WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

невиконання членом правління своїх обов'язків за рішенням правління Фонду, стороні, представником якої він є, направляється обгрунтоване подання. Ця сторона зобов'язана до наступного засідання правлінні Фонду прийняти відповідне рішення і повідомити про нього правління. У разі прийняття стороною, представником якої він є, рішення про відкликання члена правління, ця сторона делегуєіншого представника на строк повноважень правління, що залишився.
Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. до складу правління відділення Фонду включаються від кожної сторони по 7 представників, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Правління відділення Фонду здійснює свою діяльність згідно з Положенням про відділення Фонду, що затверджується правлінням Фонду.
Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених Статутом Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням.
Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Виконавча дирекція Фонду:
1) забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;
3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги за цим Законом;
4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;
6) готує та подає на розгляд правління:
- пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
- проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;
- пропозиції щодо розміру резервних коштів;
питань стимулювання праці працівників органів Фонду.
Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор, який має трьох заступників, в тому числі одного першого Директор Виконавчо дирекції Фонду та його заступники призначаються та звільняються з посад правлінням Фонду.
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення.
Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень та виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду та положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.
1.2 Нормативно-правове забезпесення діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сформований і функціонує як некомерційна самоврядна організація. Він несе відповідальність за зобов'язання держави, яка виступає гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам за даним видом страхування. У своїй діяльності Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності керується Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, а також Статутом, затвердженим Постановою правління № 9 від 05.06.2001р.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, печатки із зображенням Державного Герба України, а також власну символіку.
Закон України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - застрахована особа або інша особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 цього Закону, страхувальник та страховик;
2) застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
3) страхувальник відповідно до цього Закону - це:
а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону;
б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;
4) страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
5) роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної);
6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи;
7) страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;
8) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому

 
 

Цікаве

Загрузка...