WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат


зобов'язань (1 600,0 +
+ 500,0 - 200,0)
1 900,0
* Доходи майбутніх періодів, які будуть погашені через '
12 місяців з дати балансу, становлять 200,0 грн. і
(ця інформація зазначена у Примітках до фінансової
звітності).
Тепер, ураховуючи вищевикладене, розглянемо перелічені коефіцієнти ліквідності.
1. Коефіцієнт покриття (інші найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності). Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує. Коефіцієнт розраховується за формулою
* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у тій частині, яка буде використана і списана протягом 12 місяців з дати балансу.
** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2 (або 2 : 1), свідчить про можливість підприємства погашати поточні зобов'язання. Такий підхід пояснюється практикою, що склалася, згідно з якою при ліквідації активів їх продажна ціна на аукціоні становіть приблизно половину їх ринкової вартості, іншими словами, якщо вартість активів знизиться наполовину, виручки, що залишилася, буде достатньо для погашення поточної заборгованості в тому випадку, якщо до ліквідації коефіцієнт дорівнював 2:1.
Зазначимо, що в Україні розроблені методики аналізу фінансового стану підприємства: Методика № 81, Методика № 22, Положення № 323.
Згідно з Методикою № 81 і Методикою № 22:
- значення коефіцієнта покриття в межах 1 -1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно погашає борги;
- критичне значення коефіцієнта покриття прийняте рівним 1;
- при значенні коефіцієнта покриття менше 1 підприємство має неліквідний баланс.
Звертаємо увагу на те, що в цих методиках при розрахунку коефіцієнта покриття у складі поточних активів не враховуються витрати майбутніх періодів.
У Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта покриття наведене його теоретичне значення, яке повинне бути не менше 2,0 - 2,5.
Розрахуємо коефіцієнт покриття, використовуючи дані таблиць 2 і 3.
1. Визначимо коефіцієнт покриття:
3 700,0 : 1 900,0 = 1,95 (або 1,95 : 1).
Це означає, що на кожну 1 гривню поточних зобов'язань (боргів) підприємство має 1,95 грн. поточних активів.
2. Визначимо, на скільки підприємство може зменшити вартість поточних активів (3 700,0 грн.) при їх продажу з тим, щоб отриманої суми було достатньо для погашення поточних зобов'язань (1 900,0 грн). Для цього:
- розрахуємо питому частину заборгованості:
1 900,0 : 3 700,0 х 100 = 51 %.
- від загальної суми існуючих коштів (З 700,0 грн.), прийнятої за 100 %, віднімемо питому частину заборгованості: 100 % - 51 % = 49 %.
Отже, при ліквідації поточних активів їх вартість може бути зменшена на 49 %, що не перешкодить підприємству повернути борги кредиторам.
Зазначимо, що при нормальних обставинах підприємство ніколи не ліквідує свої оборотні активи. Тому коефіцієнт покриття не є абсолютним показником здатності повернути борги, оскільки він характеризує лише наявність оборотних активів, а не їх якість.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт "лакмусового папірця"). На відміну від попереднього, він ураховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). "Швидкий" коефіцієнт розраховується за такою формулою
* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у тій частині, яка буде використана (списана) протягом 12 місяців з дати балансу.
** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
У літературі наводиться орієнтовне нижнє значення цього коефіцієнта, що дорівнює 1. Однак ця оцінка носить умовний характер. Якщо, наприклад, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 50 коп. ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, оскільки велика частина грошових коштів вкладена в запаси.
Використовуючи дані табл. 2 і табл. З, розрахуємо цей коефіцієнт.
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(З 700,0 - 1 160,0) : 1 900,0 = 1,34.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт розраховується за формулою
Зазначимо, що в Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності наведене його теоретичне значення, яке повинне бути не меншим 0,2 - 0,25.
Використовуючи дані таблиць 2 і 3, розрахуємо цей коефіцієнт.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
800,0 : 1 900,0 = 0,42.
оцінки платоспроможності і фінансової стійкості не тільки розраховують співвідношення між поточними активами і поточними зобов'язаннями, але також визначають і їх різницю.
Різниця між поточними активами і поточними зобов'язаннями становить чистий робочий капітал підприємства (Рк). Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, але й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій. Запишемоформулу визначення чистого робочого капіталу на підставі даних Балансу:
Рк = [Оборотні активи (ряд. 260) + Витрати майбутніх періодів* (ряд. 270)] - [Поточні зобов'язання (ряд. 620) + Доходи майбутніх періодів** (ряд. 630)].
Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку. Для оцінки достатності Рк можна порівняти його з аналогічними показниками інших підприємств.
Оцінка довгострокової платоспроможності
Як відомо, крім поточних зобов'язань у підприємства є також і довгострокові зобов'язання, термін погашення яких складає більше 12 місяців з дати балансу. У зв'язку із цим розглянемо наступну групу коефіцієнтів, за допомогою яких аналізується можливість погашення довгострокових зобов'язань та оцінюється здатність підприємства функціонувати тривалий період часу.
З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, залежністю від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Джерелами коштів підприємства є власний і позиковий капітал. Співвідношення між цими величинами дозволить оцінити довгострокову платоспроможність.
Інформація про власний капітал згідно з Інструкцією № 291 узагальнюється на рахунках класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" і відповідно до П(С)БО 2 відображається в розділі І Пасиву Балансу, рядках 300 - 380.
Величина позикового капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за такими роз ділами Балансу: розділ II "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", розділ III "Довгострокові зобов'язання", розділ IV "Поточні зобов'язання", розділ V "Доходи майбутніх періодів".
Розглянемо наступні коефіцієнти, які можна використати для аналізу довгострокової платоспроможності підприємства:
1) коефіцієнт концентрації власного капіталу,
2) коефіцієнт концентрації

 
 

Цікаве

Загрузка...