WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

грошові кошти. Для цього розділимо тривалість звітного періоду (один рік) на коефіцієнт оборотності за розрахунками. Згідно із цифрами прикладу період інкасації (період очікування підприємством отримання грошових коштів після реалізації продукції) складе 81 день (365 : 4,5)
Аналіз Пасиву Балансу
у джерел коштів підприємства у цьому розглянемо короткострокову кредиторську заборгованість. Інші джерела, такі як власний капітал і довгострокова кредиторська заборгованість, будуть представлені до уваги читачів в підрозділі "Аналіз із застосуванням коефіцієнтів"
Для забезпечення своєї господарської діяльності підприємство може брати кредити, що призводить до збільшення власної кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів, що тимчасово залучені підприємством і підлягають поверненню. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, необхідно з'ясувати причини такого стану, оскільки випереджальне зростання кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. У зв'язку з цим розглянемо такий показник.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, за допомогою якого розраховується період погашення цієї заборгованості. Він обчислюється як відношення собівартості до середнього розміру кредиторської заборгованості:
Умовний приклад. Загальний обсяг реалізації (дані ф. 2) - 4 500,0 гри.
Середній розмір кредиторської заборгованості (дані ф. № 1) - 800,0 грн. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості: 400,0 : 800,0 = 5,6
Розділивши тривалість звітного періоду (один рік) на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, отримаємо середню кількість днів, протягом яких підприємство сплачує рахунки кредиторів. Згідно із цифрами прикладу цей період дорівнює 65 дням (365 : 5,6).
Аналіз Звіту про фінансові результати
Вертикальний аналіз при розгляді Звіту про фінансові результати є корисним інструментом, оскільки цей звіт поданий у зручній для аналізу формі, коли кожна стаття співвіднесена з обсягом реалізації.
Аналіз із застосуванням коефіцієнтів
Цей метод полягає в тому, що оцінку фінансового стану проводять за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі показників Балансу і Звіту про фінансові результати. Цим способом вивчаються такі важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність.
Оцінка ліквідності підприємства
Ліквідність означає здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості.
Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості.
При оцінці ліквідності розраховують три коефіцієнти:
1) коефіцієнт покриття;
2) коефіцієнт швидкої ліквідності;
3) коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Перелічені показники розраховуються на підставі даних форми № 1 шляхом зіставлення поточних активів і поточних зобов'язань підприємства.
Поточні активи - це активи, які постійно обертаються у процесі господарської діяльності підприємства. До них належать:
1) оборотні активи, їх облік відповідно до Інструкції № 291 ведеться на рахунках класу 2 "Запаси" і класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи". У Балансі вони відображаються в розділі II Активу, рядках 100 - 260;
2) витрати майбутніх періодів. Незважаючи на те що це витрати, оплачені наперед, тобто здійснені заради прибутку, очікуваного в майбутньому, цілком імовірно, що частина цього прибутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства. Таким чином, витрати майбутніх періодів зберігають грошові кошти підприємства.
Відповідно до Інструкції № 291 витрати майбутніх періодів ураховуються на однойменному рахунку 39 і згідно з П(С)БО 2 "Баланс" відображаються в розділі III Активу Балансу, рядку 270. Прикладом таких витрат є витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів; оплачені авансом орендні платежі; оплата страхового полісу; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання та ін.
Отже, у рядку 270 Балансу у складі витрат майбутніх періодів облічуються витрати, які підлягають списанню як протягом 12 місяців з дати балансу, так і й більш пізній час.
Доречно нагадати, що статті Балансу, які включають активи або зобов'язання, що підлягають використанню як протягом періоду, меншого 1: місяців з дати балансу, так і в більш тривалий період часу, повинні бути розкриті у Примітка до фінансової звітності в тій їх частині, яка буде використана (погашена) протягом терміну, щ перевищує 12 місяців з дати балансу.
Таким чином, інформацію про витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню протягом 12 місяців з дати балансу, можна отримати використовуючи дані рядка 270 Балансу і Приміток до звітів.
У табл. 2 на підставі фрагмента Балансу зроблений розрахунок поточних активів (цифри умовні)

п/п Найменування активів Облік на рахунках згідно з Інструкцією № 291 Відображення П(С)БО 2 Значення
показників, грн.
1
2
3
4
5
II . Оборотні активи
1. Запаси Рахунки класу 2 "Запаси" Ряд. 100 -.140 1 160.
2 Векселі отримані Рахунок 34 "Короткострокові векселі отримані" Ряд:150 400, 0
3. Дебіторська заборгованість за товари Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Ряд. 160-162 500,0
4. Дебіторська заборгованість за розрахунками Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" Ряд.170 - 200 300,0
5. Інша поточна дебіторська заборгованість Субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" Ряд. 210 200
6. Поточні фінансові інвестиції Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" Ряд.220 120
7. Грошові кошти та їх еквіваленти Рахунок ЗО "Каса", рахунок 31 "Рахунки в банках", рахунок 33 "Інші кошти" Ряд. 230, 240 800
8. Інші оборотні активи Рахунки класу 3 Ряд.250 100
9. Усього за розділом 11 Ряд. 260 3 580
10. 111. Витрати майбутніх періодів Ряд. 270 300
11. Разомпоточних активів
(3 580,0 + 300,0 - 180,0) - 370
* Витрати майбутніх періодів, які будуть списані через 12 місяців з дати балансу, становлять 180,0 грн. (ця інформація зазначена у Примітках до Фінансової звітності)
Поточні зобов'язання
1. Згідно з П(С)БО 2 - це зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу. Вони відображаються в розділі IV Пасиву Балансу. Відповідно до Інструкції № 291 ці зобов'язання облічуються на рахунках класу 6 "Поточні зобов'язання".
2. До поточних зобов'язань також слід віднести ту частину доходів майбутніх періодів, погашення яких очікується протягом 12 місяців з балансу. Ця стаття Балансу аналогічно з "Витрати майбутніх періодів" повинна бути рита у Примітках до фінансової звітності.
У табл. З на підставі фрагмента Балансу лений розрахунок поточних зобов'язань (цифри умовні).
Таблиця З
№ з/п
Найменування поточних зобов'язань Відображення в Балансі
ЗГІДНО 3
П(С)БО 2 Значення
показника,
гри. ',
1. Усього за розділом IV
(поточні зобов'язання) Ряд.620 1 600,0
2. V . Доходи майбутніх
періодів Ряд.630
500,0*
3. Разом поточних

 
 

Цікаве

Загрузка...