WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками - Реферат

Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками - Реферат

грошовими потоками та здійснення оперативного фінансового планування є бюджетування грошових потоків, для здійснення якого може використовуватися один із наступних методів:
традиційне бюджетування (traditionalbudgeting);
нуль-базис бюджетування (zero-base budgeting - ZBB).
5. Звіт про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів суб'єкта господарювання є складовим елементом публічної фінансової звітності, регулярне оприлюднення якої є обов'язковими для усіх підприємств України і має на меті відобразити зміну грошових коштів суб'єкта господарювання протягом звітного періоду - їх надходження та вибуття. Звіт про рух грошових коштів суб'єкта господарювання регламентується положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №4 і являється національним аналогом Cash Flow Statement - форми публічної фінансової звітності, що складається суб'єктами господарювання відповідно до Inetrnational Accounting Standards (IAS) №7 або Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). При цьому вважається, що основною метою формування Звіту про рух грошових коштів як частини публічної фінансової звітності являється необхідність представлення третім особам повної, правдивої та неупередженої фінансової інформації щодо діяльності суб'єкта господарювання протягом звітного періоду.
Однак, поряд із вище означеними, Звіт про рух грошових коштів використовується і для потреб прогнозування та планування грошових потоків. За такому випадку даний документ слід розглядати не як форму публічної фінансової звітності, а як внутрішній фінансовий документ, що забезпечує зведення та узагальнення фінансових даних щодо основних бюджетів підприємства та формування прогнозного (планового) Звіту про рух грошових коштів, що відображає очікувану зміну величини грошових коштів суб'єкта господарювання в результаті надходження або вибуття грошових ресурсів при здійсненні операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Суттєвою для адекватного сприйняття ролі та завдань формування, аналізу, прогнозування та планування Звіту про рух грошових коштів в рамках моделі управління грошовими потоками суб'єкта господарювання являється необхідність визначення (1) адекватної інформаційної бази формування Звіту про рух грошових коштів, а також (2) ефективне структурування Звіту про рух грошових коштів та визначення сутнісного навантаження кожної статті такого Звіту.
Адекватність як складання, так і аналізу звіту про рух грошових коштів залежить від чіткості розуміння суті фінансової інформації, відображеної по окремих стаття звіту про рух грошових коштів суб'єкта господарювання. При цьому можна виділити ряд ключовими статей звіту, аналіз яких дозволяє робити узагальнюючий висновки із прийнятним рівнем достовірності. До таких елементів можні віднести наступні:
прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - відображає величину тієї додаткової вартості, що заробив суб'єкт господарювання протягом звідного періоду і визначається як операційний прибуток до оподаткування (у ряді країн, на даному етапі використовується операційний прибуток до сплати податків, але після виплати винагороди та гонорарів менеджерам вищої ланки); має бути еквівалентна величині рядка 170 (175) Звіту про фінансові результати;
корегування на негрошові елементи - використовується для забезпечення врахування впливу на величину Cash Flow суб'єкта господарювання не грошових статей, наприклад, амортизація не змінює величини грошових потоків, однак впливає на величину грошового потоку; серед таких статей можна також згадати зміну залишків дебіторської (кредиторської) заборгованості, придбання (реалізація) запасів, основних засобів і т. д.;
надзвичайні події - визначає зміну касових залишків суб'єкта господарювання в наслідок грошових потоків від господарських операцій та подій, що мають надзвичайних характер; відокремлення грошового потоку від надзвичайних подій пов'язано із необхідністю виокремлення фактів зміни касових залишків суб'єкта господарювання, що мають нетиповий характер для підприємства для потреб адекватної фінансового положення суб'єкта господарювання, визначення основних факторів його формування, а також прогнозної оцінки грошових потоків суб'єкта господарювання у планових періодах тощо;
рух грошових коштів у наслідок фінансової діяльності - визначає використання та обслуговування суб'єктом господарювання зовнішніх джерел фінансування потреби у капіталі.
Поряд з цим необхідно застерегти від типових помилок аналізу і прогнозування грошових потоків суб'єктів господарювання, пеперше, інформація, представлена у звіті про рух грошових коштів, являє собою інформацію виключно ретроспективного характеру, що дозволяє однозначно ідентифікувати фінансове положення суб'єкта господарювання виключно на дату балансу (дату складання звіту про рух грошових коштів). По-друге, будь-які висновки або ж узагальнення мають носити виключно ймовірністний характер, оскільки минулі події не обов'язково відбудуться у майбутньому.
Оцінка ефективності управління грошовими потоками являється складовим елементом моделі управління грошовими потоками підприємства як на етапі кількісної та якісної оцінки результатів (досягнення поставлених цілей), так і на етапі прогнозування та плануваннягрошових потоків, а також корегування планових показників відповідно до зміни зовнішнього та внутрішнього середовища здійснення підприємницької діяльності суб'єктом господарювання. Це, у свою чергу, надає нам право виокремиш дану проблему як окреме питання даної теми.
Так, зважаючи на сказане вище, можна виділити наступні завдання, що можуть ставитися перед фінансовим менеджером підприємства при проведенні оцінки ефективності моделі управління грошовими потоками, зокрема: (1) ретроспективний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та визначення основних факторів формування його фінансових результатів; (2) дослідження особливостей формування тенденцій та розвитку трендів фінансування (перш за все, самофінансування) суб'єкта господарювання та рівень їх узгодженості із фінансовою його стратегією; (3) визначення оптимальних параметрів та показників фінансового плану підприємства, у тому числі стратегічного та оперативного; (4) оцінка обґрунтованості прогнозних показників руху грошових коштів суб'єкта господарювання та інших планових фінансових показників та рівня їх впливу на формування фінансових результатів підприємства; (5) визначення форм та методів впливу фінансового менеджменту підприємства на основні параметри його грошових потоків з метою забезпечення цільового рівня прибутковості за прийнятного рівня ліквідності та платоспроможності суб'єкта господарювання та інші завдання, що випливають із фінансової та корпоративної стратегії.
Література
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие.-М. "Финансы и статистика",- 1998. (с.39, 50-53).
2. Финансовый менеджмент/под ред. акад. Г.Б.Поляка/.- М. "Финансы", "ЮНИТИ", 1997. (с.9-14).
3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами.- К.- МП "ИТБМ лтд" - СП "АДЕФ- Украина"- 1996. (с.11, 60-64).
4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том Ы. К.- "Ника-Центр", "Эльга", 1999. (с.35-49).
5. Финансы/под ред.д.э.н.,проф., А.М.Ковалевой/.- М."Финансы и статистика", 1996. (с.96,96).
6. Финансовый менеджмент: теория и практика/под ред.чл.-корр. АМИР Е.С.Стояновой.- М.- "Перспектива", 1996. (с.265-328).
7. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. К.- Львів: "Дакор", "Інтелект", 2001, (с.3-12).
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс., К.: "Ника-Центр - Эльга", 1999, (с.9-21).
9. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. К.: "Максимум", 2001, (с.8-13).
10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: "Финансы и статистика", 2001, (с.3-112).

 
 

Цікаве

Загрузка...