WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

методом участі в капіталі (за рядком 040 балансу).
Доход від участі в капіталі буде визначено як добуток чистого прибутку звітного періоду асоційованого, дочірнього і (або) спільного підприємства на частку у статутному капіталі такого підприємства.
У разі, якщо підприємство, інвестицією в яке обліковуються за методом участі в капіталі, було отримано збиток, сума збитку підлягає віднесенню на рахунок 96 (субрахунок рахунка 80) "Втрати від участі капіталі" з одночасним зменшенням величини інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі (за рядком 040 балансу).
У свою чергу, доходи за акціями, що складають до 25 % голосів іншого підприємства, будуть відображатися у Звіті про фінансові результати за статтею "Інші фінансові доходи" (ряд. 120).
Записи з відображення в обліку інвестицій, облік яких ведеться методом участі в капіталі наступні:
1. Відображення інвестором прибутку, одержаного (що належить) і участі в капіталі:
Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Кт 72 "Доходи від участі в капіталі".
2. Відображення інвестором частини збитків у складі втрат від участі в капіталі (якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються методом участі в капіталі, є збитки):
Дт 96 "Витрати від участі в капіталі" -
Кт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".
3.Віднесення доходів від участі в капіталі, одержаних за звітний рік до складу фінансового результату від фінансових операцій:
Дт 72 "Доходи від участі в капіталі" -
Кт 792 "Результат фінансових операцій".
4. Списання втрат від участі в капіталі, одержаних за рік, для визначення фінансового результату від фінансових операцій:
Дт 792 "Результат фінансових операцій" -
Кт 96 "Втрати від участі в капіталі".
У складі інших фінансових доходів (на субрахунку до рахунка або на новому рахунку 73 "Інші фінансові доходи2") будуть відображені дивіденди, відсотки, доходи від фінансової оренди та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються методом участі в капіталі).
Рахунок 73 використовується для відображення дивідендів, відсотків ті інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються методом участі в капіталі).
В кінці року сальдо рахунків 72, 73 списується на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій", що дає можливість визначити результат від фінансової діяльності підприємства.
Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів відображається так:
1. Нараховано суму дивідендів, відсотків, роялті, що підлягають одержанню:
Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" -
Кт 83 "Інші фінансові доходи".
2. Віднесення інших фінансових доходів, одержаних за звітній рік до складу фінансового результату від фінансових операцій:
Дї 73 "Інші фінансові доходи" -
Кт 792 "Результат фінансових операцій".
Інші фінансові доходи у Звіті про фінансові результати відображаються у рядку 120 однойменної назви.
Для обліку доходів від іншої звичайної діяльності новим Планом рахунків передбачені рахунок 74 "Інші доходи". За статтею "Інші доходи" Звіту про фінансові результати показуються:
" дохід від реалізації необоротних активів і фінансових інвестицій;
" дохід від реалізації необоротних активів
" дохід від не операційних курсових різниць;
" дохід від реалізації майнових комплексів;
" дохід від безоплатно отриманих активів;
" інші доходи від звичайної діяльності.
Сальдо рахунка 74 списується на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності.
Облік операцій, пов'язаних з отриманням доходів від іншої звичайної діяльності наступний:
1.Відображено реалізацію фінансових інвестицій:
Дт З77 "Розрахунки з іншими дебіторами"
Кт 741 "Доход від реалізації фінансових інвестицій".
2. Відображено реалізацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів:
Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
Кт 742 "Доход від реалізації необоротних активів".
3. Одержано доход від не операційних курсових різниць:
Дт 377 "Доходи від неопераційної курсової різниці"
4. Доход від безоплатно одержаних активів:
Дт 69 "Доходи майбутніх періодів"
Кт 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".
5. Віднесенням до складу доходів звітного періоду сум дооцінки об'єкта, який раніше був уцінений (якщо сума попередньої уцінки була списана на затрати):
Дт 10 "Основні засоби" -
Кт 746 "Інші доходи".
6. У кінці року віднесено суму інших доходів на фінансові результати від іншої звичайної діяльності:
Дт 74 "Інші доходи" (у розрізі субрахунків) -
Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності".
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування рядки 170, 175 Звіту про фінансові результати) визначається як сума фінансових результатів від основної діяльності, від іншої операційної діяльності (що в сумі складе фінансовий результат від операційної діяльності), фінансових доходів, інших доходів від іншої звичайної діяльності, а також фінансових витрат та інших витрат від іншої звичайної діяльності.
Прибуток від звичайної діяльності (ряд. 190) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податків з прибутку.
Доходи підприємства можуть виникати внаслідок надзвичайних подій, які є результатом операцій або подій, що відрізняються від звичайної діяльності і не виникають регулярно.
Прикладом надзвичайних подій є:
" стихійне лихо, аварії;
" прийняття нових законів;
" експропріація власності;
" відшкодування збитків від надзвичайних подій та ін.
Для обліку доходів, що виникають внаслідок надзвичайних подій призначений рахунок 75 надзвичайні доходи зі ставленням залишків рахунків 75 і 99 на субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" надасть можливість визначити фінансовий результат від надзвичайних операцій.
Бухгалтерські записи з відображення в облікунадзвичайних подій наступні:
1. У випадку наступного відшкодування вартості майна, знищеного стихійним лихом, страховою організацією (якщо майно було застраховано) сума, віднесена при списанні на витрати від звичайних операцій, відносяться до складу доходів від таких (операцій у розмирі страхового відшкодування:
Дт 654 "За індивідуальним страхуванням" -
Кт 75 "Надзвичайні доходи".
2. Віднесено буму надзвичайних доходів, одержаних за рік, на рахунок фінансових результатів від надзвичайних подій:
Дт 75 "Надзвичайні доходи" -
Кт 794 "Результат надзвичайних подій".
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.
У відповідності з методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну України від-29.12.2000р. №356, облік доходів і результатів діяльності ведеться у журналі №6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79. Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки

 
 

Цікаве

Загрузка...