WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування фінансових ресурсів у трансформаційний період - Реферат

Проблеми формування фінансових ресурсів у трансформаційний період - Реферат

які вони вкладаються, що досягається за виконання двох умов:
1) Довгострокові активи
Довгострокові пасиви + власний капітал =1.
Дотримання даного правила забезпечує підприємству стабільну ліквідність балансу та платоспроможність.
На досліджуваних підприємствах співвідношення довгострокових і короткострокових активів та довгострокових і короткострокових пасивів характеризується такими даними (табл. 3).
Із даних таблиці видно, що "Золотого" правила фінансування дотримуються тільки два досліджуваних підприємства - взуттєві фабрики "Київ" та "Кияни", у яких довгострокові активи становлять відповідно 0,98 та 0,91 власного капіталу та довгострокових пасивів, а співвідношення короткострокових активів - 1,5 та 1,08. На ВАТ взуттєва фабрика м. Коломия дотримується тільки одна умова - співвідношення короткостро-кових оборотних активів і короткострокових пасивів (1,2). Інші підприємства порушують обидві умови.
Наступним етапом є вибір джерел фінансових ресурсів у розрізі окремих видів даних ресурсів. Цей етап дуже трудомісткий і включає в себе вибір джерел за рядом критеріїв і відповідність їх цілям підприємства, строкам, на які кошти заморожуються в активах, вартість та умови залучення. Важливе значення для формування оптимальної структури фінансових ресурсів має управління ризиками, що виникають у процесі формування капіталу. При формуванні капіталу важливо враховувати не тільки фінансовий, але виробничий і комерційний ризики. Виробничий ризик пов'язаний із можливістю збоїв у матеріально-технічному постачанні, ризиком росту цін на сировину, матеріали, невиконанням виробничої програми тощо. Комерційний - обумовлений невизначеністю попиту, не-платоспроможністю контрагентів, фінансовою платоспроможністю підпри-ємства, ризиком зміни процентної ставки, ймовірністю зниження інвести-ційної привабливості. Управління ризиком полягає у наступному (рис. 2).
Таблиця 3
Вихідні дані для визначення оптимального співвідношення між активами і пасивами надосліджуваних підприємствах станом на 1.01.02 (тис. грн.)
* Джерело: звітні дані взуттєвих фабрик за 2001 рік
Рис. 2. Основні етапи процесу управління ризиками
З усіх етапів, зображених на рисунку, найскладніший і відпові-дальніший - оцінка ризику. Визначення певного виду ризику полягає у встановленні ймовірності настання несприятливих випадків і визначенні варіації результату - рівня його прогнозованості. За найбільш імовірними несприятливими випадками визначається рівень втрат і до якої зони підприємницького ризику вони належать (рис. 3).
Зона допустимого ризику Зона критичного ризику Зона катастрофічного ризику
0 прибуток Виручка від
реалізації продукції Все майно
Рис. 3. Зони підприємницького ризику
Із рисунка видно, що якщо втрати ризику знаходяться в межах прибутку, то ризик вважається допустимим. Якщо втрати складають у межах виручки від реалізації продукції - ризик критичний. Якщо ж втрати перевищують суму виручки від реалізації продукції - ризик є катастро-фічним і може призвести до ліквідації підприємства. Ризик настання певної несприятливої ситуації визначається за формулою:
Ризик несприятливої Кількість втратних випадків
=
ситуації Кількість подій - всього
Отримане значення розшифровується за такою шкалою:
Рівень ризику Характеристика ризику настання несприятливо події
0 - 0,1 Несуттєвий ризик
0,11 - 0,3 Ризикова ситуація швидше не відбудеться
0,31 - 0,5 Про можливість ризикової ситуації не можна сказати нічого певного
0,51 - 0,8 Ризикова ситуація напевно відбудеться
0,81 - 1,0 Ризикова ситуація відбудеться
Крім того, потрібно провести порівняльну оцінку ризику за критерієм мінливості результату - чим вище мінливість, тим менше прогнозованою є подія, а тому і більш ризикованою. Для аналізу ризику за критерієм мінливості можна використати показники математичної статистики, а саме: середньоквадратичне відхилення; дисперсія результатів від середнього; відносна оцінка відхилення, зокрема, показник варіації, бета-коефіцієнт.
Підсумовуючи основні аспекти формування фінансових ресурсів можна стверджувати наступне. Джерела формування фінансових ресурсів можуть бути внутрішні та зовнішні. Головною умовою формування фінансових ресурсів підприємств за рахунок позикових коштів є залучення капіталу за найменшою вартістю мінімально допустимого ризику з метою досягнення максимального прибутку. Для виконання цієї умови організовується взаємодія фінансових ресурсів, їх джерел і фінансових відносин за допомогою фінансового механізму. Така взаємодія відбувається в процесі управління формуванням фінансових ресурсів, що включає ряд етапів - від виявлення резервів підвищення формування фінансових ресурсів до прак-тичних дій із залучення грошових коштів. Серцевина цього процесу - оптимізація структури капіталу. Її проводять за багатьма критеріями з метою забезпечення фінансової рівноваги підприємства при високій рентабельності капіталу. Серед них - вартість капіталу, що впливає на норму прибутку; ефект фінансового левериджу, тобто ефективність залучення позикового капіталу з погляду впливу на рентабельність власного капіталу через податкову економію та перевищення економічною рентабельністю активів плати за кредит; оптимальний рівень фінансового ризику; вплив збільшення позикового капіталу на рентабельність активі безпосередньо; вид галузі, де працює підприємство; правила фінансування; запас фінансової міцності; рівень кредитоспроможності тощо. Але ефективність формування позикового капіталу, рівень фінансового ризику залежить ще й від ефективності політики його формування в розрізі окремих видів.
Таким чином, використання позикового капіталу на досліджуваних підприємствах має рацію в тому випадку, якщо середня рентабельність активів підприємства перевищує середню процентну ставку за користування кредитом.

 
 

Цікаве

Загрузка...