WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління - Курсова робота

діяльності; створення митних ліцензійних складів; виробництво харчових продуктів та організація пунктів громадського харчування; консалтингові послуги; комп'ютерні послуги; розробка, продаж та супроводження програмного забезпечення і т. ін.
Підприємство засноване на приватній власності засновника. Засновник не відповідає за зобов'язаннями підприємства, а підприємство за зобов'язаннями засновника, також підприємство може створювати на території України та за її межамифілії, представництва та дочірні підприємства.
Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав засновника та уповноваженого засновником на проведення господарської діяльності керівника (директора) підприємства. Загальне управління підприємством здійснюється здійснює засновник, а адміністративне - директор.
Майно підприємства складають основні засоби і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в його балансі і належить йому на праві власності. Майно підприємства, продукція вироблена в процесі господарської діяльності підприємства і доходи, отримані в процесі господарської діяльності, є об'єктом права власності підприємства, і належить йому відповідно до Закону України "Про власність". Джерелами формування майна є: грошові та матеріальні внески засновника; доходи, отримані підприємством від господарської діяльності; кредити банків та інших кредиторів; дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески. Майно підприємства з його недоторканою власністю вилученню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством. Збитки від діяльності підприємства покриваються за рахунок майна підприємства або додаткового внеску засновника.
ПП здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, складає статистичну та фінансову звітність у порядку, встановленому державою, несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання звітних даних. Організація бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється шляхом введення до штату підприємства посади бухгалтера, який встановлює основні положення облікової політики це: класифікація активів та зобов'язань; критерії визнання основних засобів; установка методів обліку і принципи оцінки активів та зобов'язань; розробляє робочий план рахунків; розробляє прядок докумантооборота; забезпечує зберігання первинних документів та їх передачу в архів згідно чинного законодавства. Форма ведення обліку на ПП - журнальна.
ПП оподатковується у відповідності з чинним законодавством України, по системою спрощеного оподаткування за ставкою 6 % від суми виручки без акцизного збору, але сплачує ПДВ, а прибуток який залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у повне розпорядження засновника, що самостійно визначає напрями використання прибутку. За рахунок чистого прибутку у підприємства можуть утворюватись слідуючи фонди: оплати праці; соціального розвитку; матеріального заохочення та інші.
На підприємстві станом на 1 січня 2004 р. було 6 чоловік працівників.
Баланс в системі інформаційної бази посідає центральне місце і є найважливішим джерелом даних про фінансовий стан підприємства. Його структуру та динаміку показано у таблиці 1, що відображає стан підприємства на кінець 2002 та 2003 рр. [додатки А, Б].
Показники 2002 р. 2003 р. Відхилення
2003 від 2002 (+;-)
Сума,
тис.грн питома вага,
%.
Сума,
тис.грн.
питома вага,
%. абсолютне (гр.3-гр.1) відносне (гр.5/гр.1*100) за питомою вагою (гр.4-гр.2)
АКТИВ
1 Необоротні активи
1,1 Основні засоби (залишкова вартість) 24,9 22,7 18,0 14,1 -6,9 -27,7 -8,5
Усього за розділом І 24,9 22,7 18,0 14,1 -6,9 -27,7 -8,5
ІІ. Оборотні активи
2,1 Виробничі запаси - - 1,3 1,0 - - 1,0
2,2 Готова продукція 25,5 23,2 1,4 1,1 -24,1 -94,5 -22,1
2,3 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 11,4 10,4 0,1 0,1 -11,3 -99,1 -10,3
2,4 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 9,0 8,2 1,1 0,9 -7,9 -87,8 -7,3
2,5 Інша поточна дебіторська заборгованість 38,0 34,6 54,8 43,0 16,8 44,2 8,5
2,6 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1 50,6 39,7 50,5 50500,0 39,7
Усього за розділом ІІ 84,0 76,4 109,3 85,9 25,3 30,1 9,4
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 1,0 0,9 -1,0 -100,0 -0,9
Баланс 109,9 100,0 127,3 100,0 17,4 15,8 *
ПАСИВ
І. Власний капітал
1,1 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10,0 -9,1 -61,2 -48,1 -51,2 512 -39,0
Усього за розділом І -10,0 -9,1 -61,2 -48,1 -51,2 512 -39,0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування * * * * * * *
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 115,7 105,3 180,8 142,0 65,1 56,3 36,7
ІV. Поточні зобов'язання 0,0 0,0
4,1 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 1,5 1,4 * * * * *
4,2 Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 0,3 0,3 1,2 0,9 0,9 300 0,7
4,3 Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 0,7 0,6 2,1 1,6 1,4 200 1,0
4,4 Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 1,5 1,4 4,3 3,4 2,8 186,7 2,0
4,5 Інші поточні зобов'язання 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1 -50,0 -0,1
Усього за розділом V 4,2 3,8 7,7 6,0 3,5 83,3 2,2
V. Доходи майбутніх періодів * * * * * * *
Баланс 109,9 100,0 127,3 100,0 17,4 15,8 *
Таблиця 1 Порівняльний аналітичний баланс ПП за 2002-2003 рр.
На основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу Балансу підприємства видно, що підприємство має у своєму активі 24,9 тис.грн необоротних активів, динаміка в їх структурі має тенденцію до зниження за рахунок нарахування зносу і на кінець 2003 р. становить 18 тис. грн. Структура оборотних активів, в свою чергу, відображає, що підприємство досить активно здійснює господарську діяльність. Про це свідчить те, що за аналізований період часу вони збільшились на 30%, але той факт, що основу оборотних активів становить дебіторська заборгованість є несприятливим для підприємства, але не кінець 2003 р. дебіторська заборгованість по: заборгованості за товари, роботи, послуги та заборгованості за розрахунками з бюджетом - має тенденцію до зменшення, що і сприяє надходженню коштів на підприємство на 50,5 тис. грн., також цьому сприяло зменшення залишків готової продукції на 94,5%, а інша поточна дебіторська заборгованість зросла на 44,2% та становила 54,8 тис. грн. що є несприятливим явищем для підприємства та свідчить про негативні тенденції в господарській діяльності підприємства. Більш наглядно динаміку структури активу балансу показано на рис 3.
Рис. 3 Динаміка структури актив Балансу.
В структурі пасиву балансу відбулися зміни щодо збільшення непокритого збитку на 51,2 тис. грн. і він на кінець

 
 

Цікаве

Загрузка...