WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

здійснило операцію обміну готової продукції або товарів (або послуг) на товари або послуги, готову продукцію, які є подібні по суті та вартості. У цьому випадку дохід не визнається;
" в окремих випадках дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих готових виробів, товарів або послуг, скорегованих на суму будь-яких переданих грошових коштів (або їх еквівалентів). Сума доходу у цьому випадку розраховується за формулою:
Дч=Вспр - ГК, (1.4)
де Дч - дохід чистий;
Вспр - справедлива вартість отримання товарів;
ГК - сплачені за цієї ж операцією грошові кошти або їх еквіваленти.
Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів або їх еквівалентів.
Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
2.1 Облік фінансових результатів від звичайної діяльності.
Порядок- формування в обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід",затвердженим наказом МФУ від 29.11.99 p. № 290.
Для обліку доходів та фінансових результатів, а також для надання Звіту про фінансові результати призначені рахунки класів 7 і 8.
Рахунки класу 7 використовуються для обліку доходів і фінансових результатів і групуються відповідним чином .
Рахунки класу 8 призначені для накопичення інформації про витрати за елементами. Ця інформація необхідна для заповнення відповідноґо розділу Звіту про фінансові результати.
Особливістю обліку доходів є їх класифікація за видами діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них є докладним описом складу доходів з віднесенням їх до конкретного виду діяльності.
Сьогодні вся діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.
У свою чергу, звичайна діяльність включає в себе операційну,фінансову та іншу звичайну діяльність.
У зв'язку з цим всі доходи поділяються на операційні, фінансові, доходи від іншої звичайної діяльності, а також надзвичайні доходи.
Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від основної діяльності (як правило, результат від реалізації), а також прибуток або збиток від іншої операційної діяльності.
Для відображення загального доходу (всієї виручки) від реалізації у Звіті про фінансові результати передбачена стаття "Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)".
Для обліку виручки від реалізації новим Планом рахунків значений рахунок 70 "Доходи від реалізації". У свою чергу, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) обліковується на рахунку 90 "Собівартість реалізації".
Для одержання чистого доходу у дебет рахунку 70 відносяться ПДВ, акцизний збір, інші обов'язкові податки та збори, що сплачуються з виручки від реалізації, а також та частина доходу, яка належить підприємству (виплати за договорами комісії, спільної діяльності та інші).
При визначені доходу від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) з валової реалізації вираховуються повернення і оцінка зданих товарів; а також знижки з продажів за дострокову оплату праці.
Для відображення в обліку повернення товарів, а також інших сум, що підлягають вирахуванню з доходів, новим Планом рахунків передбачений субрахунок 704 "Вирахування з доходу".
Дебетовий оборот за цим рахунком відображається за статтею "Інші вирахування з доходу" та вираховується від суми валової реалізації у Звіті про фінансові результати.
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) обліковується на окремому рахунку 70 "Доходи від реалізації".
Зіставлення чистих доходів від реалізації і собівартості лізованої продукції дає можливість визначити валовий фінансовий результат (прибуток або збиток).
У кінці року сальдо рахунки 70 і 90 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності", за даними якого визначається прибуток або збиток від основної діяльності.
Бухгалтерські записи з обліку операцій, пов'язаних з одержанням фінансових результатів від реалізації товарів, робіт, послуг такі:
1. Відображено у складі доходу виручку від реалізації товарів, робіт, послуг за продажними цінами:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Кт 70 "Доходи від реалізації".
2. Нараховано ПДВ, акцизний збір, інші податки та обов'язкові платежі, що сплачуються з виручки від реалізації:
Дт 70 "Доходи від реалізації" -
Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами".
3. Списано виробничу собівартість готової продукції:
Дт 90 "Собівартість реалізації" -
Кт 28 "Товари".
4. Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ назбільшення фінансового результату від основної діяльності:
Дт 70 "Доходи від реалізації" -
Кт 791 "Результат основної діяльності".
5. Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності:
Дт 791 "Результат основної діяльності" - Кт 90 "Собівартість реалізації".
Доход від реалізації робіт (послуг) визнається, якщо:
" може бути достовірно визначена сума доходу;
" існує впевненість у надходженні економічних вигод від надання послуг (виконаних робіт);
" може бути достовірно визначений ступінь завершеності здійснення послуг (виконання робіт);
" можлива достовірна оцінка здійснених витрат, а також витрат, необхідних для завершення робіт.
Оцінка ступеня завершеності робіт (надання послуг) проводиться на підставі вивчення виконаної роботи:
" визначення питомої ваги обсягу послуг, виконаних на певну дату, у загальному обсязі послуг, які повинен бути надані;
" визначення питомої ваги витрат, здійснених у зв'язку з наданням на певну дату, у загальній сумі послуг, що очікуються.
Таким чином, дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) не означає виникнення доходів від реалізації. І навпаки, доход може бути визнаний до здійснення факту відвантаження (якщо виконані всі критерії визнаннядоходу). Це означає, що не весь відвантажений товар буде відображатися у складі доходу (виручки) від реалізації, як це було раніше.
У випадку, якщо до моменту відвантаження продукції акцептовано документи на її оплату, право власності, згідно з договором, перейшло до покупця, але вона знаходиться на відповідальному зберіганні у виробника, у Звіті про фінансові результати буде визнаний доход від реалізації такої продукції з одночасним відображенням собівартості реалізації, збільшенням дебіторської заборгованості покупця, нарахуванням ПДВ та інших податків з обороту.
Якщо ж доход, відображений за даними бухгалтерського обліку, відповідає критеріям визнання доходу, його необхідно виключити зі

 
 

Цікаве

Загрузка...