WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

На підприємстві можуть бути встановлені норми на виробничі запаси, готову продукцію, товари.

3. За джерелом формування оборотного капіталу: власний і позиковий оборотний капітали.

Величина власного оборотного капіталу визначається як різниця між розділом II активу балансу і розділом IV пасиву балансу.

Позиковий оборотний капітал формується у вигляді банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості, він надається підприємству в тимчасове використання.

  1. За ліквідністю (швидкістю перетворення на грошовікошти): пайліквідпіші активи; активи, що швидко реалізуються; активи, що повільно реалізуються; активи, що важкореалізуються.

  2. За рівнем ризику вкладання капіталу: оборотний капітал з мінімальним, невеликим, середнім і високим ризикамивкладання.

Оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладання — це грошові кошти, короткострокові фінансові вкладання. Оборотний капітал з невеликим ризиком вкладання — дебіторська заборгованість (крім сумнівної), виробничі запаси (крім залежаипх), залишки готової продукції і товарів (крім тих, що не користуються попитом). Оборотний капітал із середнім ризиком вкладання — МШП, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Оборотний капітал з високим ризиком вкладання — сумнівна дебіторська заборгованість, залежані виробничі запаси, готова продукція і товари, що не користуються попитом.

6. За матеріально-майновим станом: предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо), готова продукція, товари, грошові кошти і кошти у розрахунках.

Основні джерела формування оборотних коштів поділяються на:

Власні джерела — це статутний капітал, пайовий капітал,додатковий капітал, що вкладається, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, цільовефінансування (валюта балансу — всього за розділами ІІ, III, IV, V пасиву балансу; всього за розділом І).

Позичені кошти, якими можуть бути: довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та іп. [4,163-170]

Розглядаючи методологію підходу до вивчення та аналізу даної теми Сивашенко І.В. спочатку дає необхідні визначення для виконання роботи на думку автора це найбільш вдалий варіант, так як це дає можливість оперувати поняттями і чітко знати дане явище з розрізу економічного аналізу.

Існує три найбільш важливих фінансових показники діяльності підприємства:

виручка від реалізації;

прибуток;

потік грошових коштів.

Сукупність цих трьох показників тенденцій їх зміни характеризує ефективність роботи підприємства і його головні проблеми.

Основні відмінності цих понять.

Виручка – звітний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за певний період, який враховує як грошові так і не грошові форми доходу.

Прибуток – різниця між звітними доходами від реалізації товарів, робіт, послуг і нарахованими витратами на реалізовану продукцію.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Різниця між сумою отриманого прибутку і величиною грошових коштів:

прибуток відображає облікові грошові і не грошові доходи протягом певного часу, що не співпадає з реальним надходженням грошових коштів;

прибуток визнається після здійснення продажу, а не після надходження грошових коштів;

при розрахунку прибутку витрати на виробництво продукції визнаються після її реалізації, а не в момент їх оплати;

грошовий потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, боргові виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти.

В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих задач підприємства.

Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових коштів, доступних для використання.

Основні поняття, що характеризують рух грошових коштів.

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Грошовий потік підприємства це сукупність розподілених в часі надходжень і виплат грошових коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Управління грошовими потоками включає:

  • облік руху грошових коштів;

  • аналіз потоків грошових коштів;

  • складання бюджету грошових коштів. [4,ст. 200-210]

М.Г.Чумаченко вступ, роз'яснення необхідності теми не розписує, звертає увагу на аналітичну частину.Хоча дає основні визначення по даній темі.

В.Г.Савицькадая досить об'ємно описує аналіз, вступну і теоретичну частину, виділяє основні поняття категорії, ознаки та виділяє ознаки.

1. По спрямованості руху грошових коштів виділяють наступні види грошових потоків:

- позитивний грошовий потік (приплив коштів);

- негативний грошовий потік (відтік коштів).

На мал. стрілки, спрямовані усередину, показують позитивний грошовий потік (приплив коштів), назовні - негативний грошовий потік (відтік коштів).

Слід зазначити їхню тісну взаємозумовленість: збій у часі або в обсязі одного з них спричиняє збій й в іншому потоці. Тому їх доцільно розглядати у взаємозв'язку як єдиний об'єкт керування.

2. По методу вирахування обсягу:

- валовий грошовий потік — це всі надходження або вся сума витрати коштів в аналізованому періоді часу;

- чистий грошовий потік (ЧГП), що являє собою різницю між позитивним (ПГП) і негативним (НГП) потоками коштів в аналізованому періоді часу:

ЧГП=ПГП-НГП.

ЧГП може бути як позитивною, так і негативною величиною.

Рис . Грошові потоки

3. По видах діяльності:

- грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху й т.д.);

- грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надходження й витрати коштів, пов'язані із процесом реального й фінансового інвестування;

- грошовий потік від фінансової діяльності — це надходження й виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного й пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, виплатою дивідендів і т.д.

4. За рівнем достатності обсягу розрізняють:

- надлишковий грошовий потік, при якому надходження коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах, у результаті чого накопичуються й простоюють вільні залишки готівки на рахунках у банку;

- дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів значно нижче реальних потреб підприємства.

5. По безперервності формування розрізняють:

- регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді часу по окремих господарських операціях здійснюється регулярний приплив або відтік коштів;

- дискретний (епізодичний) грошовий потік, що пов'язаний зі здійсненням одиничних господарських операцій у розглянутому періоді часу.

6. По стабільності тимчасових інтервалів регулярні грошові потоки можуть бути:

- з рівномірними тимчасовими інтервалами, що називаються аннуїтети;

- з нерівномірними тимчасовими інтервалами.

7. По періоду часу:

- короткострокові грошові потоки (до року);

- довгострокові грошові потоки (понад рік).

8. Залежно від того, коли надходять кошти — на початку періоду (передоплата) або наприкінці періоду — розрізняють потоки:

- пренумерандо;

- постнумерандо.

9. По видах використовуваних валют розрізняють:

- грошові потоки в національній валюті;

- грошові потоки в іноземній валюті.

10. По законності здійснення виділяють:

- легальний грошовий потік, що відповідає діючим правовим нормам і податковому законодавству;

- нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм із метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди.

Розглянуті класифікації дозволяють більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування різних видів грошових потоків на підприємстві. [12]

Роблячи висновок, і критичний аналіз вступної та теоретичної частини всіх авторів, можна дійти до того, що необхідно ознайомитися з декількома джерелами, щоб мати повне уявлення з теми аналізу грошових коштів підприємства. Савицька дає найбільш повну і вичерпну інформацію, хоча досить нагромадженні інформацією, яку можна б було не використовувати.


 
 

Цікаве

Загрузка...