WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

(стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
Основні умови визнання доходів і витрат:
1. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).
2. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
3. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
4. Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.
5. Не дозволяється згортання доходів та витрат, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціями побудований розділ 1 Звіту про фінансові результати, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду (рис.2.2.).
Статті доходів Статті витрат
Дохід від реалізації
Собівартість реалізації
Готової продукції,
Продукції
Товарів
Товарів
Робіт і послуг
Робіт і послуг
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інший операційний дохід
Інші операційні витрати
Реалізація інших обороттмх активів (крім фінансових інвестицій)
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Операційна оренда активів
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця (позитивна)
Втрати від операційної курсової різниці
Одержані пені, штрафи, неустойки
Визнані пені, штрафи, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Втрати від знецінення запасів
Списання кредиторської заборгованості
Нестачі і втрати від псування цінностей
Одержані гранти та субсидії
Сумнівні та безнадійні борги
Інші операції
Інпгі витрати операційної діяльності
Фінансовий результат від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі
Витрати від участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства
Від інвестицій в асоційовані підприємства
Спільна діяльність
Від спільної діяльності
Інвестиції в дочірні підприємства
Від інвестицій в дочірні підприємства
Інші фінансові доходи
Фінансові виграти
Дивіденди одержані
Відсотки за кредит
Відсотки одержані
Інші фінансові витрати
Інші доходи від фінансової операції
Інші доходи Інші витрати
Реалізація необоротних активів Собівартість нереалізованих оборотних активів
Реалізація фінансових інвестицій Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Реалізація майнових комплексів Собівартість реалізованих майнових комплексів
Не операційна курсова різниця
Втрати від не операційних курсових різниць
Безкоштовно отримані активи Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
Інші доходи від незвичайної діяльності
Списання необоротних активів
Інші витрати операційної діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Податки з прибутку зі звичайної діяльності
Рис 2.2. Відповідність до ходів і витрат у Звіті про фінансовий результати
У рядку 110 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору).У цьому ж рядку надходження за договорами комісії, доручення, агентськими та іншими аналогічними договорами. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і .продажем цінних паперів.
Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів.
Щодо оцінки доходу, то доход відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню .
У рядку 015 "Податок на додану вартість" відображається сума (податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
У рядку 020 "Акцизний збір" підприємство-платник акцизного збору відображає суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
У рядку 025 показуються суми інших зборів або податків з обороту. Наприклад, збір на обов'язкове державне пенсій не страхування з операцій продажу ювелірних виробів (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння.
У рядку 030 "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків (в тому числі суми, одержувані підприємством на користь комітента тощо). Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду агентськими та іншими аналогічними угодами.
У рядку 035 "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків зборів, знижок тощо.
У рядку 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів.
Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
o прямі матеріальні витрати;
o прямі витрати на оплату праці;
o інші прямі

 
 

Цікаве

Загрузка...