WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій, але в даному звіті відсутні дані за цими статтями, що відображаються по 151 рахунку та є підставою відображенням у звіті.
У статті "Основні засоби" (рядки 030-032) наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів. У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу. До підсумку балансу включається залишкова вартість,яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу і становить на кінець періоду 27,9-9,9=18 тис. грн.
У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" (рядок 040) відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.
У статті "Інші необоротні активи" (рядок 070) наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".
ІІ. Оборотні активи
У статті "Виробничі запаси" (рядок 100) відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги). Цих запасів на початок звітного періоду не було, а на кінець вони становили 1,3 тис . грн.
У статті "Готова продукція" (рядок 130) відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу. То ж на початок періоду вона становила 25,5 тис. грн. , а на кінець скоротилась до 1,4 тис. грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядки 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів і на початок періоду вона становила 11,4 тис. грн, а на кінець скоротилась до 0,1 тис. грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" (рядок 170) відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів на початку року вона становила 9,9 тис. грн. та за рік скоротилась на 8,8 тис і на кінець становила 1,1 тис. грн.
У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (рядок 210) відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів, вона на початок періоду становила 38 тис. грн, а на кінець зросла до 54,8 тис. грн.
У статті "Поточні фінансові інвестиції" (рядок 220) відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" (рядки 230-240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів. На ПП "Реал Трейд" знаходяться грошові кошти лише в національній валюті і на початок періоду вони становили 0,1 тис. грн., а на кінець 50,6 тис. грн.
У статті "Інші оборотні активи" (рядок 250) наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи".
ІІІ. "Витрати майбутніх періодів"(рядок 270)
У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів і на початок звітного періоду вони становили 1тис. грн., а на кінець року залишок відсутній.
Пасив Балансу складається з п'яти розділів:
І. Власний капітал
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.
ІІІ. Довгострокові зобов'язання.
IV. Поточні зобов'язання.
V. Доходи майбутніх періодів.
І. "Власний капітал".
У статті "Статутний капітал" (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
У статті "Додатковий капітал" (рядок 320) відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій.
У статті "Резервний капітал" (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, але на даному підприємстві дані по резервному капіталі відсутні.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" (рядок 350) відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу і на початок періоду становить 10 тис. грн., а на кінець 61,2 тис. грн.
У статті "Неоплачений капітал" (рядок 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів (рядок 430)
У складі забезпечень

 
 

Цікаве

Загрузка...