WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

<Стаття ><"Рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій" ><ф. ><З ><відображає ><надходження ><і ><витрати ><грошових ><коштів, ><які ><пов'язані ><з ><надзви><чайними ><подіями ><в ><процесі ><операційної >діяльності.

<Приклади ><руху ><коштів ><унаслідок ><надзвичайних ><подій:>

  • <надходження ><від ><страхових ><компаній ><як ><компенсація ><збит><ків ><від ><пожежі;>

  • <падання ><допомоги ><працівникам, ><які ><постраждали ><внаслі><док ><стихійного ><лиха.>

<Так, ><у ><нашому ><прикладі ><рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій ><за ><графою ><"надходження" ><становив ><2 ><тис. ><гри, ><за ><графою ><"видаток" ><— ><7 ><тис. ><гри ><(рядок ><160). Всі розрахунки чистого грошового потоку відображені в таблиці 4.1>

Таблиця 4.1

Розрахунок ЧГП, тис.грн.

Показники

За звітний період

За попередній перід

Зміна абсолютна

Грошові кошти від операційної діяльності

148

100

48

Сплачені відсотки

-9

0

9

Податок на прибуток

-26

-26

0

ЧГКод без надзвичайних подій

113

74

39

Рух коштів від надзвичайної діяльності

-5

0

-5

ЧГКод

108

74

34

Отже за звітний період надходження коштів від операційної діяльності становить 148 тис.грн

Сплачений податок на прибуток 26 тис. грн.

Сплачені відсотки становлять 9 тис. грн.

Тоді, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 108 тис. грн.

За попередній період кошти від операційної діяльності: 100 тис. , сплачено податку на прибуток 26 тис. грн.

Отож, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становить за попередній період : 74 тис. грн.[13]

2.2. Рух грошових в результаті фінансової діяльності

<Рух ><коштів ><у ><результаті ><інвестиційної ><діяльності ><визначається ><на ><основі ><аналізу ><змін ><у ><статтях ><розділу ><балансу ><"Необоротні ><ак><тиви" ><та ><в ><статті ><"Поточні ><фінансові ><інвестиції". ><Результати ><та><кого ><аналізу ><відображаються ><на ><відповідних ><статтях ><2-го ><розділу ><звіту ><про ><рух ><коштів ><(ф. ><3).>

<На ><статті ><"Реалізація ><фінансових ><інвестицій" ><відображаються ><суми ><грошових ><надходжень ><від ><продажу ><акцій ><чи ><боргових ><зо><бов'язань ><інших ><підприємств. ><У ><нашому ><прикладі ><— ><100 ><тис. ><грн. ><(ряд. ><180).>

<><Стаття ><"Реалізація ><необоротних ><активів" ><(ряд. ><190) ><відобра><жає ><суму ><коштів, ><які ><надійшли ><від ><продажу ><основних ><засобів ><(у ><нашому ><прикладі ><— ><110 ><тис. ><грн.), ><нематеріальних ><активів ><та ><інших ><довгострокових ><необоротних ><активів ><(крім ><фінансових ><ін><вестицій).>

<Стаття ><"Реалізація ><майнових ><комплексів" ><(ряд. ><200) ><відобра><жає ><надходження ><коштів ><від ><продажу ><дочірніх ><підприємств ><за ><відрахуванням ><коштів ><та ><еквівалентів, ><які ><було ><реалізовано ><у ><складі ><майнового ><комплексу.>

<На ><статтях ><"Отримані ><відсотки" ><та ><"Отримані ><дивіденди" ><(ряд. ><210 ><і ><220) ><відображаються ><надходження ><коштів ><у ><вигляді ><відсотків ><за ><грошові ><аванси, ><позик, ><наданих ><іншим ><сторонам(у нашому випадку 6 тис.грн) ><><, ><а ><також ><грошові ><надходження ><у ><вигляді ><дивідендів(3 тис.грн) ><><і ><часток ><участі ><в ><спільних ><підприємствах.У даному прикладі руху по даних статтях не існує.>

<Стаття ><"Інші ><надходження" ><(ряд. ><230) ><відображає ><надходжен><ня ><коштів ><від ><повернення ><авансів ><та ><позик, ><наданих ><іншим ><сторо><нам, ><надходження ><коштів ><від ><ф'ючерсних ><та ><форвардних ><контра><ктів, ><опціонів, ><контрактів ><"своп". ><У ><нашому ><прикладі ><інші ><над><ходження >становлять 35 тис<.грн.>

