн. що є негативним для підприємства,так як сума в такому розмірі буде використана в операційній діяльності, а буде використана через деякий час)

 • продаж незавершеного будівництва;(не існує для даного підприємства, не відбувається продаж, а навпаки збільшується сума)

 • обгрунтування необхідної чисельності персоналу;(витрати завжди існуватимуть, які пов'язані з оплатою праці, хоча в аналізую чому періоді відбувається зменшення на – 8 тис грн. )

 • продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;(на даному підприємстві залишається виробничі запаси, незавершене не виробництво, готова продукція та товари, їх вартість зменшує величину ЧГП, але з іншої сторони без даних показників неможливо здійснювати свою основну діяльність)

 • реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;

 • проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.З однієї сторони зменшить ЧГП, але в майбутньому це принесе прибутки.

Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозберігання: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсосберігаючих технологій, використання вторинної сировини, організації дійєвого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивчення і впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.[3]

Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення платоспроможності підприємства може надати маркетинговий аналіз по вивченню попиту і пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва і реалізації продукції підприємства.

На мою думку, переглянувши свій підхід до організації виробництва та управління фінансами підприємство могло б покращити свою ситуацію.

Всі дані для виконання курсової роботи взяті з додатку1 та додатку 2.

ВИСНОВОК

Отож, <грошовий ><потік ><підприємства ><охоплює ><численну ><кількість ><по><токів ><грошових ><коштів, ><які ><обслуговують ><господарську ><діяльність. ><Для ><ефективнішого ><та ><цілеспрямованого ><управління ><ними, ><грошові ><потоки ><класифікують ><за ><різними ><ознаками .><>

<Управління ><грошовими ><потоками ><ґрунтується ><на ><принципах: ><інформаційної ><достовірності, ><збалансованості, ><ефективності ><та ><ліквідності. ><Принцип ><інформаційної ><достовірності ><передбачає ><створення ><необхідної ><та ><достатньої ><інформаційної ><бази ><за ><міжна><родними ><стандартами. ><В ><Україні ><цьому ><найбільше ><відповідає ><"Звіт ><про ><рух ><грошових ><коштів", ><складений ><за ><вимогами ><НП(С)Б04. ><Принцип ><збалансованості ><передбачає ><оптимізацію ><грошових ><по><токів ><за ><видами, ><обсягами, ><часовими ><інтервалами ><та ><іншими ><суттєвими ><характеристиками. ><Принцип ><ефективності ><передбачає ><мобілізацію ><тимчасово ><вільних ><коштів ><у ><фінансові ><інвестиції. ><Принцип ><ліквідності ><передбачає ><синхронізацію ><позитивного ><та ><не><гативного ><грошового ><потоків ><за ><всіма ><часовими >інтервалами.

При аналізі руху грошових коштів по підприємству ВАТ "Концервмяс" прослідковується наступний висновок. Дане підприємство функціонує прогресивно і має додатній розвиток руху грошових коштів, а саме 16 тис. грн. чистого руху грошових коштів. По відношенню до попереднього року чистий рух грошових коштів знизився на 37 тис. грн.

Так, як мали місто присутність грошових коштів на початок року ы складала дана сума 192 тис. грн.

Отож, залишок коштів на кінець року склас 208 тис. грн., що в порівняні з попереднім роком знизилося на 22 тис. грн.

Після дослідження факторної моделі методом анцюгових підстановок виявлено найбільший впливлив на результуючий фактор саме чистим грошовим рухом від інвестиційної діяльності він складає 107 тис. грн.

Тим же методом проаналізувавши модель визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності виявили фактор який найбільше впливає на фактор чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності. Це фактор придбання необоротних активів, він впливає на результуючий фактор на 130 тис. грн. (даний фактор зменшує суму надходжень від інвестиційної діяльності), а також маємо показник реалізація необоротних активів який позитивно впливає на загальний результат на 30 тис. грн.

Отож, підводячи підсумки визначено основні показники: 1)чистий грошовий потік від операційної діяльності становить 108 тис. грн. , з попереднім роком даний показник виріс на 145,95 відсотків, 2) чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності становить -538 тис грн. відносно до попереднього року відбулося зростання на 107 тис. грн. Хоча це збільшення в майбутньому може призвести до розвитку підприємства, а саме інфраструктури, або призвести до змін у виробництві, 3) чистий грошовий потік від фінансової діяльності становить 446 тис. грн. що на 38 тис. грн. більше за попередній період. Дана ситуація є позитивним моментом для підприємства, так як його фінансова активність зростає.

Загальна сума має додатне значення, хоча і спостерігається зменшення результатуючого фактору, але в майбутньому цьогорічні вкладення в необоротні активи будуть приносити додатній рух коштів.

Використана література

 1. Е.В. Мних Економічний аналіз: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.

 2. М.А. Болюх Економічний аналіз – К.:КНЕУ,2001.-540с.

 3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. 1Посібник. – К.:Знання-прес,2000. – 207 с.

 4. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник – К.: Вищо шк., 2003. – 278с.

 5. М.Я.ж Коробов Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств – К.: ЗНАННЯ, 2002. – 294с.

 6. М.А. Болюх Збірник задач з курсу "Економічнтй аналіз":Навч. Пос. – К.: КНЕУ, 2002. – 232с.

 7. Гайдай Н., Черная С. Методика операционной проверки денежных активов торговых предприятий // Бухгалт. учет и аудит.- 2002.- № 5.- С. 43-47; № 6.- С. 38-46.

 8. Годовая финансвая отчетнсоть. Спецвипуск, 2005, № 12 (газета „Налоги и бухгалтерський учт"), 104 с.

 9. Гуйда, Л. Нашла касса на инвентаризацию // Дебет-кредит: Прил. к газ. "Галиц. контракти".- 2001.- № 21.- C. 25-30.

 10. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Под ред. Е.Ф. Жукова.-М.: ЮНИТИ, 2000.-624 с..-Библиогр.: с. 617.

 11. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лукашевича – М., 1996. – 612 с.

 12. В.Г. Савицька Економічний аналіз М.:НОВОЕ ИЗДАНИЕ, 2000. – 651с.

 13. Костюк Д. Новации операций с наличностью // Налоги и бухгалтерский учет. – 2003. – № 33. – С. 45-47.

 14. В . А. Сивашенко Економічний аналіз К.:ЗНАННЯ, 2003. – 223с

<>


 
 

Цікаве

Загрузка...