WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека держави в умовах глобалізації - Реферат

Фінансова безпека держави в умовах глобалізації - Реферат

вдосконалення захисту прав інвесторів;
5) здійснення політики доходів, спрямованої на випереджаюче зростання платоспроможного попиту населення, подолання існуючого нині штучного заниження вартості робочої сили, а також неприпустимо низького рівня соціальних витрат, відновлення стимулюючої функції заробітної плати;
6) підтримання позитивного зовнішньоторговельного сальдо і платіжного балансу, створення достатнього золотовалютного запасу держави, відпрацювання механізмів повернення з-за кордонунаціонального капіталу, створення ефективної системи управління зовнішнім боргом.
Забезпечення фінансової безпеки вимагає визначення та постійного моніторингу основних внутрішніх і зовнішніх негативних факторів (загроз), які впливають на забезпечення національних інтересів у фінансовій сфері. За класифікаційну ознаку візьмемо, як і при класифікації інтересів, структурні елементи фінансової безпеки. Основними загрозами в сфері забезпечення фінансової безпеки України є:
1) недостатність фінансових ресурсів у суб'єктів господарювання для забезпечення відтворювального процесу та інвестиційної діяльності;
2) недосконалість і незавершеність законодавства у фінансовій сфері, що призводить до послаблення її регулюючих функцій, криміналізації економічних відносин, зниження внутрішніх соціально-економічних стимулів економічного росту, нездатності ефективно обслуговувати грошові потоки глобальної економіки;
- незавершеність бюджетної реформи, що призводить до неякісного бюджетного планування, низького рівня бюджетної дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів, неефективності міжбюджетних відносин;
- недосконалість чинної системи митного регулювання, відсутність ефективної системи моніторингу експортно-імпортних операцій та протекціонізму національного виробника;
- неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків, фіскальний характер податкового законодавства;
- високий рівень доларизації економіки;
3) слабкість грошово-кредитної системи, яка проявляється в недостатності обігових коштів, низькому рівні платіжної дисципліни, значних обсягах внутрішньої заборгованості; підтримання штучного курсу національної валюти за рахунок переважно монетарних важелів, що стримує розвиток національної економіки і призводить до поширення "тіньової" економіки;
- невисока конкурентоспроможність банківської системи України, низький рівень сумарного банківського капіталу, який не задовольняє потреби економіки, особливо з огляду на потреби економічного зростання, на здійснення суттєвих структурних змін, переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання;
4) відсутність цілісної стратегії щодо іноземного інвестування, зокрема ТНК, недостатня інвестиційна активність вітчизняного капіталу, яка є недостатньою для відтворення національної економіки, усунення структурних диспропорцій, економічного зростання країни;
- низький рівень розвитку фондового та страхового ринку, його низька капіталізація, недостатність фондових інструментів, недосконалість фондової інфраструктури;
5) низький рівень соціально-трудових відносин, соціальної спрямованості економіки, платоспроможності населення, штучне заниження вартості робочої сили, яке не стимулює процес нагромадження та якісне відтворення людського капіталу;
6) незбалансованість структури зовнішньої торгівлі, значний обсяг зовнішнього боргу, зростання впливу транснаціонального капіталу на вітчизняну економіку, відсутність інфраструктури з обслуговування та дієвих механізмів регулювання грошових потоків глобальної економіки, які були б включені до європейської та міжнародної систем безпеки.
Наслідком процесів глобалізації та розширення меж ЄС стало формування глобальної фінансової системи, системи обміну результатами інтелектуальної діяльності, глобальної системи просування товарів і послуг. Це означає, що геоекономічна парадигма повинна з самого початку визначати внутрішньоекономічну стратегію та модель поведінки державних інституцій та суб'єктів господарювання.
Глобалізація несе в собі багато загроз, пов'язаних з наявністю суперечностей між необхідністю інтегруватися в світову економіку, з одного боку, та захистом національного товаровиробника та національних інтересів - з іншого.
Розвиток теорії фінансової безпеки є підґрунтям для прийняття виважених стратегічних державних рішень і повинен стати основою для розробки національної концепції фінансової безпеки.
На жаль, межі даної статті не дозволяють розглянути весь комплекс сутнісних характеристик категорії "фінансова безпека держави", зокрема потребують подальшого вивчення такі проблеми:
- забезпечення фінансової безпеки, що, у свою чергу, вимагає уточнення суб'єктів та об'єктів фінансової безпеки та їх функцій;
- індикативний аналіз стану фінансової безпеки України та здійснення його моніторингу;
- дослідження глибинних суперечностей процесу глобалізації фінансової системи, зовнішнім проявом яких є внутрішні та зовнішні загрози.
Література:
1. Варналій З.С. Глобалізація інвестиційних процесів і фінансова безпека України // Стратегічна панорама. - № 3-4. - 2001. - С. 176-178.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека / НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К.: Фін екс, 1999. - 338 с.
3. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. - К.: КВІЦ, 1999. - 464 с.
4. Гнатцов О.Г. Управління інформаційними ресурсами в системі прийняття рішень з проблем національної безпеки України // Стратегічна панорама. - 2001. - № 3-4. - С. 43.
5. Лєпіхов О. Технологічна незалежність як елемент економічної безпеки // Економіка України. - 1994. - № 11. - С. 80-81.
6. Экономическая безопасность. Производство - финанси - банки. - М.: ЗАО "Финанстатинформ", 1998. - С. 12.
7. Арсентьев М. Финансовая безопасность России.// www.nasledie.ru
8. Шлемко В.Т., Зінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забез-печення. - К.: НІСД, 1997.
9. Кістерський Л.Л. Економічна безпека України// Наука і оборона. - 1999. - С. 30-36.
10. Жаліло Я.А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проб-леми імплементації// Стратегії національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. - К.: Сантисага, 2001. - С. 141-142.
11. Єрмошенко М.М. Основні засади підвищення фінансової безпеки держави // Еконо-мічна безпека України: проблеми та перспективи. (Матеріали круглого столу)// www.niss.gov.ua.
12. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. - К.: НІСД, 1998. - 144 с.
13. Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист // www.nam.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...