WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналізуючи дебіторську заборгованість підприємства, можна зробити висновок, що ця заборгованість за звітний період зменшилась на 27 тис.грн., при ситуаці коли дебіторська заборгованість за певний період зросла, тобто підприємство не одержить певної суми грошей (перевищення суми дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з його початком). Тоді з прибутку від операційної діяльності відраховується:

[Сума збільшення запасів] + [сума збільшення дебіторської заборгованості].

Відраховуються з прибутку від операційної діяльності й витрати майбутніх періодів, суму яких відображено в 3 розділі активу балансу (70-50=20). Цю інформацію заносять у звіт про рух коштів (рядок 090). У графі "надходження" відображається зменшення, а в графі "видатки" — збільшення у складі витрат майбутніх періодів.

Далі аналізуються зміни в складі поточних операційних зобов'язань (ф. З, рядок 100). З метою аналізу змін у складі поточних активів необхідно

Таблиця 2

Аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості, тис.грн.

Статті балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна абсолютна

Зміна відносна

І. Запаси:

виробничі запаси

400

450

50

112,50%

незавершене виробництво

10

60

50

600,00%

готова продукція

20

78

58

390,00%

товари

1300

1400

100

107,69%

Всього

1730

1988

258

114,91%

ІІ. Поточна дебіторська заборгованість:

1. За товари, роботи та послуги

300

320

20

106,67%

2. За розрахунками з бюджетом

7

0

-7

0,00%

3. За виданими авансами

35

12

-23

34,29%

4. З нарахованих доходів

-

-

-

-

5. Із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

4. Інша

20

3

-17

15,00%

Всього

362

335

-27

92,54%

користуватись інформацією балансу в 4-му розділі "Поточні зобов'язання", а також у примітках до балансу. У графі "надходження" відображається зменшення, а в графі "видаток" — збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточні зобов'язання за рахунками з учасниками" та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). Зростання кредиторської заборгованості протягом звітного періоду означає лише нарахування заборгованості, а не фактичну витрату коштів. Отож, суму збільшення кредиторської заборгованості слід відраховується з операційного прибутку, бо зменшення суми кредиторської заборгованості означає, що у звітному періоді було погашено не лише кредиторську заборгованість, нараховану в цьому періоді, а також і певну частину заборгованості за попередній період.

Аналіз зміни поточних зобов'язань починається передовсім з аналізу розрахунків з бюджетом за даними рахунку "Розрахунки з бюджетом", які подано в примітках до балансу (№ 4). Тут наводяться такі дані: сальдо на початок року, нараховано, сплачено, сальдо на кінець року за видами розрахунків:

  • податок на прибуток;

  • податок на додану вартість;

  • інші податки.

Аналіз інших статей поточних зобов'язань здійснюється, як уже зазначалося, за даними балансу (розділ 4 "Поточні зобов'язання"). Для цього складають аналітичну таблицю (табл. 3) або беруть розрахунки аналітичного балансу.

Таблиця 3.

Аналіз змінних поточних зобов'язань, тис. грн.

Поточні зобовязання

На ПЗП

На КЗП

Зміна абсолютна

Зміна відносна

1. Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги

250

225

-25

90,00%

Поточні зобовязання з розрахунками:

"-з одержаних авансів

50

110

60

220,00%

"-з бюджетом

180

52

-128

28,89%

"-з позабюджетних платежів

3

4

1

133,33%

"- зі страхування

7

3

-4

42,86%

"-з ОП

18

10

-8

55,56%

"-з учасниками

-

-

-

-

"-Інші поточні зобовязання

10

0

-10

0,00%

Всього

518

404

-114

77,99%

<І ><нарешті, ><інформацію ><про ><збільшення ><(зменшення) ><доходів ><майбутніх ><періодів ><для ><відображення ><у ><формі ><3 ><беруть ><з ><балансу ><(розділ ><5 ><"Доходи ><майбутніх ><періодів"). ><Так, ><у ><нашому ><прикладі ><доходи ><майбутніх ><періодів ><збільшились ><на ><60 ><тис. ><грн. ><(110-50><). ><Ця ><сума ><буде ><зменшувати ><кошти ><від ><операційної ><діяльності ><і ><ві><дображатиметься ><у ><формі ><3 ><рядок ><110.[9]>

<Розрахувавши ><і ><проаналізувавши ><суми ><на ><всіх ><названих ><вище ><статтях, ><можна ><перейти ><до ><визначення ><загальної ><суми ><коштів ><від ><операційної ><діяльності. ><Аналіз ><цих ><сум ><здійснюється ><за ><допомогою ><порівняння ><даних ><звітного ><періоду ><з ><попереднім, ><розраховуються ><зміни ><й ><вивчаються ><причини, ><які ><спричинилися ><до ><зменшення ><коштів ><операційної ><діяльності ><у ><звітному ><періоді ><(табл. ><4).>

Таблиця 4

Розрахунок та аналіз грошових коштів від операційної діяльності,тис.грн.

Показник

За ЗП

За ПП

Зміна абсолютна

Зміна відносна

1.Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

252

220

32

114,55%

2. Збільшення оборотних активів

-258

-220

-38

117,27%

3.Збільшення витрат майбутніх періодів

-20

-40

20

50,00%

4. Збільшення поточних зобовязань

114

100

14

114,00%

5. Збільшення доходів майбутніх періодів

60

40

20

150,00%

Грошові кошти від операційної діяльності

148

100

48

148,00%

<Для ><визначення ><чистого ><руху ><грошових ><коштів ><від ><операцій><ної ><діяльності ><необхідно ><відрахувати ><сплачені ><відсотки ><та ><спла><чений ><податок ><на ><прибуток ><(рядки ><130 ><і ><140 ><ф. ><3), ><тобто ><в ><нашому ><прикладі >148 -9 - 26<><>< ><= ><113. ><Ця ><сума ><відображається ><в ><рядку ><150 ><ф. ><З ><і ><визначає ><"Чистий ><рух ><коштів ><від ><надзвичайних ><подій". ><На ><цій ><статті ><відображають ><відповідні ><надходження ><або ><витрати ><ко><штів, ><які ><пов'язані ><з ><надзвичайними ><подіями, ><за ><відрахуванням ><оплачених ><відсотків ><та ><податків ><на ><прибуток.>


 
 

Цікаве

Загрузка...