WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ «Концервмяс») - Курсова робота

4

Курсова робота

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві (на прикладі ВАТ "Концервмяс")

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................3

РОЗДІЛ 1. КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ПО ТЕМІ: "АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДРИЄМСТВА "......................................................5

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "Концервмяс".................................................................................20

2.1. Рух та аналіз грошових коштів в результаті операційної діяльності..20

2.2. Рух грошових в результаті фінансової діяльності........................27

2.3. Рух грошових в результаті інвестиційної діяльності.....................29

2.4. Чистий рух грошових коштів..................................................31

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА........................................................................................34

ВИСНОВОК..................................................................................39

Використана література....................................................................41

Додатки ......................................................................................42

ВСТУП

Будь-який бізнес, як відомо, починається з наявності грошей, які перетворюються в ресурси для виробництва. Потім із виробничої форми оборотний капітал перетворюється на товарну, а на стадії реалізації - на грошову, і цей процес потребує необхідності постійного контролю, аудиту та аналізу в різних розрізах. Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Від повноти й своєчасності забезпечення процесу постачання, виробництва й збуту продукції грошовими ресурсами залежать результати основної (операційної) діяльності підприємства, ступінь його фінансової стабільності й платоспроможності, конкурентні переваги, необхідні для поточного й перспективного розвитку. Тому сучасному бухгалтеру, фінансовому менеджерові потрібно знати сучасні методи аналізу грошових потоків, використовувані вітчизняною й закордонною практикою.

Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

Загальний аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства не дає відповіді на важливі запитання, пов'язані з управлінням фінансовими ресурсами, зокрема: чи принесла діяльність підприємства достатню кількість готівки для виплати дивідендів; чи зазнало підприємство фінансових втрат і чи достатньо коштів для погашення зобов'язань; куди інвестовано кошти за минулий рік; які види фінансових операцій здійснювались і яка їх результативність (зміна активів і пасивів, ефективність вкладень коштів від реалізації тощо).

Підприємство може бути дуже прибутковим і в той же час мати надзвичайний дефіцит грошових коштів. Деякі можуть бути лише средньоприбутковими і в той же час мають в розпорядженні великі суми грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансові результати, а також звичайно баланс призначені показати подібні надлишки і дефіцити в розрізі аналізу грошових коштів підприємства.

Отож, можна зробити висновок, що основна мета аналізу грошових коштів та їх потоків –це виявлення рівня достатності коштів, необхідних для нормального функціонування підприємства, визначення ефективності й інтенсивності їхнього використання в процесі операційної, інвестиційної й фінансової діяльності і такожвивчення факторів й прогнозування збалансованості і синхронізації припливу й відтоку коштів по обсязі й часу для забезпечення поточної й перспективної платоспроможності підприємства.

РОЗДІЛ І. КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ПО ТЕМІ:

"АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДРИЄМСТВА "

Вважаю за потрібне починати вивчення та огляд будь якої теми з вивчення, ознайомлення з основними поняттями та показниками термінами по певній темі. При огляді використовую 6 джерел, огляд яких на мою думку дасть можливість чітко і в повному обсязі ознайомитися та вивчити дану завдання.

Отож, починаю критичний огляд з огляду літератури з погляду теоретичного освідомлення.

Івахненко В.М. в викладенні своєї теми зразу починає з питання необхідності аналізу, а саме говорить, що сучасний бухгалтерський баланс значною мірою наближений до балансів, які складаються у більшості країн світу і мають по три розділи в активі і пасиві. Валюта балансу є одночасно і обліковою (балансовою) ціною підприємства Структура коштів, а інколи і джерел може добре відбивати галузеві особливості підприємства.

Отож бачимо, що даний автор не вказує ні про які теоретичні основи, бере абстрактне визначення необхідності аналізу даної теми, і розвиваючи свою роботу зразу приступає до розгляду балансу. [1,ст. 125-134]

Розглядаючи Є.В. Мниха з критичної точки зору, то даний автор спочатку підходить до вивчення абстрактно, але далі чітко виділяє обставини які необхідні для управління грошовими потоками, класифікує грошові потоки, основні етапи управління, чітко виділяє мету грошового аналізу. А саме виділяє що треба поглибити аналітичні дослідження, доходячи висновків про рух грошових коштів.

Грошовий потік підприємства — це сукупність розподілених у вдоі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською

діяльністю. Необхідність ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається такими обставинами:

  • грошові потоки забезпечують господарську діяльність в усіх їїаспектах;

  • розвиток підприємства і його фінансова стійкість визначаютьсятим, наскільки синхронізовані між собою в обсягах і часі грошові потоки;

  • раціональні грошові потокгг допомагають забезпечити ритмічність операційної діяльності;

при ефективному управлінні грошовими потоками зменшується потреба залучення капіталу;

  • при оптимізації грошових потоків прискорюється оборотністьоборотного капіталу підприємств;

  • актггвні форми управління грошовими потоками дають змогупідвищити прибутковість операцій пов'язаних з рухом грошовихкоштів та знизити ризик неплатоспроможності підприємства.Грошовий потік підприємства охоплює численну кількість потоків грошових коштів, які обслуговують господарську діяльність.Для ефективнішого та цілеспрямованого управління ними, грошовіпотоки класифікують за різними ознаками

Управління грошовими потоками ґрунтується на принципах: інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності. Принцип інформаційної достовірності передбачає створення необхідної та достатньої інформаційної бази за міжнародними стандартами. В Україні цьому найбільше відповідає "Звіт про рух грошових коштів", складений за вимогами П(С)Б04. Принцип збалансованості передбачає оптимізацію грошових потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими суттєвими характеристиками. Принцип ефективності передбачає мобілізацію тимчасово вільних коштів у фінансові інвестиції. Принцип ліквідності передбачає синхронізацію позитивного та негативного грошового потоків за всіма часовими інтервалами. [1, ст.174-187]

Бачимо, що даний автор, цілеспрямовано ій послідовно йде до визначення об'єкту аналізу,але даний автор не підрозділяє оборотні кошти за ознаками, як це робить В.О. Мерц.

Даний автор ототожнює поняття оборотний капітал та оборотні кошти.[]

І робить наступну структуризацію і говорить, що практиці планування, обліку та аналізу оборотний капітал поділяють за такими ознаками:

1. За функціональним призначенням, в процесі виробництва: оборотні фонди та фонди обігу.

До оборотних фондів належать виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу — це готова продукція, товари, грошові кошти та їх еквіваленти, розрахунки з підприємствами та організаціями.

Такий поділ оборотного капіталу необхідний для окремого аналізу часу перебування оборотного капіталу в процесі виробництва та обігу.

2. За практикою контролю, планування та управління:нормовані та пепормовапі оборотні кошти.


 
 

Цікаве

Загрузка...