WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення (Курсова0 - Реферат

використанням коштів Фондом.
Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
У нашій державі в основному завершено формуваннязакрнодавчої та нормативна-правової бази державного соціального страхування. Нова система дає можливість акумулювати кошти на окремих рахунках та забезпечувати їх цільове використання.
Існують певні проблеми в управлінні державним соціальним стра-хуванням. Недосконалим залишається механізмреєстрації платників страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Не всі приватні підприємства та підприємці - фізичні особи реєструються у виконавчих дирекціях відділень за міс-цем державної реєстрації чи проживання, тим самим уникаюи сплати обов`язкових внесків та ігноруючи відшкодування соціальних виплат. Вирішення цього питання полягає у прискоренні впровадження типо-вої автоматизації інформаційної системи для реєстраторів первинного рівня.
Необхідно внести зміни у методику планування та прогнозування доходів і видатків бюджету ФСС ТВП. Згідно з діючою практикою планові показники розраховуються на основі середньорічних велечин за попередні два рики. Відсутня динаміка зміни показників, які впли-вають на соціальні виплати, і стосується народжуваності, захворюва-ності, смертності.
Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності формується в основному за рахунок обов`язковихстра-хових внесків юридичних осіб. Його наповнення залежить від рівня заробітньої плати, розміру страхових несків, своєчасності виплати заробітньої плати тощо. Поки що досить незначна питома вага внесків працівників у доходах бюджету ФСС ТВП. Підвищення їх частки повинно стимулювати зацікавленість у зниженні страхових ризиків, турботі про своє здоров`я, що дозволить підвищити рівень матеріаль-ного забезпечення та охопити соціальними послугами членів сімей застрахованих осіб. Зростання обсягу надходжень страхових внесків фізичних осіб можливе через збільшення розміру їх заробітньої плати та легалізаціютіньових доходів.
Дослідження видаткової частини бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності показали, що біля 50% коштів направлється на покриття витрат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, а 30% - оздоровлення. Темпи росту першої групи зростають, тоді як витрати на оздоровлення скорочуються. Це означає такий перерозподіл коштів між окремими видами матеріально-го забезпечення, при якому видатки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення здійснюється за залишковим принципом.
В процесі реформування державного соціального страхування буде запроваджене медичне страхування, а це дозволить об`єднати надання соціальних послуг зі санаторно-курортного лікування та оздо-ровлення з даним видом страхування. Таке положення вимагає прий-няття нормативних документів щодо визначення гарантованого держа-вою рівня безоплатної медичної допомоги, створення системи забезпе-чення якості медичних послуг на рівні світових стандарті, атестації медичних працівників, ліцензування та акредитаціїустанов охорони здоров`я.
Незначні обсяги коштів направляються на виплату допомоги при народженні дитини та на поховання. Окремі економісти пропонують передати ці виплати до компитенції управлінь соціального захисту населення. На їхню думку, це дозволить наблизити виплату соціальної допомоги до одержувача, зменшити витрати, а також посилити контроль за рахунок коштів.
Аналіз фінансового стану Фонду соціального страхування з тимча-сової втрати працездатності свідчить, що на розмір бюджету впливають такі негативні чинники, як: зменшення абсолютної чисель-ності зайнятого населення в економіці, збільшення кількості робочої сили, яка перейшла з державного сектору в приватний де права на соціальний захист працюючих за наймом осіб часто не забезпечують-ся, неповна зайнятість, затримка заробітньої плати та її низкий рівень для багатьох категорій працівників. Певний вплив має втручання орга-нів державної влади у сферу соціального страхування через надто часті зміни розмірів страхових внесків та об`єкту оподаткування.
Окремі економісти пропонують законодавчо встановити єдиний тариф (4,5% нарахувань на фонд оплати праці) внесківдля підприємств установ, організаційта інших суб`єктів господарювання і скасувати утримання обов`язкових внесків з працівників.
Така пропозиція не є в достатній мірі аргументованою. Принципи страхування передбачають участь у формуванні соціального страхово-го фонду всіх учасників: роботодавців, застрахованих осіб та держави. Вносячи обов`язкові внески, застраховані особи набувають страховий стаж, від розміру якого залежать окремі соціальні виплати. В них виникає зацікавленість в легалізації своїх доходів, використанні ін-ших форм страхування. Запроваджувати єдиний тариф обов`язкових внесків до всіх соціальних фондів передчасно, тому що можливий вплив суб`єктивного чинника, що приведе до нераціонального фактич-ного перерозподілу коштів між окремими видами страхування.
Висновки.
Потребує теоретичного узагальнення велика кількість фактичного матеріалу з цієї проблеми. Система соціального забезпечення має велике значення, адже Україна знаходиться на шляху реформування ринкової структури, тому важливим для нас є теоретичне обґрунтування досвіду розвинутих країн у застосуванні виправданих часом методів соціального забезпечення, а також з'ясування проблем, які виникають або можуть виникнути на цьому шляху.
Державні цільові фонди є складовою фінансової системи України та важливим елементом державних фінансів. В умовах трансформа-ційних перетворень через державні фінанси здійснюється вплив на економічний та соціальний розвиток. Виконуючи властиві для даного періоду функції, держава забезпечує фінансування заходів щодо соціального захисту населення, підтримки державного сектору національної економіки, реалізації пріоритетних загально державних програм. Основну роль у перерозподілі фінансових ресурсів між територіями, галузями, сферами діяльності, фізичними, юридичними особами відіграють державний та місцеві бюджети. На видаткову частину бюджетів в Україні в сучасних умовах впливають: економічна ситуація, зростання державного боргу, дефіцит бюджетів усіх рівнів, зовнішні позики. Ці негативні чинники викликають скорочення видатків з метою максимального їх наближення до обсягу доходів бюджетів. Для вирішення соціальних та економічних загально-державних програм залучаються нові форми перерозподілу централі-зованих фінансових ресурсів. Однією з таких форм виступають державні цільові фонди.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є складовою фінансової системи України та важливим елементом державних фінансів. Він

 
 

Цікаве

Загрузка...