WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування і прогнозування на підприємстві - Курсова робота

Фінансове планування і прогнозування на підприємстві - Курсова робота

3. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як складові елементи системи управління ними.

У науковій економічній літературі виділяють наступні методи передбачення майбутнього: гіпотеза, прогноз та план. При цьому градація відбувається залежно від ступеня визначеності та конкретності.

В даному контексті під плануванням розуміється складання моделі майбутнього стану фінансово-господарської діяльності підприємства, економічної системи країни, регіому,області, району тощо. План фіксує показники, що характеризують стан системи в кінці планового періоду визначає способи досягнення поставлених цілей, обсяги необхідних для цього фінансових ресурсів та джерела їх формування.

Під прогнозом розуміють науково обгрунтовані передбачення ймовірного майбутнього стану фінансово-економічної діяльності підприємства в цілому та його елементів зокрема. Прогнозування використовується як попередній етап розробки планів підприємства. Однак досить часто прогнозування виконується й відособлено (наприклад при прогнозуванні попиту та пропозиції, інфляції, кон'юктури ринку тощо), коли показники, що прогнозуються не піддаються плануванню.

В економічній практиці виділяють дві основні групи методів прогнозування: інтуєтивні та формалізовані.

Інтуєтивні методи прогнозування (методи експертних оцінок) здебільшого застосовуються для вирішення складних неформалізованих проблем, що дозволяє отримати прогнозну оцінку стану об'єкта в майбутньому незалежно від інформаційної забезпеченості. До даної групи методів прогнозування належать дві основні підгрупи, а саме методи індивідуальних та колективних експертних оцінок.

До методів індивідуальних експертних оцінок відноситься:

 • метод інтерв'ю (передбачає безпосередній контакт експерта із окремими фахівцем за схемою "питання-відповідь");

 • аналітичний метод (передбачає логічний аналіз прогнозної ситуації та самостійну роботу експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану та шляхів розвитку об'єкта);

 • метод побудови сценаріїв (передбачає визначення логіки процесу чи явища при різних умовах) та інші.

Основною перевагою даних методів є можливість максимально використовувати індивідуальні особливості експертів та незначущість тиску, що поширюється на окремих робітників.

До методів колективних експертних оцінок відноситься:

 • метод колективних нарад;

 • метод Делфі;

 • метод колективної генерації ідей та інші.

Дана сукупність методів дозволяє підвищити точність результатів прогнозування, об'єктивність результатів дослідження та інше, а також вибрати найбільш ефективні ідеї на основі незалежних індивідуальних оцінок.

Формалізовані методи прогнозування базуються на математичній теорії, що дозволяє підвищити достовірність та точність результатів прогнозу, зменшити строки виконання і полегшити процес оброблення інформації. До складу формалізованих методів прогнозування входять методи екстраполяції та методи математичного моделювання.

Методи екстраполяції включають перспективну, ретроспективну та прогнозну екстраполяцію. При цьому для підвищення точності екстраполяції, використовується трендовий метод, метод найменших квадратів, метод екстраполяційного згладжування, метод плаваючої середньої та інші.

Основу методів математичного моделювання скаладає процес дослідження об'єкта на основі побудованих економічних моделей та систем.

Таким чином, конкретний метод прогнозування вибирається залежно від ступення визначеності оцінок об'єкта, що прогнозується.

Для вибору метода прогнозування грошових потоків підприємства зазвичай виконується попередній аналіз грошових потоків підприємств, вивчення їх визначеності та ризикованості.

Використання теорії нечітких множин дозволяє виконувати прогнозування чистого грошового потоку не залежно від визначеночті грошових надходжень та виплат.

Останній підхід передбачає, що прогнозний результат не є конкретним числом, а представлє собою сукупність трьох чисел. Перше з них є мінімально-можливим значенням результативного показника, третє – максимально-можливим, а друге ж число представляє собою найбільш ймовірне значення результативного показника.

Результатом прогнозування грошових потоків з використанням теорії нечітких множин має бути формування стратегії підприємства в аспекті руху грошових коштів підприємства та складання формалізованого прогнозу руху грошових коштів.

За допомогою даного прогнозу руху грошових коштів можна з'ясувати, скільки грошових кощтів треба вкласти в господарську діяльність підприємства; визначити синхронність надходження та витрачання грошових коштів, що дозволяє визначити потребу в залученні капіталу й перевірити майбутню ліквідність підприємства.

Деталізацією прогнозу руху грошових коштів підприємстваЮ як складової механізму управління ними, має бути їх оперативне планування (бюджетування грошових коштів), що здійснюється в рамках оперативного фінансового планування.

Таким чином, зведення фінансової інформації щодо цільових (планових) фінансових показників та коефіцієнтів управління грошовими потоками, узагальнення прогнозних та планових величин, що характеризують рух грошових коштів у плановому періоді, їх зіставлення з іншими плановими фінансово-економічними показниками господарської діяльності хдійснюється в рамках операційного фінансового планування, зокрема – бюджетування грошових потоків.

Висновки.

Таким чином, вся система бюджетування грошових коштів на підприємстві має включити прогноз руху грошових коштів підприємства і слугувати виконанню таких завдань:

 • визначенню у розрізі простору та часу потреби підприємства у капіталі для фінансування господарських операцій у рамках операційної, інвестиційної та фінансоої діяльності у плановому періоді – прогнозного значення абсолютної величини сукупного вихідного грошового потоку та його свладових;

 • визначенню у розрізі простору та часу джерел покриття потреби підприємства у капіталі та їх обсягів – прогноз значення абсолютної величини сукупного та часткових вихідних грошових потоків підприємства тощо.

Використана література.

 1. Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств. // Фінанси України. – 2007. - №4. – С. 112-118.

 2. Бреслав Е. Финансовое прогнозирование // Менеджмент и менеджер. – 2004. - №12. – С. 18-22.

 3. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навч. Посіб. – Львів: "Новий Світ" - 2006, - 568 с.

 4. Кудряшов В. П. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс. 2002. – 352 с.

 5. Надточій С. І. Прогнозування та планування (бюджетування) грошових потоків підприємства як складові елементи системи управління ними. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №11. – С.60-65.

 6. Общая теория статистики: статистическое моделирование в изучении коммерчиской деятельности / А. И. Харламов, О.Э.Башина, В. Т. Батурин и др. / Под. Ред. А. А. Спирина, О. Э. Башиной, М: Фис, 1994. – 296 с.

 7. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): навчальний посібник. – 2-ге вид., доп.і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 8. Тян Р. Б. Планирование деятельности предприятий. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.

 9. Управление организацией: Энциклопедический словарь / Под. Ре. А. Г. Поршнева. – М.: ИНФРА-М, 2001ю – 822 с.

 10. Фінанси підприємств: Підручник /А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. Колюавт.і наук. Ред. Проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб.та допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...