WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
У рядку 250 відображається елемент операційних витрат "Відрахування на соціальні заходи", до якого включаються: відрахування на пенсійне забезпечення; відрахування на соціальне страхування; страхові внески на випадок безробіття, відрахування індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
У рядку 260 показується елемент операційних витрат "Амортизація", до складу якого включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інші, необоротних матеріальних активів.
У рядку 270 у складі інших операційних витрат включаються витрати операційної діяльності, які не ввійшли до перехованих вище елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку тощо.
Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати "Розрахунок показників прибутковості акцій" заповнюватиметься акціонерними товариствами, прості або потенційно прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, а також товариствами, які перебувають у процесі випуску таких акцій.
Розділ 3. Аудит фінансових результатів
3.1. Методи аналізу фінансового стану підприємства
В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничу діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) враховувати їх інтереси і запити і виробляти ту продукцію,яка потрібна покупцеві. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товарів, робіт, послуг, розрахуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов'язання по платежах перевищують вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечити високу конкурентноздатність своєї продукції.
Одним з інструментів з'ясування конкурентноздатності є аналіз фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, яка відображає фінансове відношення суб'єкта ринку і його здатність фінансувати свою діяльність станом на відповідну дату. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (перед кризовим) і кризовим.
Розпочинаючи аналіз фінансового стану підприємства насамперед аналізують динаміку валюти балансу та його структуру. Зростання валюти балансу порівняно з попереднім періодом - добрий і знак, але слід звернути увагу на те, за рахунок чого вона зросла. Позитивним є, якщо це сталося за рахунок збільшення власного капіталу або хоча б його частки разом зі збільшенням суми позикових коштів. Разом з тим, негативним є збільшення кредиторської заборгованості при низькій ліквідності активів.
Зменшення валюти балансу свідчить про деяке згортання діяльності підприємства. Динаміку змін у структурі активів і пасивів можна простежити, порівнюючи абсолютні величини залишків за кожною статтею балансу на кінець періоду із залишками на початку. Таким порівнянням також підлягають підсумкові величини за розділами.
Ознакою незадовільної роботи є наявність простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості. Оскільки окремих статей, які показували б саме прострочену заборгованість, у новій формі балансу не передбачено (ці суми не значаться окремими рядками, а входять до загальних сум дебіторської і кредиторської заборгованості), то при перегляді звітного балансу треба продивитися аналітичні розшифрування за кожним дебітором (кредитором) для прийняття рішення щодо ліквідації таких заборгованостей. Знаком для роздумів є зростання абсолютних величин за цими статтями порівняно з попереднім періодом.
У такому випадку варто оцінити платоспроможність підприємства і визначити коефіцієнт ліквідності, враховуючи при цьому величину оборотного капіталу.
Найбільш ліквідними активами є кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. При цьому прострочена дебіторська заборгованість враховується лише у разі вжиття певних заходів щодо її погашення, тобто коли є впевненість у швидкому її перетворенні на кошти.
До високоліквідних активів належать також цінні папери, які враховуються у складі поточних фінансових інвестицій, тобто ті, що містяться у другому розділі активів.
Менш ліквідними активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.
Враховуючи правило зростаючої ліквідності, розрізняють три рівні платоспроможності підприємства:
ў грошову;
ў розрахункову;
ў ліквідну.
грошової платоспроможності (Кг.п.) визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості.
(3.1)
Цю формулу можна відобразити, використовуючи рядки балансу:
(3.2)
де р.230 ф.1 - грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті;
р.240 ф.1 - грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті;
р.220 ф.1 - поточні фінансові інвестиції;
р.620 ф.1 - поточні зобов'язання.
Визначивши дані коефіцієнти на початок і кінець звітного періоду і порівнявши їх, можна побачити зростання чи зменшення грошової платоспроможності підприємства протягом звітного періоду. риачення цього коефіцієнтане повинно бути менше 0,2. Але вище 0,35 не завжди потрібно, оскільки надмірний залишок коштів свідчить про неефективне їх використання.
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності (Кл.п.) визначається відношенням загальної суми оборотних (поточних) активів і витрат майбутніх періодів до загальної суми зобов'язань і доходів майбутніх періодів.
Тобто
(3.2)
де р.270ф.1 - витрати майбутніх періодів
р.480 ф.1 -довгострокові зобов'язання;
р.630 ф.1 - доходи майбутніх періодів.
Цей коефіцієнт повинен бути більшим за 1. Таким чином визначають, чи вистачає у підприємства всіх оборотних засобів для повної ліквідації своїх боргових зобов'язань.
Коефіцієнт критичної ліквідності (К лікв.) визначається відношенням величини оборотних активів за мінусом запасів і незавершеного виробництва до величини поточних зобов'язань.
тобто
(3.3)
де р.100 ф.1 - виробничі запаси;
P.I 10 ф.1 - тварини на вирощуванні та відгодівлі;
р. 120 ф.Г - незавершене виробництво.
Цей показник повинен дорівнювати одиниці. Але на практиці можливо, що він рівний 0,8 - 0,9.
Коли активи низько ліквідні, є загроза потрапити в скрутне фінансове становище: Проте надто висока ліквідність (коефіцієнт ліквідності значно перевищує одиницю) говорить про недоліки у використанні поточних активів, що призводить до зниження показника прибутковості (рентабельності).
Коефіцієнт оборотності запасів (К о.з.) визначається відношенням виручки від реалізації без урахування ПДВ і акцизів до середньої суми негрошових оборотних активів (НПА).
К о.з . = виручка від реалізації (р.035 ф.2) (3.4) середній залишок НПА (р.р.(100 -150) ф.1,
де р.035 ф.2 - чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
р. 100 ф. 1 - виробничі

 
 

Цікаве

Загрузка...