WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Охарактеризуємо отримані результати. При використанні даного методи обрахунки і підстановки виконано правильно, так як зміна в вихідних даних так і в обрахунку методом абсолютні зміни співпали і складають -35 тис. грн.

Звідси виникає висновок, що рух грошових коштів на підприємстві зменшився на 35 тисяч гривень.[6]

Змінивши перший фактор, а саме ЧГПод з 74 тисяч за плановий рік на 108 тисяч гривень за поточний рік. Зміна цього фактора призводить до зміни в результуючому показнику, а саме в ЧГП підприємства на 34 тис. грн., і становить 85 тис. грн.

Залишивши незмінним після заміни перший фактор і змінивши другий результуючий фактор отримаємо що даний фактор, а саме ЧГПід, призведе до зміни ЧГП на -22 тис. грн. Роблячи висновки по зміні даного фактору, можна сказати що утворюється резерви в вищеназваному розмірі, який потрібно зменшити до додатної або нульової величини.

При ЧГПод, ЧГПід, за поточний період і зміні ЧГПфд із планового на поточний рік з 408 до 446 тисяч гривень ЧГП буде становити 16 тис. грн. Даний фактор впливає, а саме збільшує ЧГП на 38 тис. грн. Даний показник найбільше впливає на ЧГП.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

<Аналітичні ><дослідження ><руху ><грошових ><коштів ><передбачають ><їх ><оптимізацію ><за ><рахунок:>

  • <виявлення ><та ><реалізації ><резервів, ><які ><допомагають ><зменшити ><за><лежність ><підприємства ><від ><зовнішніх ><джерел ><залучення ><коштів; ><забезпечення ><повної ><збалансованості ><позитивних ><і ><негативних ><грошових ><потоків ><у ><часі ><і ><за ><центрами ><відповідальності; ><забезпечення ><тісного ><взаємозв'язку ><грошових ><потоків ><за ><вида><ми ><діяльності;>

  • <збільшення ><обсягу ><і ><якості ><чистого ><грошового ><потоку.><Основу ><оптимізації ><руху ><грошових ><ресурсів ><підприємства ><ста><новить ><забезпечення ><збалансованості ><обсягів ><позитивного ><та ><нега><тивного ><потоку. ><Негативні ><наслідки ><для ><фінансового ><стану ><підприємства ><мають ><негативний ><і ><позитивний ><грошові ><потоки.> <Не><гативні ><наслідки ><дефіцитного ><грошового ><потоку ><виявляються ><у ><зни><женні ><ліквідності ><активів ><і ><платоспроможності ><підприємства ><в ><цілому, ><в ><зростанні ><недопустимої ><кредиторської ><заборгованості, ><затримках ><у ><погашенні ><кредитів, ><а ><в ><кінцевому ><результаті ><— ><у ><зни><ження ><рентабельності ><авансованого ><капіталу.>

<Негативні ><наслідки ><надлишкового ><грошового ><потоку ><виявляють><ся ><у ><зниженні ><внаслідок ><інфляції ><реальної ><вартості ><надлишкових ><коштів, ><втраті ><прибутку ><від ><незалученого ><в ><обіг ><капіталу.[6]>

<Для ><оптимізації ><дефіцитного ><грошового ><потоку ><застосовують ><систему ><прискорення ><залучення ><коштів ><і ><сповільнення ><їх ><видатків. ><З ><метою ><прискорення ><залучення ><коштів ><використовують ><систему ><гнучких ><цін ><на ><продукцію, ><механізми ><передоплати ><при ><розрахунках, ><скорочення ><термінів ><комерційного ><кредиту, ><сучасні ><форми ><рефінан><сування ><дебіторської ><заборгованості ><(вексельний ><обіг, ><факторинг) ><та ><ін. ><Сповільнення ><видатків ><коштів ><досягається ><за ><рахунок: ><збільшен><ня ><термінів ><комерційного ><кредиту, ><заміни ><придбання ><необоротних ><активів >< ><на >< ><їх >< ><оренду >< ><(лізинг), >< ><переведення >< >короткострокових<кредитів ><у ><довгострокові. ><Ширший ><спектр ><можливостей ><збалансу><вання ><позитивного ><та ><негативного ><грошових ><потоків ><можна ><досяг><ти ><у ><довгостроковому ><періоді ><(зміна ><схем ><стратегічного ><інвестуван><ня, ><активності ><на ><фондовому ><ринку, ><раціонального ><управління ><майном ><і ><постійними ><витратами).>

<Для ><оптимізації ><надлишкового ><грошового ><потоку ><використову><ють ><різні ><форми ><інвестиційної ><активності.>

В даній аналізованій роботі показник який найбільше впливає на ЧГП це ЧГП від інвестиційної діяльності і тим самим в найбільшій мірі зменшує ЧГП на -38 тис. грн. і утворює резерв який становить 431 тис. грн. Проаналізуємо вищеназваний фактор методом ланцюгових постановок.(табл. 11,12).

Таблиця 11

Вихідні дані для аналізу ЧГП від інвестиційної діяльності, тис. грн.

РФІ

РНА

ОВ

ОД

ІН

ПФІ

ПНА

ННП

ЧГП ід

Поточний рік

100

110

6

3

35

-50

-730

-12

-538

-107

Плановий рік

95

80

6

3

40

-45

-600

-10

-431

Таблиця 12

Факторний аналіз ЧГП від інвестиційної діяльності методом ланцюгових підстановок, тис. грн.

РФІ

РНА

ОВ

ОД

ІН

ПФІ

ПНА

ННП

ЧГП ід

Вплив факторів

0

95

80

6

3

40

-45

-600

-10

-431

-

-107

1

100

80

6

3

40

-45

-600

-10

-426

5

2

100

110

6

3

40

-45

-600

-10

-396

30

3

100

110

6

3

40

-45

-600

-10

-396

0

4

100

110

6

3

35

-45

-600

-10

-401

-5

5

100

110

6

3

35

-50

-600

-10

-406

-5

6

100

110

6

3

35

-50

-730

-10

-536

-130

7

100

110

6

3

35

-50

-730

-12

-538

-2

В даному прикладі інвестиційна діяльність підприємства не є активною або достатньою, і тим самим утворює резерв для подолання в розмірі 538 тис. грн.

В таблиці 12 чітко зображується вплив різних факторів на загальний результат. Зобразимо загальну факторну модель ЧГП інвестиційної діяльності.

ЧГПід= РФІ+ РНА +ОВ +ОД+ ІН- ПФІ- ПНА- ННП

де, РНА - реалізація необоротних активів, РФІ - реалізація фінансових інвестицій, ОВ- отримані відсотки, ОД-отриманні дивіденди, ІН-інші надходження, ПФІ-придбання фінансових інвестицій, ПНА - придбання необоротних активів, ННП -надходження коштів від надзвичайних подій.[11]

Найбільше впливає на результат 2й та 6й фактор, тобто реалізація необоротних активів та придбання необоротних активів які складають 30 тис. грн. та -130 тис. грн.

Рівновелике значення на зміну результату мають РФІ,ІН та ПФІ.

Для того, щоб подолати резерви необхідно звернути увагу на показник придбання необоротних активів. Придбання складових даного показника зменшує величину ЧГП, але це в свою чергу вкладення які розвивають діяльність підприємства. ЧГП від інвестиційної діяльності складає -538 тис. грн.

При реалізації необоротних активів сума чистих грошових надходжень від інвестиційної діяльності збільшується на 30 тис гривень.


 
 

Цікаве

Загрузка...