WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

рр.
Показник 2002 р. 2003 р. Відхилення
абсолютне,
тис.грн. відносне,
%
1. Середній залишок оборотних активів, тис.грн.: 70,25 97,15 26,90 1,38
1,1. Грошових коштів та їх еквівалентів 7,60 25,35 17,75 3,34
1,2. Запасів 27,00 13,85 -13,15 0,51
2. Роздрібний товарооборот, тис.грн.:
2,1. За продажними цінами 164,20 940,70 776,50 5,73
2,2. За собівартістю 119,20 739,70 620,50 6,21
2,3. Одноденний товарооборот, грн. 0,33 2,05 1,72 6,21
3. Оборотність оборотних активів, дні: 212,16 47,28 -164,88 0,22
3,1. Грошових коштів та їх еквівалентів 22,95 12,34 -10,62 0,54
3,2. Запасів 81,54 6,74 -74,80 0,08
4. Число оборотів оборотних активів, раз : 1,70 7,61 5,92 4,49
4,1. Грошових коштів та їх еквівалентів 15,68 29,18 13,50 1,86
4,2. Запасів 4,41 53,41 48,99 12,10
5, Прибуток -10,00 -51,20 -41,20 5,12
6. Середня вартість активів, тис.грн. 95,79 118,60 22,81 1,24
7. Оборотність активів, дні 289,30 57,72 -231,58 0,20
8. Число оборотів сукупних активів, раз. 1,24 6,24 4,99 5,01
Як видно з даних таблиці 5, оборотність оборотних активів у порівняні з 2002 р. прискорилась на 164,9 дня. Такі зміни свідчать про покращення фінансового стану підприємства, так як кошти вкладені у поточні активи знову приймуть грошову форму на 164,9 дня раніше у порівняні з минулим роком. А це приведе до зменшення залучення коштів для провадження господарської діяльності. Як наслідок зросло і число оборотів оборотних активів на 6, що за даного стану на підприємстві є сприятливим, але це не сприяє збільшенню прибутку, так як збиток в порівняні з 2002 р. збільшився на 41,2 тис. грн. Дані показники, свідчать про позитивні тенденції діяльності підприємства, але з ряду причин висвітлених в "Балансі" та "Звіті профінансові результати", результатом діяльності підприємства є збиток.
Показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства є показники рентабельності, що наведені в таблиці 6.
Таблиця 6. Показники рентабельності ПП за 2002-2003рр.
Показник 2002 р. 2003 р. Відхилення
2003 від 2002 (+;-)
абсолютне,
п.п відносне,
%
1. Рентабельність активів 89,56 56,829 -32,731 0,63
2. Рентабельність власного капіталу 100 143,82 43,82 1,44
3. Рентабельність продажу 111,83 105,6 -6,23 0,94
4. Чиста рентабельність підприємства 100 97 -3 0,97
Дані таблиці 6 свідчать про ефективність діяльності підприємства, що узагальнені в показниках рентабельності. Рентабельність активів свідчить про те, що підприємство на 1 грн. активів має в 2003 р. 43 копійки збитку і характеризує неефективну діяльність підприємством. Показник рентабельності власного капіталу має позитивне значення для підприємства, зокрема тому, що воно функціонує на залученому капіталі і ця рентабельність має тенденцію до зростання. Рентабельність продажу характеризує розмір прибутку, що надходять на підприємство з кожної гривні від продажу продукції і цей показник в 2003 р. по відношенню до 2002 р. зменшився на 6% і становить 105,6%. Таке зменшення є негативним явищем, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості та до збільшення збитку від господарської діяльності. Чиста рентабельність підприємства теж свідчить про загальну негативну тенденцію розвитку підприємства, що зменшилась на 3 процентні пункти і становить 97%, тобто підприємство у 2003 р. є нерентабельним.
Отримавши показники діяльності підприємства та провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, керівник або менеджер повинен зробити певні висновки щодо подальшої діяльності підприємства. Для цього він повинен володіти технікою читання звітності - це вивчення показників, представлених у звітності та розрахованих для наглядного представлення інформації. Керівник шляхом читання звітності визначає майновий стан підприємства, джерела фінансування власного капіталу, оцінює зв'язки між постачальниками і покупцями, виручку від діяльності та прибуток звітного періоду.
При читанні балансу по вертикалі та горизонталі [таблиця 1], керівник перш за все звертає увагу на статті балансу, що свідчать про можливі недоліки та незадовільну роботу підприємства. Так, при здійснені аналізу проводить об'єктивну оцінку вартості майна в цілому, а також тієї частки, що реально знаходиться у власності та розпорядженні підприємства, також оцінює стан необоротних активів підприємства та рівень його забезпеченості оборотними засобами. Оскільки при читанні балансу користуються декількома балансами різних звітних періодів, що наводять дані в динаміці, то це дозволяє з самого початку виявити загальну тенденцію у русі статей балансу. Зіставляючи баланси на початок і кінець досліджуваного періоду, визначають як зміни валюти балансу, так і характер зрушень у складі окремих його вузлових частин. Керівник чи менеджер звертає увагу на ті зміни в складі балансу, які є найбільш сприятливими, і на ті, які навпаки, насторожують.
Ознаками "позитивного" балансу є: валюта балансу звітного періоду збільшилась в порівняно з початком; темп приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту необоротних активів; власний капітал підприємства перевищує позиковий і темпи приросту необоротних активів; темпи приросту дебіторської та кредиторської заборгованості є приблизно однаковими; частка власних засобів в оборотних активах повинна бути більше 10%. Із наведених ознак у балансі ПП відбулося зростання валюти балансу, що є позитивним фактом, але даний факт не сприяв отриманню прибутку, як результату діяльності підприємства.
Другим за значенням для аналізу звітом є Звіт про фінансові результати який надає користувачам повну, правдиву і неупереджену інформацію про доходи витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період, а також виступає джерелом даних. Разом з балансом, для розрахунку на малому підприємстві показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Зазвичай такими показниками виступають показники рентабельності, що розраховані в таблиці 6, та показники розраховані в таблиці 2.
Отже, керівник чи менеджер маючи дані в абсолютних, відносних показниках, які приведені в динаміці та характеризують фінансово-господарську ситуацію на підприємстві, приймають відповідні рішення. Дані корективи щодо управління підприємством мають базуватися на результатах проведеного аналізу, тобто повинні бути виявлені фактори, що впливають на негативні тенденції господарської діяльності і, як наслідок. зменшення ефективності діяльності, а також фактори, що мають резерви для росту ефекту господарської діяльності. Також важливим елементом процесу управління є виявлення на початкових етапах всіх негативних тенденцій та ліквідація їх. При цьому керівник,

 
 

Цікаве

Загрузка...