<На ><статті ><"Придбання ><фінансових ><інвестицій" ><(ряд. ><240) ><відо><бражаються ><виплати ><коштів ><для ><придбання ><акцій ><або ><боргових ><зобов'язань ><інших ><підприємств, ><а ><також ><часток ><участі ><у ><спільних ><підприємствах ><— ><50 ><тис. ><грн.>

<Стаття ><"Придбання ><необоротних ><активів" ><(ряд. ><250) ><реєструє ><виплати ><коштів ><для ><придбання ><основних ><засобів, ><нематеріальних ><активів ><та ><інших ><необоротних ><активів ><(крім ><фінансових ><інвести><цій). ><У ><нашому ><прикладі ><такі ><витрати ><становили ><— ><730 ><тис. ><грн.>

<На ><статті ><"Придбання ><майнових ><комплексів" ><показують ><гроші, ><які ><було ><сплачено ><за ><придбані ><інші ><господарські ><підприємства.>

<Стаття ><"Інші ><платежі" ><(ряд. ><270) ><відображає ><аванси ><та ><грошо><ві ><позики, ><надані ><іншим ><сторонам. ><Виплати ><коштів ><реєструються ><за ><тими ><самими ><напрямками, ><що ><й ><за ><рядком ><230.>

<На ><статті ><"Чистий ><рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій" ><пока><зують ><різницю ><між ><сумою ><грошових ><надходжень ><та ><витрат, ><пов'язаних ><із ><звичайною ><інвестиційною ><діяльністю.>

<Стаття ><"Рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій" ><(ряд. ><290) ><відо><бражає ><надходження ><або ><витрати ><коштів, ><пов'язаних ><з ><надзви><чайними ><подіями ><в ><процесі ><інвестиційної ><діяльності.>

<На ><статті ><"Чистий ><рух ><коштів ><від ><інвестиційної ><діяльності" ><(ряд. ><300) ><показується ><результат ><руху ><коштів ><від ><інвестиційної ><діяльності ><з ><урахуванням ><руху ><коштів ><від ><надзвичайних >подій, як надходження так видатки становлять 12 тис. грн.(табл.5)[3]

<>Таблиця 5

Показники

За ЗП

За ПП

Зміна абсол.

Зміна відносна

Реалізація фінансових інвестицій

100

95

5

95,00%

Реалізація необоротних активів

110

80

30

72,73%

Отримані відсотки

6

6

0

-

Отриманні дивіденди

3

3

0

-

Інші надходження

35

40

-5

-

Придбання фінансових інвестицій

-50

-45

-5

-

Придбання необоротних активів

-730

-600

-130

82,19%

Інші платежі

-

-

-

-

Надходження коштів від надзвичайних подій

-12

-10

-2

83,33%

Усього коштів від інвестиційної діяльності

-538

-431

-107

80,11%

Розрахунок та аналіз коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн.

2.3. Рух грошових в результаті інвестиційної діяльності

<Наступним ><етапом ><аналізу ><звіту ><про ><рух ><коштів ><є ><визна><чення ><руху ><коштів ><внаслідок ><фінансової ><діяльності, ><тобто ><ана><лізу ><3 ><розділу ><звіту. ><Для ><цього ><необхідно ><аналізувати ><зміни ><у ><статтях ><балансу ><розділу ><"Власний ><капітал" ><та ><статтях, ><пов'яза><них ><із ><фінансовою ><діяльністю, ><наведених ><у ><2 ><розділі ><балансу ><"Забезпечення ><наступних ><витрат ><і ><платежів", ><3 ><розділі ><"Довго><строкові ><зобов'язання", ><розділі ><4 ><"Поточні ><зобов'язання". ><Це, ><зокрема, ><статті:>

<"Короткострокові ><кредити ><банків" ><(рядок ><500); ><"Поточна ><заборгованість ><за ><довгостроковими ><зобов'язаннями" ><(рядок ><510); ><"Поточні ><зобов'язання ><за ><розрахунками ><з ><учасниками" ><(ря><док ><590).>


 
 

Цікаве

Загрузка...