WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

<Розглянемо ><і ><проаналізуємо ><зміст ><окремих ><статей ><3-го ><розділу ><звіту ><про ><рух ><грошових >коштів.

<><На ><статті ><"Надходження ><власного ><капіталу" ><(ряд. ><310 ><ф. ><3) ><ві><дображають ><надходження ><коштів ><від ><розміщення ><акцій ><та ><інших ><операцій, ><які ><ведуть ><до ><збільшення ><власного ><капіталу ><(у ><нашому ><прикладі ><– 337 тис. грн><><><).>

<Стаття ><"Отримані ><позики" ><(ряд. ><320 ><ф. ><3) ><показує ><надходжен><ня ><коштів ><унаслідок ><утворення ><боргових ><зобов'язань ><(позик, ><век><селів, ><облігацій, ><а ><також ><інших ><видів ><короткострокових ><і ><довго><строкових ><зобов'язань, ><не ><пов'язаних ><з ><операційною ><діяльністю). ><У ><нашому ><прикладі ><— ><220 ><тис. ><грн.>

<Стаття ><"Інші ><надходження" ><(ряд. ><330 ><ф. ><3) ><відображає ><суму ><коштів, ><які ><пов'язані ><з ><фінансовою ><діяльністю.>

<Стаття ><"Погашення ><позик" ><(ряд. ><340 ><ф. ><3) ><має ><відображати ><виплати ><грошових ><коштів ><для ><погашення ><позик. ><У ><нашому ><при><кладі ><ця ><сума ><становить ><70 ><тис. ><грн.>

<"Сплачені ><дивіденди" ><(ряд. ><350 ><ф. ><3) ><на ><підприємстві ><ста><новили ><35 ><тис. ><грн. ><Для ><визначення ><суми ><за ><цією ><статтею ><необ><хідно ><зробити ><розрахунок: ><рядок ><590 ><балансу ><"Розрахунки ><з ><учасниками ><на ><початок ><звітного ><періоду" ><(ЗО ><тис. ><гри.) ><+ ><"сума ><сплачених ><дивідендів" ><(рядок ><140 ><ф. ><4) ><(40 ><тис. ><грн.) ><- ><рядок ><590 ><балансу ><"Розрахунки ><з ><учасниками ><на ><кінець ><звітного ><пе><ріоду" ><(35 ><тис. >грн.)

<На ><статті ><"Інші ><платежі" ><(ряд. ><360 ><ф. ><3) ><показують ><суму ><кош><тів, ><яку ><було ><використано ><для ><викупу ><раніше ><випущених ><акцій ><підприємства, ><суму ><виплат ><коштів ><орендарю ><для ><погашення ><за><боргованості ><за ><фінансовою ><орендою ><та ><інші ><платежі, ><пов'язані ><з ><фінансовою ><діяльністю. ><Ця ><сума ><становила ><10 ><тис. ><грн.>

<На ><статті ><"Чистий ><рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій" ><пока><зують ><різницю ><між ><сумою ><грошових ><надходжень ><та ><витрат ><від ><звичайної ><фінансової ><діяльності ><(р. ><310 ><+ ><р. ><320 ><- ><р. ><340 ><- ><р. ><350 ><-><-р. ><360).>

<Стаття ><"Рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій" ><(ряд. ><380 ><ф. ><3) ><відображає ><надходження ><або ><витрату ><коштів, ><які ><пов'язані ><з ><над><звичайними ><подіями ><в ><процесі ><фінансової ><діяльності. ><У ><нашому ><випадку 4>< ><тис. ><грн.>

<Стаття ><"Чистий ><рух ><коштів ><від ><фінансової ><діяльності" ><(ряд. ><390 ><ф. ><3) ><показує ><результат ><руху ><коштів ><від ><фінансової ><дія><льності, ><з ><урахуванням ><руху ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій ><(ря><док ><370 ><+ ><рядок ><380 ><ф. ><З><><><).>

Таблиця 6

Аналіз руху грошових коштів від фінансової діяльності, тис. грн..

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна абсолютна

Зміна відносна

А

1

2

3

4

1. Надходження власного капіталу

337

332

-5

98,52%

2. Отримані позики

220

200

-20

90,91%

3. Погашення позик

-70

-80

-10

114,29%

4. Сплачені дивіденди

-35

-45

-10

128,57%

5. Інші платежі

-10

-5

-5

50,00%

і 6. Чистий рух коштів від надзвичайних подій (р. 1 + р. 2 - р. 3 --р.4-р.5)

442

402

-40

90,95%

7. Рух коштів від надзвичайних подій

4

6

2

150,00%

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

446

408

-38

91,48%

<Отже, ><визначивши ><суми ><коштів ><від ><усіх ><видів ><діяльності ><під><приємства, ><необхідно ><розрахувати ><та ><проаналізувати ><чистий ><рух ><коштів ><за ><звітний ><період ><(табл.><6).[1]>

2.4. Чистий рух грошових коштів підприємства

Таблиця 7

Аналіз руху коштів на підприємстві за звітний період, тис. грн.

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна абсолютна

Зміна відносна

А

1

2

3

4

1. Чистий рух коштів від операційної І діяльності

108

74

34

145,95%

2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-538

-431

-107

124,83%

3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

446

408

38

109,31%

Усього чистого руху коштів

16

53

-37

30,19%

4. Залишок коштів на початок року (рядок 230 + рядок 240 балансу)

191

175

15

108,57%

5. Вплив зміни валютних курсових різниць на залишок коштів

1

1

-

-

6. Залишок коштів на кінець року (рядок 400 + 410 + 420 звіту про рух грошових коштів (ф. № 3). Таку саму суму відображено і в рядку 230 + 240 балансу.

208

229

-22

90,39%

Для дослідження теми аналізу грошових коштів підприємства було використано метод ланцюгових підстановок, який використовують для розрахунку впливу окремих факторів на сукупний результат. Метод ланцюгових підстановок полягає у послідовній заміні базової величини впливу фактору на його аналізоване значення за умови, що всі інші фактори залишаються незмінні.Отриманий результат порівнюють з попереднім і розраховують ступінь впливу аналізованого фактора.

Для визначення впливу факторів необхідно дані руху ГК за попередній і плановий рік (табл.8) .Обрахунок використовують за моделью:

ЧГП = ЧГПод+ ЧГПід + ЧГПфд

Таблиця 8

Вихідні дані по руху грошових коштів на підприємстві за звітний і плановий роки, тис. грн..

Роки

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

ЧГПод

Поточний рік

108

-538

446

16

-35

Плановий рік

74

-431

408

51

Використовуючи метод ланцюгових підстановок обраховуємо вплив кожного з факторів ЧГПод, ЧГПід, ЧГПфд на чистий грошовий потік підприємства.(табл.9)

Таблиця 9

Факторний аналіз методом ланцюгових підстановок, тис. грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

ЧГП

Вплив факторів

0

74

-431

408

51

-

-35

1

108

-431

408

85

34

2

108

-538

408

-22

-107

3

108

-538

446

16

38


 
 

Цікаве

Загрузка...