WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

2003 р. склав 61,2 тис. грн. Також збільшилась і поточна заборгованість з 4,2 до 7,7 тис. грн. Особливої уваги заслуговує довгострокові зобов'язання, так як вони складають основу пасиву балансу та мають тенденцію до зростання за аналізований період на 56,3% або на 65,1 тис. грн. та в 2003 р. становлять 180,8 тис. грн.
Дана ситуація є несприятливою для досягнення основної цілі підприємства - отримання прибутку, так як на основі наведених розрахунків видно що підприємство є збитковим. При цьому збільшуються коротко та довгострокові зобов'язання, хоча підприємство і збільшує обсяги реалізації, та це не дає бажаних результатів.
Показники що характеризують фінансово-господарськудіяльність наведені у таблиці 2.
Таблиця 2. Показники фінансово-господарської діяльності ПП за 2002-2003 рр.
Показник 2002 р. 2003 р. Відхилення 2003 від 2002 р.
абсолютне у %
1 Капітал (станом на кінець періоду), тис.грн 109,90 127,30 17,40 115,83%
1,1 Власний капітал: у тому числі: -10,00 -61,20 -51,20 612,00%
1,2 Позиковий капітал 119,90 188,50 68,60 157,21%
у тому числі поточні зобов'язання за розрахунками 2,50 15,20 12,70 608,00%
2. Економічні показники:
2,1 Товарооборот, тис.грн 164,20 940,00 775,80 572,47%
2,2 Чистий прибуток. -10 -51,2 -41,2 512%
2,3. Витрати, тис.грн 146,90 835,10 688,20 568,48%
рівень % до обороту 89,46 88,84 -0,62 99,30%
2,4. Рентабельність основних засобів 1,00 0,97 -0,03 97,59%
3. Фінансові показники:
коефіцієнти:
фінансової залежності 0,89 0,98 0,09 109,99%
коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 6,57 6,55 27379,17%
Загалом роботу підприємства протягом періоду, що аналізується, слід оцінити негативно, адже не виконується умова ефективної діяльності, що полягає в забезпеченні прибутковості. Із даних таблиці 2 видно, що підприємство отримує дохід, але не отримує прибутку, тобто обсяги реалізації збільшилися в 5,725 раз і в 2003 р. становлять 940 тис. грн., але даний ріст обсягів реалізації пройшов за рахунок збільшення витрат, основу яких складає собівартість реалізації, на 512% в порівнянні з 2002р., але це не сприяло росту рентабельності, так як, дохід від господарської діяльності не покриває витрат і як наслідок показник рентабельності знизився до 0,97, що свідчить про те, що підприємство є не рентабельним. Фінансові показники свідчать про те, що підприємство є залежним від кредиторів в 2002 р на 89%, а в 2003р. цей показник досяг майже 100% значення. Це свідчить, що підприємство є абсолютно залежним, тобто підприємство здійснює свою діяльність на позикових та залучених коштах.
Отже, ПП хоч і нарощує обсяги реалізації воно є збитковим, так як має великі витрати пов'язані зі своєю діяльністю.
3. Зміст, структура та порядок складання Балансу
Найважливішою з обов'язкових форм звітності є бухгалтерський баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Фінансова звітність суб'єктами малого бізнесу складається у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за №161/4382, із змінами та доповненнями.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до Балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ.
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Відповідно до П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", баланс, як і будь-яка форма фінансової звітності, включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:
o назва підприємства, його організаційно-правова форма та місцезна-ходження;
o назва звіту;
o дата, на яку складено звіт;
o валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.
Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:
o активи;
o зобов'язання; та
o власний капітал.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
= +
Рис. 4 Балансова рівність
Активи і зобов'язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами.
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
Форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є додатком до Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [ додатки А, Б]
Статті активу й пасиву Балансу поєднані в розділи, яких у активі три, а в пасиві - п'ять. Особливістю групування статей у розділи є взаємний зв'язок Балансу та Плану рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв'язок Балансу та Плану рахунків наведено в таблиці 3.
Структуру та особливості складання Балансу малого підприємства розглянемо на прикладі Балансу на 31 грудня 2003 р. ПП "????" [додаток Б].
Актив Балансу складається з трьох розділів:
І. Необоротні активи.
ІІ. Оборотні активи.
ІІІ. Витрати майбутніх періодів.
І. "Необоротні активи" відображають вартість об'єктів, які віднесено до складу необоротні активів згідно з існуючими положеннями (стандартами). Окремо відображають первісну і залишкову вартість необоротних активів, а також нараховану в установленому порядку суму зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.
У статті "Незавершене будівництво" (рядок 020) відображаються вартість незавершених капітальних

 
 

Цікаве

Загрузка...