WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Розглянемо далі вищеназвані джерела з методологічної точки зору, послідовності виконання аналізу та змістовності виконання.

Івахненко В.М. без пояснень починає розгляд теми з наслідків, які можна почерпнути з різних форм бухгалтерського обліку, розраховує різноманітні коефіцієнти, абсолютної,миттєвою,швидкої ліквідності, коефіцієнт покриття, зразу при аналізі оборотності обігових коштів розраховує кількість оборотів, коефіцієнт закріплення оборотних коштів, тривалість одного обороту в днях та інших показників, які на точку зору автора необхідно розраховувати вже після аналізу безпосередньо структури грошових коштів.

Мних Є.В.чітко виділяє два методи розрахунку, та аналізу і описує процедури аналізу, але досить коротко і узагальнено, чітко слідує алгоритму розрахунку, який на думку автора є найбільш логічним.В кінці описує можливі джерела оптимізації руху грошових коштів, негативні наслідки надлишкового грошового потоку.Чітко структуризує чітко виділяє етапи аналізу. А саме говорить, що існують два основні методи — непрямий і прямий. Ці методи відрізняються повнотою наведення даних про грошові потоки підприємства, вихідною інформацією та іншими параметрами.

При непрямому методі визначають чистий грошовий потік за звітний період на основі даних балансу та звіту про фінансові результати у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Даний автор хоч і чітко дає методологію розрахунку, але не дає визначень трьох складових при аналізі грошових коштів, як це відображає Савицька В.Г., а саме:

-грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху й т.д.);

- грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надходження й витрати коштів, пов'язані із процесом реального й фінансового інвестування;

- грошовий потік від фінансової діяльності — це надходження й виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного й пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, виплатою дивідендів і т.д. []

В операційній діяльності вихідним елементом чистого грошового потоку є чистий прибуток звітного періоду. Розрахувати чистий грошовий потік операційної діяльності (ЧГПод) можна за формулою:

ЧГПод = ЧП + А03 + Ана ∆ДЗ ∆З ∆КЗ ∆Р ;

де ЧП — чистий прибуток, тис. гри.;А03— сума амортизації основних засобів, тис. гри.; Ана - сума амортизації нематеріальних активіз, тис. грн.; ∆ДЗ — абсолютна зміна суми дебіторської заборгованості, тис. грн.; ∆З — абсолютна зміна виробничих запасів, тис. грн.; ∆КЗ — абсолютна зміна суми кредиторської заборгованості, тис. грн.;∆Р - абсолютна зміна резервного та інших страхових фондів, тис. грн.

В інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів і вартістю їхнього придбання у звітному періоді. Чистий грошовий потік інвестиційної діяльності (ЧГПід) розраховують за формулою:

ЧГПід = Р03 + Рна + Рдфі + Рва + Да - Поз - Пдфі - Ва ;

де Роз — сума реалізації основних засобів, тис. гри.; Рна — сума реалізації нематеріальних активів, тне. грн.; Рдфі — сума реалізації довгострокових фінансових інвестицій, тис. гри.; Рва — сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій, тис. грн.; Да — сума дивідендів, отриманих підприємством за довгостроковими фінансовими інвестиціями, тис. гри.; Поз — вартість придбаних основних засобів, тис. грн.; Пна — вартість придбаних нематеріальних активів, тис. гри.;∆НБ - приріст незавершеного будівництва, тис. грн.; Пдфі — вартість придбаних довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн.; Ва — вартість викуплених власних акцій підприємства, тис. грн.

У фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених іззовнішніх джерел, та сумою основного боргу, дивідендів власниківпідприємства. Чистий грошовий потік фінансової діяльності(ЧГПфд) розраховують за формзшою:

ЧГПфд = ЗКа + ЗКд + ЗККК + СД - ПдК - Пкк -Дв;

Де ЗКа — додаткове залучення акціонерного чи пайового капіталу, тис. гри.; ЗКд — залученні капітал за довгостроковими кредитами, тис. грн.; ЗКа — залучений капітал за короткостроковими кредитами, тис. гри.; СД— допомога спонсорів, тис. грн.; Пдк— сума погашення довгострокового кредиту, тис, гри.; Пкк — сума погашення короткострокового кредиту, тис. гри.; Дв— сума оплачених дивідендів власникам акціонерного капіталу, тис. грн.;

Чистий грошовий потік за всіма видами діяльності (ЧГІТ) визначатимемо:

ЧГП = ЧГПод + ЧГПід + ЧГПфд

При прямому методі визначають валовий і чистий грошовий потік підприємства. За цим методом визначається сумарний обсяг надходження і витрат коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності і підприємства в цілому. Розбіжності отриманих результатів розрахунку прямим і непрямим методом належать лише до операційної діяльності. Розрахунок чистого грошового потоку операційної діяльності прямим методом має вигляд:

ЧГПод=РП + ІР – Пмр – Пзпу - Пб - Ппб - Пін;

де РП— сума виторгу від реалізації продукції, тис. гри.; ІР - сума інших надходжень грошових ресурсів від операційної діяльності, тис. гри.;

Пмр - видатки на придбання матеріальних ресурсів, тис. гри.;Пзп - видатки на заробітну плату виробничих працівників, тис.гри.; Пзпу - видатки на заробітну плату управлінського персоналу,тис. гри.; Пб — платежі у бюджет, тис. грн.; Пб — платежі у позабюджетні фонди, гне. гри.; Пін - інші видатки операційної діяльності, тис. гри.

Чистий грошовий потік інвестиційної та фінансової діяльності за прямим методом розраховують аналогічно, як і при непрямому методі. Розрахунок чистого грошового потоку прямим методом можна розрахувати аналогічно.

При аналізі грошових потоків попереднього періоду виділяють таку послідовність проведення аналітичних досліджень. На першому етапі дають оцінку динаміки позитивного грошового потоку за джерелами його утворення. Потрібно зіставити темпи приросту позитивного грошового потоку з темпами приросту активів підприємства, збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції. Особливу увагу треба приділити дослідженню співвідношень залучення коштів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел та оцінки ступеня залежності (від зовнішніх джерел фінансування). На другому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування негативного грошового потоку підприємства, а також структури цього потоку за напрямами витрат коштів. На цьому етапі аналізу визначається наскільки змінилися за рахунок витрат коштів окремі види активів підприємства, що забезпечують приріст ного ринкової вартості та за якими напрямами використовувалися кошти, залучені із зовнішніх джерел. Варто виявити стан погашення кредитних зобов'язань.

На третьому етапі аналізу досліджується збалансованість позитивного та негативного грошових потоків у загальному обсязі, вивчається динаміка показника чистого грошового потоку. У процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку підприємства у формуванні його чистого грошового потоку, виявляється ступінь достатності амортизаційних відрахувань з позицій необхідного відновлення основних засобів і нематеріальних активів.

Особливе місце на цьому етапі аналізу приділяють "якості чистого грошового потоку" — узагальненій характеристиці структури джерел формування цього показника. Висока якість чистого грошового потоку характеризується зростанням питомої ваги чистого прибутку, отриманого за рахунок зростання випуску продукції і зниження його собівартості, низька — за рахунок збільшення частки чистого прибутку, пов'язаного зі зростанням цій на продукцію, здійсненням позареалізаційних операцій тощо.

На четвертому етапі аналізу досліджують синхронність формування позитивного та негативного грошових потоків у розрізі окремих інтервалів звітного періоду, розглядають динаміку залишків грошових активів підприємства. Цим досягається рівень синхронності і забезпечується його абсолютна платоспроможність. Досліджуючи синхронності формування різних видів грошових потоків, розраховують динаміку коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємства в розрізі окремих інтервалів аналізованого періоду. Цей показник розраховують за такою формулою:

КЛгп = (ВПГП-(ГАк-ГАп))/ВНГП

де КЛгп — коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства


 
 

Цікаве

Загрузка...