WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

статті "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" (рядок 080) показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.
У статтях "Матеріальні затрати"(рядок 090) , "Витрати на оплату праці"(рядок 100) , "Відрахування на соціальні заходи"(рядок 110) , "Амортизація"(рядок 120) , "Інші операційні витрати" (рядок 130) наводяться елементи операційних витрат, які здійснює підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду і відповідно складають 12,8; 4,9; 7; 29,1 тис. грн.
У рядку "Собівартість реалізованих товарів" (рядок 140) відображаються витрати підприємства на виробництво та збут товарів, що складають 739,7 тис. грн.
У статті "Інші звичайні витрати" (рядок 150) відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які складають 39,2 тис. грн.
У статті "Податок на прибуток" (рядок 170) відображається сума податку на прибуток. У цій статті наводиться також сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, що в сумі складає 2,4 тис. грн
У статті "Разом витрати" (рядок 180) відображається алгебраїчна сума здійсненихвитрат по рядкам 090+100+110+120+130+140+150+/-080+160+170 та становить 835,1 тис. грн.
У статті "Чистий фінансовий результат" (рядок 190) відображається чистий прибуток або чистий збиток і визначається як різниця рядків 070 та 180 які становить 51,2 тис. грн. збитку.
Процедура складання "Звіту про фінансові результати" є логічним продовженням після складання Балансу. Порядок складання "Звіту про фінансові результати" розглянемо на прикладі звіту ПП "Реал Трейд" за 2003 рік [додаток Б]. На основі даних Головної книги інформації переноситься у відповідні статті звіту, наприклад: [додаток Е та Б] з Головної книги за рахунком 702 "Дохід від реалізації товарів" обороти по кредиту за 2003 рік, що становить 940,7 тис. грн. переноситься у статтю 010 "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", звіту про фінансові результати. Аналогічно заповнюються і інші статті звіту, а інформацію для заповнення статей звіту наведено у таблиці 4., що є методикою розрахунку чистого прибутку, як результату діяльності підприємства.
Таблиця 4 Інформація для заповнення статей звіту про фінансові результати.
Стаття Код рядка Інформація для заповнення статті (рахунок)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 рахунок Кт 702
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 в % від рядка 010
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 рядок 010-020
Інші операційні доходи 040 рахунок Кт 71
Інші звичайні доходи 050 рахунок Кт 73
Надзвичайні доходи 060 рахунок Кт 75
Разом чисті доходи 070
030+040+050+060
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 -
Матеріальні затрати 090
рахунок Кт 80
Витрати на оплату праці 100
рахунок Кт81
Відрахування на соціальні заходи 110
рахунок Кт82
Амортизація 120
рахунок КТ83
Інші операційні витрати 130
рахунок Кт84
Стаття Код рядка Інформація для заповнення статті (рахунок)
у тому числі: 131 _
собівартість реалізованої продукції
-
Інші звичайні витрати 150 рахунок Кт 84
Надзвичайні витрати 160
-
Податок на прибуток 160
-
Разом витрати 180 рядки
090+100+110+120+130+140+
150+/-080+160+170
Чистий фінансовий результат 190
рядки 070-180
Отже, "Звіт про фінансові результати" є одним з головних фінансових звітів підприємства, що характеризує результати діяльності підприємства за звітний період шляхом розрахунку чистого прибутку (збитку). Також дані звіту є основою для розрахунку фінансових показників і як наслідок прийняття управлінських рішення на їх основі.
5. Використання даних фінансової звітності для управління
Фінансова звітність повинна забезпечити користувачів повною, правдивою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. Для того, щоб оцінити поточний і прогнозний фінансовий стан підприємства, необхідно провести фінансовий аналіз. Він є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання - оцінити фінансовий стан, з'ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреб у фінансових ресурсах.
Метою фінансової звітності є надання оцінки результатам господарської діяльності підприємства за звітний рік та його поточному фінансовому стану.
Під фінансовим станом розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснити платежі та фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний фінансовий стан.
Головною метою аналізу є своєчасне з'ясування і виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Аналіз фінансової звітності повинен дати відповідь на два запитання: перше, чи має підприємство прибуток за результатами своєї господарської діяльності і друге - чи спроможне підприємство виконати взяті на себе зобов'язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації в зв'язку з недостатністю ресурсів.
Саме тому інформація, яку надають баланс і звіт про фінансові результати, містять наступні дані:
" розмір капіталу і майна підприємства в абсолютних показниках (балансовий прибуток);
" структура капіталу і майна (баланс);
" зміни власного капіталу протягом звітного періоду;
" розмір отриманого прибутку або понесених підприємством збитків протягом звітного періоду.
Для аналізу розраховуються показники, що характеризують господарську діяльність підприємства. Так, наприклад, можна розрахувати показники ефективності використання оборотних активів, що розраховані на даних "Балансу" та "Звіту про фінансові результати" [додатки А, Б].
Таблиця 5. Показники ефективності використання оборотних активів на ПП за 2002-2003

 
 

Цікаве

Загрузка...