WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні основи регіональної податкової політики - Реферат

Теоретичні основи регіональної податкової політики - Реферат

Причини цього в першому, і в другому випадках різні. На обмеження реальних податконадходжень впливає криза у вітчизняній економіці, перш за все, неплатежі, гігантська тіньова економіка, бартер.
Основними причинами низької потенційної податкоспроможності є фінансова нестабільність, низька інвестиційна привабливість, нераціональне використання усіх ресурсів і головне - переважання не реформаційних, а деструктивних процесів в усіх аспектах суспільних трансформацій останнього десятиріччя.
Очевидно, що для стабілізаційного розвитку країни та соціально-економічно збалансованого розвитку будь-якого її регіону, виходячи із регіональної парадигми розвитку, дуже важливим є забезпечення такої системи оподаткування, при якій би з регіону вилучалася "лишка" грошей, а решта - йшла на зростання економічного потенціалу, нагромадження капіталу, тобто щоб планові податконадходження з регіону відповідали його податкоспроможності. Якщо стати на "регіоноцентричну" позицію, то саме така відповідність лежить в основі збалансованості центрального і місцевого бюджетів.
Таким чином, можливості наближення реальної податкоспроможності до потенційної криються у максимальному врахуванні всіх суспільно-територіальних властивостей та соціально-економічних характеристик, які дуже регіонально конкретизовані, тобто відмінні у кожному регіоні. Це пояснюється ще й тим, що за своєю сутністю категорія "податкоспроможність" відбиває стратегічно важливу характеристику економічного простору будь-якої країни чи регіону. У такому контексті вона є взаємозалежною від системи інших суспільно-територіальних властивостей та економічних характеристик. А її місце в цій складній системі багато в чому залежить від мети дослідження. Якщо ми розглядаємо регіон як більш-менш самодостатню соціально-економічну структуру з метою обґрунтування стратегії його економічного зростання, подальшого соціально-економічного розвитку (який би виходив із загальнодержавної Концепції), розширення бази оподаткування, то категорію "податкоспроможність" співвідносимо з іншими суспільно-територіальними його (регіону) властивостями та характеристиками. Зважаючи на багатоаспектність, багатогранність функціонування регіону як своєрідної суспільно-територіальної цілісності, представленої сукупністю населення, господарства, природи, зазначені властивості і характеристики дуже численні і різнорідні. Тому для з'ясування їх співвідношення із ключовою для даного дослідження категорією "податкоспроможність" доцільна певна їх систематизація. Критерії такої систематизації випливають із статусу регіону, що виступає в системі територіальної організації країни як певний носій зовнішніх функцій, які беруть участь у формуванні соціально-економічного простору країни і забез-печують її життєдіяльність, та внутрішніх, які забезпечують життєдіяльність й інтереси регіону.
Зрозуміло, що податкоспроможність як одна з найбільш інтегративних соціально-економічних характеристик регіону має подвійне "підпорядкування" і фактично є основою, входить до складу як зовнішньої функції, яка забезпечує фінансовими ресурсами державний розвиток, так і внутрішньої, яка фінансово забезпечує усі відтворювальні процеси у регіоні. Тобто податкоспроможність відбиває фінансово-економічні можливості регіону щодо напрацювання таких обсягів фінансових ресурсів та створення такого фонду нагромадження, які б дозволили: по-перше, забезпечувати власні потреби регіону щодо розширеного відтворення усіх складових його багатства та аспектів життєдіяльності населення та, по-друге (що особливо важливо), забезпечувати дохідну частину бюджетів та позабюджетних фондів для задоволення потреб держави.
Аналізуючи взаємовідносини категорії "податкоспроможність" з іншими категоріями понятійного апарату регіональної податкової політики можна виділити принаймні три їх типи:
1) податкоспроможність як результат дії інших суспільно-територіальних властивостей і соціально-економічних характеристик (рис. 1);
2) податкоспроможність як основа, що зумовлює характер інших категорій і понять;
3) паритетний тип відносин.
У першому випадку рівень податкоспроможності регіону залежить від багатьох суспільно-територіальних властивостей регіону - його інтегрального потенціалу, демографічної ситуації, прогресивності структури виробництва тощо.
Другий тип відносин тісно пов'язує податкоспроможність з такими категоріями, як податкова база та податковий потенціал, обсяг яких залежить від можливостей регіонів сплачувати податки та інші платежі. Однак якщо податкоспроможність відбиває якісну характеристику участі регіону в процесі бюджетного наповнення грошовими ресурсами, то податковий потенціал - кількісний її вираз.
Третій тип відносин - паритетний, який здебільшого відображає співвідношення податкоспроможності регіону з такими категоріями регіональної економіки, як фінансова стійкість регіону, інвестиційна привабливість, рівень соціально-економічного розвитку. Між ними існують прямі і зворотні зв'язки.
Податкоспроможність регіону тісно пов'язана з формуванням податкової бази.
У системі категоріального апарату теорії оподаткування "база оподаткування" - одне із найбільш складних за змістом понять. У спеціальній літературі і нормативно-правових актах дається різне її трактування.
Так, Д.Г. Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов трактує податкову базу як "…совокупность налогоплательщиков и объектов налогообложения на определенной территории в течение конкретного периода налогобложения".
Автори посібника "Податкова система України" (М.В. Брезвин, М.І. Вдовиченко, А.В. Калина) розуміють під базою оподаткування - "законодательно закрепленную часть доходов или имущества налогоплательщиков (за вычетом льгот), которая учитывается при расчете сумы налога".
Згідно з визначенням С.В. Каламбета, база оподаткування - вартісне вираження сукупності втіленої фізичної праці, матеріальних і енергетичних витрат на виробництво товарної продукції чи послуг юридичною чи фізичною особою, яка має статус об'єкта оподаткування.
У Великому економічному словнику "налоговая база - это доход или стоимость активов, на основании которых рассчитываются налоги".
Згідно з визначенням, яке дається у Фінансовому словнику, "база оподаткування - це базова вартісна величина конкретного об'єкта оподаткування, за якою нараховують певний податок".
Необхідно зазначити, що при різному тлумаченні даної категорії потрібно розрізняти реальну (фактичну), розширену і потенційну податкову бази.
Фактична база оподаткування регіону, на нашу думку, - це сукупність податкових баз платників податків і зборів (юридичних тафізичних осіб), зареєстрованих на даній території. Вона визначається з метою оцінки реальних можливостей адміністративно-територіальних одиниць щодо мобілізації коштів до бюджету за звітний період. При її розрахунку в податковій практиці визначають обсяг поточних нарахувань за відповідний період та сплату поточних платежів, які не нараховуються.
Потенційна база оподаткування формується за рахунок:
- поточних нарахувань податків і зборів (обов'язкових платежів);
- фактичної сплати поточних платежів, які не нараховуються;
- повернення переплат із бюджету;
- суми коштів, на яку скорочено податкову заборгованість податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету, що утворилися за рахунок несвоєчасної сплати

 
 

Цікаве

Загрузка...