WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.
ІІІ. Довгострокові зобов'язання. (рядок 480)
У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями і ця сума становить на початок 115,7 тис. грн., а на кінець 180,8 тис. грн.
IV. Поточні зобов'язання.
У статті "Короткострокові кредити банків" (рядок 500) відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за користування ними.
У статті"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510) наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.
У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядок 530) відображається сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні. На початок періоду ця кредиторська заборгованість становила 1,5 тис. грн, а на кінець вона була погашена.
У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" (рядок 550) відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства і з початку року вони зросли від 0,3 тис. грн. до 1,2 тис. грн.
У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" (рядок 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників, ці зобов'язання зросли з 0,7 тис. грн. до 2,1 тис. грн.
У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" (рядок 580) відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою і з початку року вона з 1,5 тис. грн. зросла до 4,3 тис. грн.
У статті "Інші поточні зобов'язання" (рядок 610) відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам. Ця заборгованість з 0,2 тис. грн. на початок скоротилась до 0,1 тис. грн. на кінець року.
V. Доходи майбутніх періодів. (рядок 630)
До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.
Порядок складання балансу на ПП включає такі етапи:
Спочатку приймаються та обробляються первинні документи, що фіксують господарські операції, наступним етапом є складання журналів та відомостей на основі відповідних первинних документів. Журнали заповнюються на основі нагромаджувальних та групувальних відомостей, які узагальнюють інформацію за кредитовим принципом. Усі журнали відображають кредитові обороти у кореспонденції з дебетом рахунків.
Потім іде взаємоперевірка записів кореспондуючих рахунків у відомостях і журналах, а після цього переносяться записи з журналів у Головну книгу. У Головній книзі відкривається одна сторінка на кожний синтетичний рахунок. Вона може відкриватися на місяць, квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік [додатки В,Г,Д,Е].
Наступним етапом є складання оборотної відомості на основі головної книги [додаток И]. Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку з формального боку. Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишків за рахунками на відповідні статті балансу[додатки А та И].
Таблиця 3. Інформація для заповнення статей балансу.
Назва статті Код статті Інформація для заповнення статті
Актив
І. Необоротні активи.
Незавершене будівництво 020 рахунок 151
Основні засоби
залишкова вартість 030 рядок 031-03
первісна вартість 031 рахунки 10, 11
знос 032 рахунки 131, 132
Довгострокові фінансові інвестиції 040 рахунок 141
Інші необоротні активи 070 рахунки 18, 19, 152-155,
Усього за розділом І 080 статті 020+030+040+070
Оборотні активи
Виробничі запаси 100 рахунки 20, 22, 25.
Готова продукція 130 рахунки 26, 27, 281-283.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 статті 161-162
первісна вартість 161 рахунок 36
резерв сумнівних боргів 162 рахунок 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 рахунки Дт 641, 642.
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 рахунок 37
Поточні фінансові інвестиції 220 рахунок 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 рахунки 30, 311, 313, 331,333,351.
в іноземній валюті 240 рахунки 302, 312, 314, 332, 334, 351.
Інші оборотні активи 250 визначаються підприємством
Усього за розділом ІІ 260 статті 100+130+160+
170+210+220+ 230+240+250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 рахунок 39
Баланс 280 статті 080+260+270
Пасив
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 рахунок 40
Додатковий капітал 320 рахунок 41
Резервний капітал 340 рахунок 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 рахунок 44
Неоплачений капітал 360 рахунок 46
Усього за розділом І 380 статті 300+320+340+350+
360
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 430 рахунки 47, 48.
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 рахунки 50, 51, 52, 53, 54, 55.
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 рахунки 601-604
Поточна заборгованість за довгостроковими

 
 

Цікаве

Загрузка...