WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

запаси;
р.110 ф.1 - тварини на вирощуванні та відгодівлі;
р.120 ф.1 - незавершене виробництво;
р. 1 ЗО ф. 1 - готова продукція;
р.140 ф.1 -товари;
р.150 ф.І - векселі одержані.
Розрахунок даних коефіцієнтів показаний в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

пп..
Назва показників Величина показників норматив
На початок
звітного
періоду На кінець
звітного періоду
1 Коефіцієнт грошової
платоспроможності 0,002 0,004 0,2-0,35
2 Коефіцієнт ; ліквідної
платоспроможності 0,95 0,87 >1
3 Коефіцієнт критичної
ЛІКВІДНОСТІ 0,7 0,76 0,8-0,9
4 Коефіцієнт Оборотності
запасів 0,76 0,84 Середньо
галузевий
показник
оборотності
запасів
З даної таблиці видно, що на даному етапі підприємство має негативні показники ліквідності.
Звернемо тепер увагу на рентабельність. Вона як показник дає (уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. У зв'язку з цим розглянемо кілька окремих показників рентабельності.
Активи підприємства - це різні форми вкладеного в бізнес власного і позиченого капіталу разом, тому потрібно визначити його прибутковість (рентабельність).
Рентабельність
(3.5)
Середня вартість всіх активів за звітний період визначають як середнє арифметичне між валютами балансів на початок і кінець звітного періоду.
Показник рентабельності сумарного інвестованого капіталу визначає продуктивність усього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження. Він показує, скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована в активи.
Рентабельність продажу показує, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації. Її ще називають маржею прибутку. Дану маржу, як правило, визначають окремо за кожним видом діяльності або за кожною групою реалізованої продукції.
(3.6)
тобто
Крім того ще визначають рентабельність чистих активів:
(3.7)
де А - підсумок активу балансу,
тобто
де р.220 ф.2 - прибуток;
р.280 ф.1 - підсумок активу балансу;
р.480 ф.1 - довгострокові зобов'язання;
р.620 ф.1 - поточні зобов'язання;
р.630 ф.1 - доходи майбутніх періодів.
Оскільки аналізоване підприсмотве-нйведемо загальні дані про діяльність підприємства (таблиця 3.2)
Таблиця 3.2.
Основні показники економічного і соціального розвитку ВАТ "Яворівського заводу металопластмас" за 2001 рік
№ Одиниці виміру Сума
1 Валовий сукупний продукт (у порівняльних цінах): В тому числі:
Тис. грн. 3130,4
2 Валовий внутрішній продукт у порівняльних цінах (валовий сукупний продукт за виключенням матеріальних витрат) Тис. грн. 1760,0
3 Обсяг промислового виробництва (у порівняльних цінах на 1.01.2002 року)
Тис. грн. 2905
4 Використання виробничих потужностей (%) % % 11,9 15,5
5 Середньострокова чисельність працюючих (в розрізі підприємства) в т.ч. працівників виробничого персоналу (в розрізі підприємства) Чол. 231
222'
6 Виробництво товарів народного споживання (у порівняльних цінах на 1 .,01.20 (tfp.) всього: в т.ч. побутових товарів. Тис. грн. Тис. грн. Тис. грн. 1542
19
1523
7 Виробництво ТНС (у порівняльних цінах на 1.01.20 (Цр.) в розрізі підприємства.
Тис. грн. 1542
8 Виробництво найважливіших видів товарів народного споживання у натуральному вимірі: вироби
$. Тис. 56
9 Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчування (в діючих цінах)
Тис. грн. 103,8
10
Обсяг реалізації побутових послуг (у діючих цінах)
Тис. грн.
8,1
11
Обсяг реалізації платних послуг (у діючих цінах)
Тис. грн.
1,2
12
Грошові доходи населення
Тис. грн.
405,5
Загалом рентабельністю називають будь-який показник, при обчисленні якого в чисельнику записують величину прибутку. В Знаменнику можуть бути різні чинники, які так чи інакше впливають на прибуток або навпаки, залежать від нього. Не можна сказати, який з показників найважливіший. Кожен з них має важливе значення в процесі аналізу фінансового стану підприємства.
3.2 Аудит обліку доходів і результатів діяльності.
Вивчення фінансових результатів діяльності - один із важливих напрямків аудиту :
Метою аудиту і операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів та формування фінансових результатів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта, відповідності методики обліку та оподаткування операцій з обліку доходів від реалізації, інших операційнихдоходів, доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів, фінансових результатів тощо, що застосовуються на підприємстві, чинним нормативним документам України в період, що перевіряється. [25]
Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є:
> перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;
> встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності;
> перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів;
> перевірка правильності накопичення та віднесення доходів фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
> підтвердження достовірності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності;
> підтвердження законності та правильності визначення і відображення в звітності доходів і фінансових результатів діяльності згідно принципів бухгалтерського обліку;
>перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання
Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкту значно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язань підприємства тощо.
Для успішного проведення перевірки процесу реалізації аудитор повинен мати уявлення про характер і особливості ринків збуту продукції, що випускається господарюючим суб'єктом, про конкурентну ситуацію на цих ринках, про платоспроможність споживачів цієї продукції. [38]
В процесі вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів з'ясовується:
> умови визнання доходів і результатів від звичайної діяльності;
> визначається, чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів

 
 

Цікаве

Загрузка...