WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

продукцію;
" підприємство не бере подальшої участі у керівництві, пов'язаному з володінням, і не здійснює ефективного контролю за проданою продукцією;
" сума доходу може бути достовірно оцінена;
" ймовірне отримання підприємством економічних вигод, пов'язаних з операцією;
" затрати, які були або будуть понесені в зв'язку з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Останнє означає, що дохід не може бути визнаний, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Тому будь-який аванс, вже отриманий за продаж продукції чи товарів, визнається як зобов'язання.
Аналогічно визнається дохід від продажу товарів торговим приємством.
Виходячи з перших двох вимог важливе значення при визнанні доходу мають умови договору (контракту ) продажу активу. Якщо умовами договору передбачено, що право власності на продукцію переходить до покупця, з моменту її доставки на склад, то відповідно, всі ризики транспортування несе продавець, і тому проведення з відображення в обліку доходу буде зроблено після підтвердження факту оприбуткування продукції на склад покупця. Якщо ж умовами Контракту передбачено, що право власності на продукцію переходить покупцю з моменту її завантаження на транспортні засоби, то проведення з відображення доходу робиться після підтвердження акту списання продукції з складу продавця.
Визнаний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості дізнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) Бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".
Особливість визнання доходу пов'язаного з наданням послуг полягає в тому, що він визнається, виходячи зі ступеня завершеності Операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених вище умов:
ў можливості достовірної оцінки доходу;
ў ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
ў можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
ў можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.
Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазначені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. У разі сумніву щодо отримання суми, раніше визнаної як дохід, неоплачена сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність оплати, визнається як витрати.
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:
" вивченням виконаної роботи;
" визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
" визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.
Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).
Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.
Узагальнюючи інформацію відносно визнання доходу від надання послуг можна зробити висновок, що є два підходи (фактично методи) визначення доходу з надання послуг:
1) метод рівномірного нарахування (коли не має можливості визначити оосяг виконання);
2) метод поетапного завершення (на основі процента готовності або питомої ваги затрат.
Перший варіант має дві модифікації:
1) експертна оцінка (фактичне вивчення) виконаного обсягу робіт;
2) процент готовності (характеристик співвідношення).
Друга модифікація можлива з використанням таких характеристик співвідношення:
(1.1)
(1.2)
У підприємства від надання в користування іншим особам с активів виникає дохід у вигляді процентів, роялті та девідендів. Для цілей бухгалтерського обліку зазначені терміни мають таке значення:
1.Проценти - це плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.
2.Роялті - платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).
3.Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.
Дохід, який виникає у підприємства у вигляді процентів, роялті та дивідендів визначається, якщо виконуються такі умови:
" імовірне надходження економічних вигод, повязаних з такою операцією;
" дохід може бути достовірно оцінений.
Такий підхід повинен визнаватися у такому порядку:
" проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;
" роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
" дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді процентів.
При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку істотним є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.
Валовий дохід містить у собі валовий приплив економічної вигоди, що його одержало (або може одержати) підприємство. Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, додана вартість тощо), не становлять економічної вигоди. Тому вони виключаються із ваового доходу та визначають процес формування чистого доходу.
Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок з продажу, мито, будь-які надані торговельні знижки.
Чистий дохід (Дч), отриманий чи очікуваний доотримання, визначається за формулою:
Дч=ДВ-П-ДТР-Зн-Уц-ПТ-М, (1.3)
де ДВ: валова сума грошових коштів, яка надійшла або має надійти на рахунки в банку чи до каси підприємства;
П - податки, що підлягають перерахуванню до державного бюджету;
ДТР - доходи, отримані на користь третіх осіб (крім держави);
Зн - знижки;
Уц - уцінки;
ПТ - повернення товарів за умовами укладеного договору;
М - мито:
В окремих випадках оцінка доходу здійснюється за окремими правилами:
" підприємство

 
 

Цікаве

Загрузка...