WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

витрати;
o загально виробничі витрати.
Загально-виробничі витрати поділяються на постійні та змінні.
До змінних загально-виробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загально-виробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
До постійних загально-виробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.
Постійні загально-виробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу при нормальній потужності.
Нормальна виробнича потужність-це очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з (врахуванням запланованого обслуговування виробництва. Нерозподілені постійні загально-виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції. Отже, постійні загально-виробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості продукції (рахунок 23) в повній сумі лише у випадку, коли фактичний обсяг виробництва дорівнює або перевищує нормальну потужність.
Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від нормальної потужності, то до складу виробничої собівартості продукції (рахунок 23) включається лише частина постійних загально виробничих витрат, а решта витрат, включаються до вартості реалізованої продукції (рахунок 90).
У рядках 050, 055 відображається валовий прибуток (збиток),що розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рад. 035-ряд. 040).
У рядку 060 "Інші операційні доходи" відображаються суми, інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема доходи від операційної оренди активів, від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів) тощо.
У рядку 070 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговування підприємства.
У рядку 080 "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), а також витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
У рядку 090 "Інші операційні витрати" відображаються витрати на дослідження та розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування цінностей, штрафи, пеня, неустойка, втрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, інші витрати операційної діяльності.
У рядках 100, 105 відображається прибуток (збиток) від операційної діяльності, що обчислюється як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку). Іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (ряд. 050 - ряд. ,060 - ряд; 070 -ряд. 080 - ряд. 090).
У рядку 110 "Доход від участі в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.
У рядку 120 "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, утримані від фінансових інвестицій (крім дохоів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
У рядку 130 "Інші доходи" показується доход від реалізації фінансових інвестицій необоротних активів і майнових комплексів; доход від' не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
У рядку 140 "Фінансові витрати" показуються проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо).
У рядку 150 "Витрати від участі в капіталі" відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.
У рядку 160 "Інші витрати" відображаються: собівартість (реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць (наприклад, курсова різниця з заборгованості за придбані основні засоби); втрати від оцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
У рядках 170, 175 відображається прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, що визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших втрат збитків) (РЯД 100 + ряд. 120 = ряд. 130 - ряд. 140 - ряд. 160).
У рядку 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" показуємо податок на прибуток, визначений за податковим законодавством відповідно до даних Декларації про прибуток підприємства).
У рядку 190 показуємо прибуток від звичайної діяльності, визначений як різниця між прибуткомвід звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток (ряд. 170 - ряд. 180). У рядку 195 показуємо збиток від звичайної діяльності. У рядках 200, 205 "Надзвичайні доходи" та "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахування суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій і операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзвичайних {подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок втрат.
У рядку 210 "Податки з надзвичайного прибутку" вражається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від звичайних подій.
У рядках 220, 225 показується чистий прибуток (збиток), розрахований як алгебраїчна сума прибутку (збитку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.
У рядках 230 - 270 наводяться відповідні елементи операційних тграт, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом завітного періоду.
У рядку 230 показується елемент операційних витрат "Матеріальні витрати", яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
У рядку 240 відображається елемент "Витрати на оплату праці", вкладу якого включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна

 
 

Цікаве

Загрузка...