WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат

Оцінка фінансового стану підприємства - Реферат


Реферат на тему
Оцінка фінансового стану підприємства
Господарська діяльність є ефективною, якщо підприємство:
- раціонально використовує активи,
- своєчасно погашає зобов'язання,
- рентабельне.
Використовуючи статті фінансової звітності - Балансу ф. № 1) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2), проведемо аналіз ефективності господарської діяльності підприємства. Метою аналізу є проста і наочна оцінка динаміки розвитку підприємства, його фінансового стану. Розглянемо такі загальновизнані методи аналізу, якими може скористатися фінансовий аналітик:
1. Горизонтальний аналіз.
2. Вертикальний аналіз.
3. Аналіз із застосуванням коефіцієнтів.
Горизонтальний аналіз
Суть горизонтального аналізу полягає в порівняні показників звітності попереднього і поточного соку. При цьому здійснюється постатейне зіставлення звітів і визначається абсолютна і відносна зміна статей. Аналізуючи динаміку валюти балансу, порівнюють її значення на початок і кінець року (ряд. 280 і 640 ф. № 1). Зменшення валюти балансу на кінець року свідчить про скорочення підприємством обсягів його господарської діяльності.
Для визначення змін у господарській політиці підприємства не за два роки, а за декілька послідовних років застосовується аналіз тенденцій розвитку (аналіз тренду*), який є варіантом горизонтального аналізу.
Аналіз тенденцій розвитку передбачає використання індексів. При розрахунку індексів значення базисного року приймається за 100 %, відповідно до цього розраховуються індекси для інших років. Базисним роком вибирається такий рік, показники якого є типовими, характерними для здійснення підприємницької діяльності за нормальних умов. При цьому слід вибирати тільки значущі показники.
Аналіз діяльності підприємства за основними показниками за 1996 - 2000 роки поданий у табл. 1
Таблиця 1
1996 рік
1997 рік
1998 рік
1999 рік 2000 рік
і
Значення
%
Значення
%
Значення
%
Значення
%
Значення
%
Обсяг реалізації
10600
100
10780
101,7
11500
108,5
14300
134,9
17800
167,9
Собівартість
5900
100
6200
105,1
7100
120,4
8000
135,6
9 600
162,7
Прибуток
4700
100
4580
97,4
4400
93,6
6300
. ^-1
134,0
8 200
174,5
Із даних таблиці видно, яких фінансових результатів у господарській діяльності досягло підприємство порівняно з фактичними даними базового року. Так, індекс 167,9 (див. обсяг реалізації за 2000 рік) означає, що в 2000 році цей показник перевищив обсяг реалізації за 1996 у 167,9 рази. Також можна зазначити, що за п'ятирічний період зростання собівартості випереджало зростання реалізації.
Вертикальний аналіз
На відміну від горизонтального, що показує динаміка статей фінансової звітності за ряд років, вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності. При проведенні такого аналізу ціла частина прирівнюється до 100 % і обчислюється питома вага кожної її складової. Цілими частинами приймаються підсумки Балансу (Актив, Пасив), обсяг реалізації Звіту про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства.
Аналіз Балансу
Базову структуру Балансу можна подати у вигляді простого рівняння:
Активи = Зобов'язання + Власний капітал.
Структурний аналіз балансу зосереджений на двох основних аспектах:
1. Яким чином розподілені активи підприємства, до яких вкладений капітал, яка структура активів.
2. Яким чином розподілені джерела цих активів між довгостроковою, короткостроковою заборгованістю і власним капіталом.
Аналіз Активу Балансу
Як правило, у структурі оборотних активів велику частину становлять запаси і дебіторська заборгованість.
Збільшення питомої ваги запасів у структурі активів може свідчити про таке:
- збільшення виробничого потенціалу підприємства;
- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності оборотних коштів підприємства;
- прагнення захистити грошові кошти підприємства від знецінення під впливом інфляції за рахунок вкладень у запаси;
- нераціональність вибраної господарської політики, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною.
Збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі активів може свідчити про надання підприємством товарних кредитів для споживачів своєї продукції, що говорить про фактичну іммобілізацію оборотних коштів підприємства з виробничого циклу.
Таким чином, абсолютне або відносне збільшення оборотних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва або вплив чинника інфляції, але й про зниження швидкості V. обороту, що викликає збільшення маси оборотних активів. Чим вища швидкість обороту запасів і дебіторської заборгованості, тим ефективніше працює підприємство. Для визначення тенденції оборотності запасів і дебіторської заборгованості на підставі показників Балансу і Звіту про фінансові результати розраховують такі показники:
1) коефіцієнт оборотності запасів;
2) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
1. Коефіцієнт оборотності запасів. В управлінні запасами існує підхід, який називається "точно в термін", підтримка запасів на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продажу. Коефіцієнт оборотності запасів показує швидкість обороту запасів для забезпечення поточного обсягу продажу. Розраховується за формулою
* Тут і далі у формулах розрахунку коефіцієнтів слід вважати, що періодом може бути квартал, рік.
Чим вищий цей коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець періоду порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок періоду, свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто про зниження ефективності їх використання. Про цей факт може також свідчити більш низьке значення цього коефіцієнта порівняно із середньогалузевими показниками.
Умовний приклад. Собівартість реалізованої продукції (дані ф. № 2) - 4 200,0 гри. Середній розмір запасів (дані ф. № 1) - 1 500,0 грн. Коефіцієнт оборотності запасів:
4 200,0 : 1 500,0 = 2,8.
Розділивши тривалість звітного періоду (кварталу, року) на коефіцієнт оборотності запасів, отримаємо кількість днів, необхідну на один оборот запасів. Згідно із цифрами прикладу цей показник дорівнює 130 дням (365 : 2,8). Це означає, що для збереження поточного рівня продажу поповнення запасів необхідно здійснювати через 130 днів.
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт оборотності за розрахунками).. Показує, скількиоборотів здійснили за рік кошти, вкладені до розрахунків. Він обчислюється як відношення загального обсягу реалізації до середнього розміру дебіторської заборгованості:
Чим більша кількість оборотів, тим швидше підприємство отримує плату від своїх дебіторів.
Умовний приклад. Загальний обсяг реалізації (дані ф. № 2) - 4 500,0 грн. Середній розмір дебіторської заборгованості (дані ф. № 1) -1 000,0 грн. Коефіцієнт оборотності за розрахунками:
4 500,0 : 1 000,0 = 4,5.
Використовуючи, цей коефіцієнт, розрахуємо більш наочний показник - період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість обернеться на

 
 

Цікаве

Загрузка...